blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2558

ตรวจเมื่อ 17 กันยายน 2558

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์

ผลการตรวจได้ 90.5 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 75.4 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี

1. บุคลากรมีความพยายามปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น การปรับปรุงบอร์ดต่าง ๆ, ป้ายขั้นตอนการใช้คอมพิวเตอร์

2. บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เช่น การเรียงลำดับชื่อบุคลากรที่”บอร์ดการปฏิบัติงาน” คือเรียงตามวาระเกษียณอายุราชการเพื่อง่ายต่อการปรับปรุงบอร์ดครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะ

1. ที่คั่นหนังสือ (เอกสารแจกฟรี) ควรจัดทำใหม่ เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกปัจจุบัน

2. มีเก้าอี้อยู่ในห้องพักหนังสือ ควรจัดเก็บในพื้นที่ที่กำหนด

3. โต๊ะเอนกประสงค์มีคัตเตอร์วางอยู่ควรเก็บให้เรียบร้อย

4. รางเก็บสายไฟชำรุด ควรแก้ไขให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2558

ตรวจเมื่อ 20 สิงหาคม 2558

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณยุภาพร เศษจันทร์ และคุณสายสุณี โพธิ์กระเจน

ผลการตรวจได้ 88 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 73.73 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน พอใช้

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – สมาชิกให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้นเสมอ ๆ

ข้อเสนอแนะ

1. บอร์ดตารางปฏิบัติงานและบอร์ดจำนวนทรัพยากรสารนิเทศ กาวเริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้กระดาษติดไม่สนิท ควรปรับปรุง

2. ไม่มีป้ายผู้รับผิดชอบที่โต๊ะเอนกประสงค์

3. ข่าว 5ส ไม่เป็นปัจจุบัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2558

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ และคุณสมพรมั่งนาค

ผลการตรวจได้ 95 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 79.2 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – ห้องปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

ข้อเสนอแนะ

1. หนังสือภาษาไทยรอแก้ไขยังไม่มีป้ายบอก

2. พื้นที่ในห้องพักหนังสือมีฝุ่น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน2559

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 103 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85.83

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ

1. พื้นมีคราบสกปรกฝังแน่นบริเวณจุดคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการ

ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559

คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน

ผลการตรวจให้คะแนนได้ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.8 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ข้อเสนอแนะ
-มีอุปกรณ์บางประเภทที่ใช้ประกอบการทำงานยังไม่เข้าที่เข้าทาง
ในห้องปฏิบัติงาน ใน กล่องใต้โต๊ะ สายไฟและสายเลน
ข้อดีที่พบ
-มีการเพิ่มบอร์ดข่าวสาร และบอร์ดกิจกรรมในงาน
ทำให้สะดวก ไม่พลาดงานกิจกรรม ต่างๆ งานร่วม งาน แผนก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

วันที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน

ผลการตรวจให้คะแนนได้ 91 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.8 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้

ข้อเสนอแนะ
-ยังมีสิ่งของบนโต๊ะทำงานห้องชั่วคราวยังไม่เป็นระเรียบควรจัดเก็บให้เรียบร้อย

ข้อดีที่พบ
-มีการจัดเก็บสร้างสรรค์สิ่งของให้เป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเลื่อยๆ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K Sharing Day 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 31 สิงหาคม 2558

สรุปกิจกรรม K- Sharing day  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA)  โดย คุณวิดาพร ตันติวัฒนกูล ผู้ชำนาญการอาวุโสด้าน TQA และพัฒนาระบบธุรกิจบริษัทในกลุ่มฯ สำนักพัฒนาองค์กรคุณภาพและความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

KSD 31-8-58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 107 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 89

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ

1.มีสิ่งของวางอยู่บนโต๊ะปฏิบัติงานยังไม่ได้จัดเก็บให้เป็นระเบียบ

2.ลิ้นชักมีปากกาเกินมาตรฐานกลาง

ข้อดีที่พบ

1.มีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤษภาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤษภาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง   :)

May 2, 2016

May 10, 2016

May 23, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2559  สำนักหอสมุดกลาง ;)

April 4, 2016

April 11, 2016

April 18, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark