blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม S&P

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน มิถุนายน 2561

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 83.33

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ยังมีสิ่งของที่ยังไม่สะสางบนโต๊ะปฏิบัติงาน

ข้อดีที่พบ

1.มีการซ่อมแซมแก้ไขป้ายที่ชำรุด

2.มีการปรับปรุงแก้ไข บอร์ด 7ส

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส.

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส.
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส. กลุ่มส้มหล่น (พื้นที่ชั้น2-6โซน B)
วันที่ 25 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 2561
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจได้คะแนน 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77 อยู่ในเกณฑ์ ดี

ข้อเสนอแนะ
- หลังเลิกงานจัดเก็บอุปกรณ์ พื้นที่ปฎิบัติงานให้เรียบร้อยทุกครั้ง

ผู้ตรวจ พิจิตรา,เพ็ญชิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

KS-Time เรื่อง “Google Apps สำหรับทำงาน”

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมางานบริการสารนิเทศได้จัดกิจกรรม KS-Time ขึ้น ในหัวข้อ “Google Apps สำหรับทำงาน” ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ชั้น 2 ถ่ายทอดโดย คุณสุกัญญา ดำชมทรัพย์ (คุณกิจ) ตัวแทนจากงานบริการสารนิเทศ บรรยากาศภายในห้องทุกคนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 31 คน มีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งาน Google Docs, Google Sheets และ Google slide ที่เข้าใจง่ายและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองทำด้วยตัวเอง  ช่วงท้ายคุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ ได้เสริมเรื่องการทำ QR-Code จาก Google URL Shortener แบบง่าย ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดของเรื่องติดตามได้จากเอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=1YtOM2UdAYSN0tUnJAygAbJDLOj17tE29
ดำเนินรายการ โดย คุณวิภาส อ่อนน้อม (คุณอำนวย)
จดบันทึกและประสานงานเผยแพร่เนื้อหา โดย คุณดาราวรรณ พูลเพิ่ม (คุณลิขิต)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.  ;)

เข้าถึงได้จาก Defence Engineering, KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สาระสังเขปทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ E-Thesis

สาระสังเขปทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ E-Thesis ที่น่าสนใจ  ;)

เข้าถึงได้จาก E-Thesis

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สาระสังเขปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ที่น่าสนใจ :)

เข้าถึงได้จาก  e-book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน มี.ค.  พ.ศ. 2561
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
-บนโต๊ะมีเอกสาร นอกเหนือมาตรฐานวางอยู่
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

วันที่ 16 เดือน มี.ค.  พ.ศ. 2561คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ-บนโต๊ะมีเอกสาร นอกเหนือมาตรฐานวางอยู่
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน ก.พ.  พ.ศ. 2561
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- ยังปฏิบัติกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
-ควร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 7ส. และเพิ่มประสิทธิภาพจาก 5ส. ไปเป็น 7ส.
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2561
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- ยังปฏิบัติกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ควร Active และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 7ส. และเพิ่มประสิทธิภาพจาก 5ส. ไปเป็น 7ส.
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกี่ยวกับ Green Library

และการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

“พลังงานสะอาด  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 5

green office :

iot

Walailak Go Green University


 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark