blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง :)

August 8, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือน กรกฎาคม 2559

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70.83

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้

ข้อเสนอแนะ

1. เรื่องความสะอาดพื้นเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนแอร์ใหม่ ทำให้มีสภาพไม่สะอาดและไม่เรียบร้อย คิดว่าหลังจากเปลี่ยนแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับมาอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม

ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกรกฎาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกรกฎาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง ;)

July 4, 2016


 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 6/2559

ตรวจเมื่อ 23 มิถุนายน 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณวาสน์ ไชยณรงค์

ผลการตรวจได้ 89 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 74.17 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน  พอใช้

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี

1. บุคลากรให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส ด้วยดีเสมอมา

2. ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ การตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 5 (การทำความสะอาดบริเวณรถเข็น และทำป้าย  Store room) เรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

1. ตู้ CC-1, 2 ไม่มีซองจดหมายสีขาว และสีน้ำตาล ขนาด A4 และมีฝุ่น

2. ในลิ้นชักอุปกรณ์สำนักงาน มีเอกสารไม่เกี่ยวข้อง, ดินสอ, ปากกา, อื่น ๆ วางไม่ถูกช่อง

3. ควรเก็บรองเท้าไว้ในกล่องรองเท้า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 5/2559

ตรวจเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ และคุณนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส

ข้อเสนอแนะ

1. ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาดพื้นห้อง บริเวณรถเข็น และมู่ลี่

2. ไม่มีป้ายหนังสือ Store room

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 4/2559

ตรวจเมื่อ 21 เมษายน 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุดจินต์ พุ่มพวง และคุณยุพิน ยังวิเศษ

ผลการตรวจได้ 94 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 78.3 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – มีความพยายามและร่วมมือปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น เรื่องความสะอาด

ข้อเสนอแนะ -  แผ่นข้อมูล, แผ่นโปรแกรม ที่จัดเก็บในตู้ CB-2 ชั้น 2 ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว ควรหาวิธีสะสาง (ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข รอปรึกษาหัวหน้างานเทคนิค)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 3/2559

ตรวจเมื่อ 24 มีนาคม 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์

ผลการตรวจได้ 91 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 76 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – มีความพยายามและร่วมมือปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น รองเท้าสำรองมีได้ไม่เกินคนละ 1 คู่, อุปกรณ์ในลิ้นชักและการจัดหนังสือในห้องพักหนังสืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีป้ายระบุชัดเจนและถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

1. แผ่นข้อมูล, แผ่นโปรแกรม ที่จัดเก็บในตู้ CB-2 ชั้น 2 ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว ควรหาวิธีสะสาง

2. บอร์ดกิจกรรม 5ส : ส่วนแผนดำเนินงาน ในส่วนที่ระบุ “ผู้ทำ”ในแต่ละงานที่รับผิดชอบยังมีชื่อสมาชิกเดิมอยู่ ควรแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 2/2559

ตรวจเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสายสุณี โพธิ์กระเจน และคุณยุภาพร เศษจันทร์

ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำและปรับปรุง 5ส ให้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. มีรองเท้าเกินที่กำหนดไว้

2. ปากกา ดินสอน เกินมาตรฐาน 5ส

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 1/2559

ตรวจเมื่อ 28 มกราคม 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ

ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – บุคลากรให้ความร่วมมือทำ 5ส เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. มีฝุ่นที่พื้นห้อง

2. ฝ้าเพดานชำรุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 12/2558

ตรวจเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณวาสน์ ไชยณรงค์

ผลการตรวจได้ 87 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 72.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน พอใช้

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี

1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำ 5ส ด้วยดีเสมอมา

2. คุณยุภาพร เศษจันทร์ ให้ความอนุเคราะห์กวาดพื้นห้องทำเได้สะอาดเรียบร้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

1. มีฝุ่นที่มู่ลี่หน้าห้องและหลังห้อง

2. ฝ้าเพดานพัง ยังไม่ได้รับการแก้ไข

3. ตู้ CB-4 ชั้นที่ 1 อุปกรณ์สำนักงาน ช่องน้ำยาลบผิดและช่องลวดเสียบกระดาษไม่มีอุปกรณ์อยู่ในชั้น

4.โต๊ะประชุมไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ

5. ชั้นวาง ปพ., วพ. ยังไม่มีป้ายบอก (กำลังทำการแก้ไข)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark