Author Archive

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2558

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  79.17  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
1. บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
2. ห้องพัฒนา 2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา และนางสาวพนิดา  สุวรรณศรี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานปิดโครงการ: โครงการบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ลงฐานข้อมูลรวม Millennium ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่งานเทคนิคได้จัดทำโครงการบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ลงฐานข้อมูลรวม Millennium ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นั้น  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการจัดทำโครงการแล้ว จึงขอรายงานการผลของโครงการดังกล่าว ตลอดจนปัญหาในการดำเนินงาน และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
Done
Problems of project

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” จัดโดย
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
fire

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฉันกับการสัมมนาและศึกษาดูงาน ของสำนักหอสมุดกลาง สจล.

สำนักหอสมุดกลางได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรภายในประเทศ  มีสามครั้งที่จัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรที่ต่างประเทศ ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นอกจากการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรประจำปีแล้ว สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ.2543  สามเมืองกับสี่มหาวิทยาลัย  แห่งแรกที่ Sydney ศึกษาดูงานที่ Sydney University ต่อด้วยเมืองหลวง Canberra ศึกษาดูงานที่ The Australian National University และแห่งสุดท้ายที่ศึกษาดูงานคือ Melbourne ที่ University of Melbourne และ RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทั้งด้านกายภาพ บริหารจัดการ การบริการและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม และประการสุดท้ายเพื่อให้ผู้บริหารกับบุคลากรเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน*
สำหรับในปี 2558 นี้สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
ฉันไม่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและทัศนศึกษากับสำนักหอสมุดกลางทุกครั้ง  หลายครั้งที่ฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางนั้น ฉันได้เห็นห้องสมุดใหม่ ๆ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

จาก K-Sharing : กระดานความรู้ ที่ปิดเผยแพร่ไว้ที่บอร์ด 5ส  นำลงสู่ blog@CL
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครั้งนี้เป็นการเริ่มนำลง blog ครั้งแรก จึงขอนำกระดานความรู้ย้อนหลังมาลงด้วยค่ะ
K-Sharing_Acq2558.1
K-Sharing_Acq2558.2
K-Sharing_Acq2558.3
K-Sharing_Acq2558.4

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K-Sharing : กระดานความรู้

จาก K-Sharing : กระดานความรู้ ที่ปิดเผยแพร่ไว้ที่บอร์ด 5ส  นำลงสู่ blog@CL
เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น ทุกคนสามารถอ่านผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลา
ครั้งนี้เป็นการเริ่มนำลง blog ครั้งแรก จึงขอนำกระดานความรู้ย้อนหลังมาลงด้วย  โดยย้อนไปถึงเดือนกันยายน 2557
K-Sharing_Acq2557.9
K-Sharing_Acq2557.10
K-Sharing_Acq2557.11
K-Sharing_Acq2557.12

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนมีนาคม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนมีนาคม
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ข้อดีที่พบ

ได้มีการปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องพัฒนา 1 ด้วยการขนย้ายวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ฉบับเก่า และชั้นวางหนังสือบางส่วน  ไปจัดเก็บชั่วคราวที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการเดิม  เพื่อรอสแกนและจัดเก็บในฐานข้อมูลต่อไป
บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา และนางสาวพนิดา สุวรรณศรี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Hashtag คืออะไร และ วิธีการใช้ Hashtag

ในยุคนี้ผู้ที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คคงไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นสัญลักษณ์ # ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แฮชแท็ก (Hashtag) หลายคนคงจะเคยเห็นหรือใช้เป็นประจำ
Hashtag

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR กลุ่มพัฒนา : วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557

BAR (Before Action Review) กลุ่มพัฒนา
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
BAR
AAR (After Action Review) กลุ่มพัฒนา
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557
ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2557
AAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เหลือไว้…แต่ความทรงจำ

remembrance

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »