Author Archive

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2558
วันที่ตรวจ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
คะแนนที่ได้ 107  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  89.16
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
- จุดเก็บร่มในห้องวารสารควรทำป้ายบอก
- ควรจัดหาฝาครอบสายไฟหน้าเคาน์เตอร์บริการวารสาร
- ชั้นวารสารฉบับเย็บเล่มควรมีป้าย “อยู่ระหว่างดำเนินการ”
ข้อดีที่พบ
- สมาชิกมีความพยายามปรับปรุงพื้นที่อยู่เสมอ
ผู้ตรวจและบันทึก นางสาวธีราพร มาวัน และ นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR กลุ่มแก้วเจ้าจอม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ที่ 23 – 25 เม.ย. 2557

BAR และ AAR กลุ่มแก้วเจ้าจอม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ 23 – 25 เม.ย. 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2557
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  17  / มีนาคม /2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  19  / กันยายน /2556
ผลการตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  28  / มิถุนายน /2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  28  / พฤษภาคม /2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  29  / เมษายน /2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2555

กลุ่ม แก้วเจ้าจอม งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ 24  / ธันวาคม /2555

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

กลุ่ม แก้วเจ้าจอม    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2555

กลุ่ม แก้วเจ้าจอม งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  19  / มีนาคม /2555

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »