Author Archive

ดนตรีบำบัด

สวัสดีค่ะ ชาวblog วันนี้ขอนำสิ่งมีประโยชน์ที่ช่วยให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราดีขึ้น โดยเป็นการนำดนตรีมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคภัยไข้ เจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ ที่เรียกกันว่า ดนตรีบำบัด (music therapy)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แจ้งจำนวนทรัพยากรสารนิเทศ ตามหมวดหมู่ระบบ LC และจำนวนหมวดหมู่ที่กำหนดเอง ประจำปี งปม.2556

สวัสดีค่ะสมาชิกหอสมุดกลางทุกท่าน ในปีงบประมาณ 2556 นี้งานเทคนิค (การวิเคราะห์ฯ) ได้มีหน้าที่จัดทำสถิติเกี่ยวกับจำนวนทรัพยากรสารนเิเทศที่ออกให้บริการในแต่ละเดือนและเก็บจำนวนหมวดหมู่ที่กำหนดขึ้นเอง  เป็นประจำทุกเดือนจนถึงปัจจุบัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Material Type Codes

แจ้งข้อมูล Material Type Codes  และความหมาย พร้อมภาพตัวอย่าง Material Type Codes  จากหน้าจอ Web Opac 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คำคม ข้อคิดดีๆ

มีคำคม ข้อคิดดีๆ ให้อ่านกัน
เฟรดเดอริค เคียวนิค
เรามักลืมไปว่า ความสุขที่แท้จริง มิได้มาจากการที่เราได้รับสิ่งที่เราไม่มี แต่เกิดจาก การยอมรับและพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่
เฮอร์แมน เคน
ความสำเร็จ มิได้เป็นหนทางของความสุข
ความสุขต่างหาก ที่เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ
หากรักในสิ่งที่กำลังทำ ความสำเร็จจะเป็นของท่าน
อัลเบิร์ต ไอสไตน์
หากไม่เคยทำผิด ก็ไม่เคยได้เรียนรู้สิ่งใหม่
ในท่ามกลางความยากลำบาก คือโอกาสที่รออยู่
ข้อคิดดีๆ ที่ไม่ทราบชื่อผู้เป็นเจ้าของข้อคิด
• เราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้ แต่เราสามารถปรับใบเรือได้
• การขอที่ไม่ต้องละอาย คือการขอโทษ
   การให้ที่ไม่ต้องออกอะไรเลย คือการให้อภัย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การเสนอชื่อสำนักหอสมุดกลางใหม่

การเสนอชื่อสำนักหอสมุดกลางใหม่
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเทคนิคของสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม  2554 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  แจ้งว่าสำนักหอสมุดกลาง สจล.  มีภารกิจหลักในการให้บริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน  การวิจัย การศึกษาค้นคว้า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ของนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานของสถาบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไป
          กลยุทธ์ของสำนักหอสมุดกลาง คือ การพัฒนาการบริการไปสู่ Electronics Library  การจัดบริการและสภาพแวดล้อมไปสู่ Living Library และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งภารกิจการบริการของสำนักหอสมุดกลางได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนชื่อสำนักหอสมุดกลาง
          ขอความร่วมมือบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันเสนอชื่อสำนักหอสมุดกลางใหม่ (คำภาษาไทย และคำภาษาอังกฤษ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

มาตรฐาน RDA

มาตรฐาน RDA (Resource Description and Access)
          เนื่องจากปัจจุบันทรัพยากรสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบจากเดิมที่เป็นรายการสิ่งพิมพ์และรายการโสตทัศนวัสดุมาเป็นสื่อดิจิทัล ซึ่งวิธีการเข้าถึงสื่อดิจิทัลมีรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »