Author Archive

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. รถเข็ญหนังสือที่นำมาใช้สำหรับวางสิ่งของที่ค้างคืนในตู้ล็อกเกอร์  ในห้อง Book Return ควจติดป้ายการใช้งานให้ชัดเจน
2.  ควรจัดพื้นที่ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินเข้าไปยังเครื่องควบคุมระบบ ภายในห้อง  Book Return เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและความปลอดภัย
3. หลังตู้ล็อกเกอร์ ในห้องล็อกเกอร์ มีเศษขยะ และฝุ่นเกาะจำนวนมาก ควรแจ้งแม่บ้านดำเนินการทำความสะอาด
ผู้ตรวจ นางปราณี อยู่คง และ นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K Sharing Day 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 31 สิงหาคม 2558

สรุปกิจกรรม K- Sharing day  วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558
การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award-TQA)  โดย คุณวิดาพร ตันติวัฒนกูล ผู้ชำนาญการอาวุโสด้าน TQA และพัฒนาระบบธุรกิจบริษัทในกลุ่มฯ สำนักพัฒนาองค์กรคุณภาพและความยั่งยืน บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
KSD 31-8-58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน กันยายน 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือน กันยายน  2558
วันที่ตรวจ วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558
คะแนนที่ได้ 105  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  87.5
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ป้ายระเบียบการใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อยอยู่ระหว่างดำเนินการ
2. ป้ายชั้นวารสารฉบับเย็บเล่มอยู่ระหว่างดำเนินการ
3. โต๊ะพักหนังสือบริเวณชั้นลอยควรมีป้ายแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ
ข้อดีที่พบ
1. มีการปรับปรุงพื้นที่ตามข้อเสนอแนะที่ผ่านมา เช่น จัดเก็บสายไฟ สายโทรศัพท์ บริเวณเคาน์เตอร์ Information และจัดเก็บกระดาษลูกฟูกในห้องล็อกเกอร์
ผู้ตรวจและบันทึก นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์ และ นางรุ่งฟ้า  อ่อนชุ่ม.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5 ส ของกลุ่มแคแสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557

สรุปผลการตรวจ  5 ส  ของกลุ่มแคแสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557  ดังนี้
ผลการตรวจได้   96 คะแนน  จาก  120  คะแนแ
คิดเป็นร้อย   80 ระดับเกณฑ์การประเมิน   ดี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ฝ่าบริเวณหลังห้องวิทยาพิพนธ์ ชั้น 3 มีช่องโหว่ 1 ช่องควรแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ข้อดีที่พบ
1. สมาชิกกลุ่ม  5 ส  ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม 5 ส อย่างสม่ำเสมอ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

K – Shring’day เรื่อง มารู้จักกับผู้บริหาร สจล.

K – Shring’day
เรื่อง มารู้จักกับผู้บริหาร สจล.
วันพุธที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗

บทนำ
การนำเรื่อง ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาเล่าในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการเผยแพร่ผลงานการบริหารของผู้บริหารสถาบันฯ ในโอกาสต่างๆ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ การที่สถาบันฯ มีความเจริญก้าวหน้า ผลิตบุคลากรเป็นที่ยอมรับมาเป็นเวลา ๔๐ ปีเศษ มาจวบจนปัจจุบัน ส่วนสำคัญคือ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถาบันฯ ผลจาการส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยแก่อาจารย์ และนักศึกษาผลงานที่ปรากฏคือ นิทรรศการวิชาการของคณะต่างๆ ในงาน “พระจอมเกล้าลาดกระบังนิทรรศ” ปัจจุบันศิษย์เก่าลาดกระบังจากคณะต่างๆ ประสบความสำเร็จในอาชีพส่วนตัว เช่น สถาปนิก นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารระดับสูงทั้งหน่วยงานราชการ และเอกชน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิสอนนักศึกษารุ่นน้องอยู่ในสถาบันฯ ซึ่งมีผลงานประกวดได้รับรางวัลมากมาย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บันทึกการเดินทาง ม. อุบลฯ ขอแชร์คะ

สิ่งที่พบเห็นที่น่าสนใจ และประทับใจในการศึกษาดูงาน ณ สำนักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
1. ห้องนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน มีการจัดแสดงเสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และวัฒนธรรมต่างๆ อย่างสวยงาม
2. มีบริการแทปแล็ตสำหรับผู้ใช้บริการ
3. มีห้องถ่ายทอดสัญญาณ วิทยุ และ เคเบิลทีวี โดยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ภายในจัดรายการเอง รวมทั้งมีบริการห้องบันทึกเสียง ตัดต่อ และบริการถ่ายภาพนิ่ง
4. มีแผนกจัดทำเอกสารต่าง ๆ เช่น เอกสารการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย และมีบริการภายนอกมหาวิทยาลัย ทำให้มีรายได้เข้าห้องสมุด
5. มีการจัดมุมสำหรับอ่านหนังสือที่น่ารัก ใช้สีสีนสดใส น่าเข้าใช้ ดูสบายตาไม่น่าเบื่อ
6. เจ้าหน้าที่คณะผู้ต้อนรับมีความเป็นกันเอง และอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี

สิ่งที่เห็นว่าน่าจะนำมาปรับใช้กับหน่วยงาน
1. จัดมุมอ่านหนังสือให้หลากหลาย มีสีสันสดใส
2. มีแทปแล็ตสำหรับผู้ใช้บริการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5 ส ของกลุ่มแคแสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557

สรุปผลการตรวจ 5 ส ของกลุ่มแคแสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 ดังนี้
ผลการตรวจได้ 101 คะแนน จาก 120 คะแนแ
คิดเป็นร้อย 84 ระดับเกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่อง ขั้นตอนการจัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ ในระบบอัตโนมัติ (Featured List)

คุณกิจ : นางสายใจ วัลลิภากร  คุณอำนวย : นายวิภาส อ่อนน้อม คุณลิขิต : นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์
วันที่ทำกิจกรรม : 31 กรกฎาคม 2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีฐานข้อมูลงานวิจัยประเทศไทย”

สรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง “การเชื่อมโยงฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรณีฐานข้อมูลงานวิจัยประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2556 เวลา 8.30-12.00 น.

ณ ห้องประชุมวิทยาวิถีชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วิทยากรโดย : อาจารย์บุญเลิศ อรุณพิบูลย์

หัวหน้างาน งานพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจประกัน งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ประจำปีการศึกษา 2555

ตัวบ่งชี้ที่ 3.10 ร้อยละของคำถามที่ตอบถูกต้อง
วันที่ประเมิน 30 พฤษภาคม 2556
จำนวนคณะกรรมการ 3 ท่าน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาตราจารย์วรรณะ อารีสินพิทักษ์
2. นางกมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร
3. นางสาวสายสุณี โพธิ์กระเจน

สรุป จำนวนคำถามที่ตอบถูกต้อง 196 เรื่อง จาก จำนวนคำถามทั้งหมด 196 เรื่อง
ผลการคำนวณคิดเป็นร้อยละ 100

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »