Author Archive

ณ วันเกษียณอายุราชการ

เมื่อชีวิตราชการของพี่ได้เดินทางมาถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  ดูที่Maneer12

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการ

ผู้เขียนขอนำประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จบำนาญในปีเกษียณอายุราชการมาแลกเปลี่ยน  ดูที่ Maneer11

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

5S@Home

” การทำความสะอาด ทำให้คนมีความสุขและนำพาช่วงเวลาดี ๆ มาให้เรา “
5ส ที่บ้าน  สำหรับผู้เขียนซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย…   ดูที่ Maneer10

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

5 บุคลิกภาพที่ผู้นำควรปรับปรุง

ผู้นำไม่ต้องเป็นผู้บริหารก็ได้  แต่ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ และมีผลสำรวจ 5 บุคลิกภาพที่ผู้นำควรปรับปรุง ดูที่ Maneer9

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

World University Rankings 2013

ในปี 2020  สจล. ของเรา จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน  ก็เลยนำข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปี 2013  ของ QS และ THE  มาบอกต่อ   ดูที่  Maneer6

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Action Learning

ในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day) ประจำปี 2556 ของสำนักหอสมุดกลาง  ได้เห็นผลงานจาก K-Sharing ที่เป็นรูปธรรม เช่น คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ที่ได้จากชุมชนนักปฏิบัติ  เลยมีความคาดหวังที่จะได้เห็นการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติที่ดี  และเห็นว่า Action Learning  เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญ  ดูที่ Maneer5

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สุขภาพตัว สุขภาพองค์กร

ช่วงนี้ใกล้ถึงเวลาตรวจสุขภาพประจำปี ที่สถาบันจัดให้บริการ  ก็เลยมีบทความที่อุปมาอุปไมยสุขภาพตัว กับสุขภาพองค์กร มาฝากค่ะ ดูที่ Maneer4

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

TQA

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  ได้เข้าร่วมอบรม เรื่อง “ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรเพื่อเตรียมความรู้สำหรับการเขียนรายงาน TQA  สำหรับคณะกรรมการ ประจำปีงบประมาณ 2556”  ณ ห้องประชุม 701   อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  สจล.    โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา เจริญพรพาณิชย์  เป็นวิทยากร  ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติเขียนรายงาน  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Green World University Ranking

อ่านที่Maneer3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประเมินคุณภาพภายใน

วันนี้  เวลา 11.00-12.10 น.  ได้เข้าร่วมฟังสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2554 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »