Author Archive

เทคนิคการให้บริการที่ดี

สวัสดีค่ะชาวงานบริการทุกท่านวันนี้มีเทคนิคเกี่ยวกับงานบริการมาฝากกันค่ะทุกคนอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วแต่ขอฝากไวัเป็นเกร็ดความรู้เล็ก ๆ น้อย ๆ นะค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม
ครั้งที่ 8 / 2556  วันที่ 19  สิงหาคม 2556
คะแนนรวม   120  คะแนน     ได้  87   คะแนน
คิดเป็นร้อยละ                           72.5
ผลการตรวจให้คะแนน                  พอใช้
ข้อเสนอแนะ :-
1. ควรมีการจัดประชุมกลุ่มอย่างสม่ำเสมอ
ข้อดีที่พบ :-
1. มีการคัดแยกเอกสารที่ไม่จำเป็นออกเพื่อให้ตรงตามมาตรฐานกลุ่ม
2. มีการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้ทันสมัยมากขึ้น
3. บุคลากรให้ความร่วมมือมากยิ่งขึ้น
พัชรินทร์ :- ผู้ตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม
ครั้งที่ 7 / 2556 วันที่ 24 กรกฎาคม 2556
คะแนนรวม   120  คะแนน      ได้     82  คะแนน
คิดเป็นร้อยละ                       ได้     69
ผลการตรวจให้คะแนน                    พอใช้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุ่มแก้วเจ้าจอม งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๘  มกราคม  ๒๕๕๖

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลตรวจกิจกรรม ๕ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕
คะแนนที่ได้ 102   คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 85
ผลการตรวจให้คะแนน ดี
ข้อเสนอแนะ
1. บริเวณใต้โต๊ะคอมพิวเตอร์สำหรับให้บริการยังมีฝุ่นอยู่และฝาครอบปลั๊กไฟยังมีที่หลุดอยู่
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ยังมีข่้าวสารที่ไม่เป็นปัจจุบันอยู่
ข้อดีที่พบ
1. มีการปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2. มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางตู้เก็บหนังสือพิมพ์ฉบับย้อนหลัง
3. ทำการซ่อมแซมสัน ปริญญานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ที่ชำรุด
ธีราพร : ผู้ตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม
ครั้งที่ ๙ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕
คะแนนที่ได้ 96  คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 80
ผลการตรวจให้คะแนน ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดทำป้ายบอกรายละเอียดตามจุดต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น ป้ายบอกให้บุคคภายนอกลงชื่อ และชื่อผู้รับผิดชอบตามจุดต่าง ๆ
2. ควรจัดเก็บสิ่งของที่เกินมาตรฐานออกจากลิ้นชักให้หมด
3. ตามผนังห้องและคอมพิวเตอร์ยังมีฝุ่นอยู่
ข้อดีที่พบ
1. มีการจัดทำป้ายบอกหมวดหมู่ตามชั้นหนังสือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น
2. จัดเก็บสิ่งของที่เกินจากมาตรฐานออกจากลิ้นชักบริเวณเคาน์เตอร์บริการ
3. ทำการเช็ดฝุ่นบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์
พัชรินทร์ : ผู้ตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานบริการยืม – คืนทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 4/2555

สรุปชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) งานบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารนิเทศ ครั้งที่ 4
วันที่ 11 กันยายน 2555 จากประเด็นเรื่องวิธีดำเนินการเมื่อหนังสือหาย สรุปได้ดังนี้ :-

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม
ครั้งที่ 8/2555
วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2555
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม  2555
คะแนนเต็ม 120 คะแนน
ผลการตรวจได้ 100 คะแนน
คิดเป็นร้อยละได้ 83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
ข้อดีที่พบ
1.สภาพโดยรวมมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.ได้มีการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศที่ชำรุดทำให้อุณภูมิำภายในห้องสมุดเย็นสบายขึ้น
3.มีการจัดเรียงชั้น CD ให้มีความสะดวกในการหยิบใช้และทำป้ายโดยแยกเป็นช่วงของเลขทะเบียน
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.ยังมีุ่ฝุ่นบริเวณทางเดิน รวมทั้งโต๊ะเก้าอี้สำหรับผู้ใช้บริการ
2.ชั้นสำหรับใส่เอกสารแจกฟรีบริเวณหน้าห้องสมุดยังมีฝุ่นและเอกสารเก่า ๆ อยู่

ผู้ตรวจ :- นางพัชรินทร์  เย็นท่าข้าม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 6 ประจำเดือนมิถุนายน  2555
คะแนนเต็ม 120 คะแนน
ผลการตรวจได้ 86 คะแนน
คิดเป็นร้อยละได้ 71
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
ข้อดีที่พบ
1.ลิ้นชักโต๊ะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
2.เกิดความสะดวกในการหยิบใช้อุปกรณ์ที่อยู่ในลิ้นชัก
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.บริเวณบนโต๊ะและใต้โต๊ะยังมีของที่ไม่จำเป็นวางอยู่ควรเก็บให้เรียบร้อยมากกว่านี้
2.บริเวณขอบหน้าต่างและฝาผนังยังมีฝุ่นอยู่บ้าง
ผู้ตรวจ :- นางสาวธีราพร  มาวัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »