Author Archive

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#2 บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ตอนที่ 1

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.30 -11.30 น. งานสนับสนุนทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 เรื่อง โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
1.การเตรียมความพร้อมห้องบริการโสตทัศนศึกษา ในหัวข้อ : บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา
2.การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
ในหัวข้อ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ( ตอน 1) วัตถุประสงค์ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานห้องบริการโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ห้องโสตทัศนศึกษา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR และ AAR วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) กลุ่ม Edutainment ประจำปี 2557

Before Action Review : BAR
สรุปผลการทำกิจกรรม 5ส วัน Big Cleaning Day ประจำปีพ.ศ. 2556
กลุ่ม Edutainment ระหว่างวันที่  23 – 25 เมษายน   2557
1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้คืออะไรบ้าง
1.1. สำรวจ/สะสาง ห้องเก็บของที่อยู่ภายในของห้องบริการโสตทัศนศึกษา
1.2. ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
1.3. สะสางเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน (บางส่วน)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Edutainment

สรุปผลการตรวจกิจกรรม  5ส  ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2557
กลุ่ม Edutainment
สำนักหอสมุดกลาง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ   29  มกราคม 2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Edutainment

สรุปผลการตรวจกิจกรรม  5ส  ครั้งที่  12 ประจำปี พ.ศ. 2556
กลุ่ม Edutainment
สำนักหอสมุดกลาง   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ   24  ธันวาคม 2556
————————
ผลการตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Edutainment

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2556
กลุ่ม Edutainment
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ 30 พฤศจิกายน 2556
————————
ผลการตรวจ
1. คะแนนเต็ม 120 คะแนน
2. ผลการตรวจได้ 86 คะแนน
3. คิดเป็นร้อยละได้ 71 %
4. ผลตรวจได้ระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1. อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าควรทำความสะอาดคราบฝุ่นที่ติดอยู่
ผู้ตรวจ : คุณจตุพร กล่อมไสยาศน์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
สิ่งที่น่าสนใจและประทับใจ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ
1. หลายๆมุมในห้องสมุด มีถังขยะอยู่เป็นระยะ
2. มีป้ายประกาศเตือนความประพฤติของนักศึกษา ติดให้ผู้ใช้บริการทราบได้อย่างชัดเจน เช่น ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ของนิสิตมก.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Edutainment

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Edutainment  ประจำเดือน กันยายน 2556
วันที่ตรวจ  27 กันยายน 2556
ผลการตรวจ
1. คะแนนเต็ม 120 คะแนน
2. ผลการตรวจได้ 88 คะแนน
3. คิดเป็นร้อยละได้ 73.3
4. ผลตรวจได้ระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1. พื้นห้อง บริเวณหน้าบริเวณเคาร์เตอร์บริการโสตทัศนศึกษา มีรอยคราบสกปรก
2. หน้าจอของเครื่องเล่นทีวียังมีคราบฝุ่นติดอยู่ ควรเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
3. ชั้นหลังตู้เย็นมีคราบฝุ่น ติดอยู่ ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย
นางสาวพรวริน จันทร์แช่มช้อย ผู้ตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

การตรวจพื้นที่ 5ส. อย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด
เขียนโดย ทองพันชั่ง พงษ์วารินทร์
Email.tpongvarin@yahoo.com ,www.bt-trainig.com ,Tel.089-8118340
วันที่เขียน 4 พฤษภาคม 2555
เกือบทุกครั้งที่มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส. ในพื้นที่ มักจะมีเสียงเล็ดลอดมาให้ได้ปวดหัว จากทั้งคณะกรรมการ ผู้ตรวจ และผู้ถูกตรวจ
โดยที่เสียงที่มาจากผู้ตรวจประเมินส่วนใหญ่ เช่น
“คนถูกตรวจไปไหนเนี้ย”
“ทำไมไม่ให้ความร่วมมือกันบ้างเลย!!!”
“ก็ความเป็นจริงแย่ขนาดนี้แล้ว จะมาหวังคะแนนอะไรอีกล่ะ!!!”
“ไม่อยากไปตรวจเลย เพราะมีแต่คนเกลียดขี้หน้า!!!”
“ไปตรวจทีไร ทะเลาะกันเกือบทุกที เบื่อแล้ว อยากเปลี่ยนคนตรวจบ้าง!!!”

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนวทางการปฏิบัติสื่อโสตทัศนวัสดุ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย

แนวทางการปฏิบัติสื่อโสตทัศนวัสดุ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย
ขั้นตอน มีดังนี้
1. ผู้ใช้บริการแจ้งรายการสื่อโสตทัศนวัสดุที่ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ที่เคาน์เตอร์ One Stop Services ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง โดยให้ผู้ใช้บริการกรอกแบบฟอร์มแจ้งทรัพยากรสารสนเทศชำรุดเสียหายหรือสูญหาย
2. หากสื่อโสตทัศนวัสดุที่ทำชำรุดเสียหายหรือสูญหายไม่มีจำหน่าย ให้ชดใช้เงินในอัตรา 2 เท่า ของราคาของสื่อโสตทัศนวัสดุที่จัดซื้อ
3. จัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุรายการเดิมมาทดแทน หรือจัดหาสื่อโสตทัศนวัสดุเรื่องเดิม แต่เป็นฉบับใหม่กว่ามาทดแทน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ การเปิดประชาคมอาเซียน

สวัสดีค่ะ ชาว Blog
จากการได้อ่าน เรื่อง “ การประเมินคุณภาพภายใน “ ที่เขียนโดย พี่มณีรัตน์  เกี่ยวกับประเด็นเรื่องการเตรียมตัวของสำนักหอสมุดกลางเพื่อรองรับการผลิตบัณฑิตของสถาบันในการเปิดประชาคมอาเซียน   จึงมีประเด็นที่ควรพิจารณาว่า สำนักหอสมุดกลางจะดำเนินการอะไร? อย่างไร? และเมื่อไร?  นั้น ตามที่ปรากฏ ทางสำนักหอสมุดกลางของเราอาจจะยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในตอนนี้  ดังนั้น จึงขอนำเสนอ แนวทางการดำเนินการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เกี่ยวกับการเปิดประชาคมอาเซียน  บันทึกการเข้ากิจกรรม KM : เสวนาอาเซียนกับอนาคตห้องสมุด ลองอ่านดูค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »