Author Archive

การประชุมกลุ่มย่อย : ปัญหาและข้อเสนอแนะโมดูล Cataloging

การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย โมดูล Cataloging มีผู้เข้าร่วมการประชุม 20 คน
ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะโมดูล Cataloging  ดังนี้

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »