Author Archive

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

ผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือนเดือนมิถุนายน 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 105.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.70
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
– ชั้น1 ห้องหลังเคาน์เตอร์บริการมีสิ่งของที่ไม่จำเป็น เช่น ขาเหล็กกั้นทางเข้า-ออก และไม่มีป้ายบอก
– ชั้น2 ภายในห้องหอเทิดพระเกียรติ ควรมีการระบายอากาศเพื่อลดกลิ่นอับ
ข้อดีที่พบ
– มีการติดป้ายตู้จุลสาร
– มีการปรับปรุงเพิ่มเติมบอร์ด 5ส ก่อนทำ-หลังทำ ในทุกพื้นที่

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
อ่านต่อ »