Author Archive

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกี่ยวกับ Green Library
และการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
“พลังงานสะอาด  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 5

green office :
iot
Walailak Go Green University

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รานงานสรุปการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K Sharing Day 2558

รายงานสรุปการจัดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ K Sharing Day 2558 ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558KSD 58

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปรายงานการประชุม คณะทำงานฯ ฝ่ายวารสารและเอกสาร

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
JgroupReport 1_2558kmitl

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฯฝ่ายวารสารและเอกสารครั้งที่ 3/57

รายงานการประชุมคณะทำงานฯฝ่ายวารสารและเอกสาร  ครั้งที่ 3/2557  สถานที่  สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JgroupReport 3_2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปรายงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day)

สรุปรายงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day)
ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557
ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สมรรถนะ กับ การบริหารทรัพยากรบุคคล

สมรรถนะ กับ การบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยากรโดย นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ (สำนักงานก.พ.)
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
จัดโดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สจล.
 
              ขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจ และ หรือ ที่วิทยากรขยายความไว้นอกเหนือจากในเอกสารแนบ ดังนี้
             กรอบแนวคิดเรื่องสมรรถนะ ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ “ทักษะ” (Skills) : ความเชี่ยวชาญ ชำนาญพิเศษในด้านต่างๆ วิทยากรได้ขยายความ “แล้วแต่job ทักษะจะไม่เหมือนกัน”
ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ “บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม “ “ภาพลักษณ์ภายใน” อุปนิสัย” “แรงผลักดันเบื้องลึก” ทั้ง 4 ตัวนี้ วิทยากรบอกว่า วัดและประเมินได้ยากถ้าบุคคลไม่แสดงออกมา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุม และศึกษาดูงาน ของคณะทำงานฯ วารสารและเอกสาร

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 707 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แนบLink ประกอบคะ
serial report 2_57
BU_57
KU_57
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS Time เรื่อง “ทรัพยากรสารนิเทศแบบได้เปล่า”

สวัสดีค่ะ สมาชิกชาวสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะทำงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : KS Time ในหัวข้อ “ทรัพยากรสารนิเทศแบบได้เปล่า” ซึ่งKS Time ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2557 มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 19 ท่าน
ถ่ายทอดประสบการณ์ (คุณกิจ) โดย นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข บรรณารักษ์งานเทคนิค(การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ)
ผู้ดำเนินรายการ(คุณอำนวย) และบันทึกการแลกเปลี่ยน(คุณลิขิต) โดย นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เล่าเรื่องเมืองลาว

ประสบการณ์ 3 เดือน เที่ยวลาว 3 ครั้ง 3 ภาค คลิก
LAO1
LAO2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ
(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
——————————————

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »