Author Archive

ผลการตรวจกิจกรรม 7 ส. กลุ่มทับทิม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 80.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อสนอแนะ
1. ควรสะสางสิ่งของ และเอกสารที่ไม่เกียวข้อง (จุดเคาน์เตอร์ยืม-คืน และเคาน์เตอร์ Information)
2. บุคลากรต้องใส่ใจและดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 7 ส.
ผู้ตรวจนางศรีไพร เกษดี  และนางสาวอัญชลี พิจารณา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส. กลุ่มทับทิม

ผลการตรวจให้คะแนนกิจกรรม 5 ส. กลุ่มทับทิม ตรวจคร้ังที่ 1/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558

– คะแนนเต็ม 200 ได้ 85 คะแนน
– คิดเป็นร้อยละ 70.83
– เกณฑ์การประเมินที่ได้ = ดี
– ข้อเสนอเแนะ
1. ควรหาจุดติดบอร์ด 5 ส. ให้เรียบร้อย
2. ที่นั่งโซนใช้เสียงควรจัดวางโต๊ะนั่งอ่านให้เรียบร้อย
3. ควรเร่งทำป้าย 5 ส. เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก

– ข้อดีที่พบ
1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำ 5 ส.
2. มีการจัดทำป้ายบอกรายการในแฟ้ม ทำให้ค้นหาสะดวก
[...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

After Action Review : AAR) วันทำความสะอาดคร้ังใหญ่ 2558 กลุ่มทับทิม

1. ท่านมีเป้าหมายในการดำเนินงานกิจกรรมคร้ังนี้อย่างไร
สมาชิกกลุ่มร่วมมือดำเนินการสะสาง วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มดังนี้
1.1 สะสางเอกสารตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้ เพื่อจัดเก็บตามป้ายที่กำหนด โดยสามารถเข้าถึงเอกสาร และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
1.2 สะสางจัดเก็บ และแบ่งประเภทสิ่งของที่นักศึกษาลืมไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น เอกสาร และวัสดุ และบัตรต่างๆ
1.3 จัดทำป้ายบอกรายละเอียดในลิ้นชักเคาน์เตอร์บริการ เช่น ประเภทของแบบฟอร์ม และเอกสารที่รอผู้ใช้บริการรอรับ เป็นต้น
1.4 กำหนดจุดที่จัดวาง และป้ายระบุหมวดรถเข็นหนังสือรับส่งทรัพยากรสารนิเทศภายในสถาบัน
1.5 ดำเนินการจัดทำบอร์ด 5 ส.
2. เป้าหมายที่บรรลุเกินคาด เนื่องจากต้องเปิดให้บริการห้องสมุด สมาชิกในกลุ่มมีความพยายามในการแบ่งเวลาในการให้บริการ และสะสาง ร่วมจัดทำ 5 ส. ด้วยกัน
3. เป้าหมายที่บรรลุน้อย จัดทำอบร์ด 5 ส. ยังไม่แล้วเสร็จ
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรสนับสนุนอุปกร์ทำความสะอาด เช่น ผ้า น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฺBefore Action Review : BAR กลุ่มทับทิม

กิจกรรมวัน Big Cleaning Day ประจำปี 2556
ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤษภาคม 2558
Before Action Review : BAR กลุ่มทับทิม
1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม ครั้งนี้ คือ
1.1 สะสางเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปมาตรฐานกลุ่มที่กำหนดไว้
1.2 ตรวจสอบการจัดทำป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ ป้ายหน้าตู้ ลิ้นชัก และป้ายการให้บริการ
1.3 จัดทำบอร์ด 5 ส
1.4 ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะปฏิบัติงาน ตู้เอกสาร
2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด
การสะสางเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์ ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่กำหนดได้ เพราะบุคลากรต้องปฏิบัติงานให้บริการห้องสมุด
3. แนวทางในการแก้ไขจำกัด
ดำเนินการส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จต่อในช่วงที่ปฏิบัติงาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

“อีกทางเลือกที่จำเป็นใช้การขนย้าย … Rapid update” (ตามที่น้องต้าถามมา)

ตามที่ได้เขียนประโยชน์ตามใช้ Create List มาบริหารจัดการข้อมูลหนังสือจากระบบห้องสมุดอัตโนมัติมาช่วยการขนย้ายแล้ว … และจากพี่น้องต้าถามว่า rapid update คืออะไรใช้ทำอะไรได้บ้าง คำตอบคือ … “การที่เราต้องการแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นกลุ่มโดยให้แก้ไขอย่างรวดเร็วนั้นเอง  …..โดยที่ไม่ต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงทีละรายการนั้นเอง” วิธีการจากการเก็บข้อมูลใน Create List จะด้วยเรื่องที่ต้องการใช้ข้อมูลจาก bib  item หรือ patron ก็ตามหากเราต้องการแก้ไขข้อมูลที่จัดเก็บเป็นกลุ่มด้วยความรวดเร็ว โดยที่ไม่ต้องดำเนินการทีละรายการ ทำให้ลดเวลา และงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น  ใช้ทำอะไรได้บ้าง …

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Create List ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ …. ช่วยในการขนย้ายทรัพยากรสารนิเทศได้จริงหรือ!

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง … ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดสร้างอาคารใหม่ เพื่อรองรับทรัพยากรสารนิเทศจำนวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ เล่ม และการจัดให้มีบริการที่หลากหลายเพื่อให้ตรงใจและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการ …  โจทย์หลักในการทำงานการขนย้าย? ทำอย่างไรที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดเวลาและีต้องมีประสิทธิภาพด้วย  ….  เพื่อใช้ในการการคำนวณและจัดเก็บจำนวนทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุดที่มีอยู่ในทั้งห้องสมุดอาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องสมุดคณะ กัับพื้นที่ที่ให้บริการทั้งสองอาคารให้พอเหมาะ และสอดคล้องกับหมวดหมู่หนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทั้งนี้การจัดวางทรัพยากรสารนิเทศยังต้องคำนึงถึงประเภทผู้ใช้บริการได้แก่  นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยในแต่ละคณะด้วย ..  ผลที่ได้คือไม่ต้องไปสำรวจตัวเล่มที่ชั้น ไม่ต้องนับจำนวนหนังสือในแต่ละหมวดให้เสียเวลา …  โดยการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium จากคำสั่ง Create List  ในการบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาลได้อย่างง่ายดาย…  ใช้ทำอะไรบ้าง 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผล COP การเรื่องการจองทรัพยากรสารนิเทศ

ตามที่งานบริการสารนิเทศได้จัดชุมชนนักปฏิบัติ COP เรื่องการดำเนินการรายการจอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการทำรายการจองได้ทำงานอย่างครบวงจร ต้งแต่การจองเข้ามาในระบบ WebOPAC การทำรายการจอง การบอกรายละเอียดการจองในตัวเล่ม และสุดท้ายการแจ้งผลการจองให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านช่องทาง E-mail โดยใช้ e-mail ของสถาบันในการจัดส่ง …. รายละเอียดหลักๆ ที่แลกเปลี่ยนกัน
(๑) กำหนดผู้รับผิดชอบผู้จัดส่ง E-mail
(๒) กำหนดแบบฟอร์มเพื่อติดตัวเล่ม (แบบฟอร์มรอให้ดาราวรรณ แจ้งกลับอีกคร้งรอแก้ไข)
(๓) การเขียนข้อความแจ้งผุ้ใช้บริการเพื่อให้รูปแบบเดียวกัน
ตามไฟล์ที่แนบมานี้ … ค่ะ COP request

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การปรับปรุงคู่มือการบันทึกข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

งานบริการสารนิเทศ สำนักหอมุดกลาง ได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการบันทึกข้อมูลสมาชิกห้องสมุด เพื่อให้ประกอบการบันทึกข้อมูลสมาชิกห้องสมุดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติในโมดูล Circulation สำหรับให้งานสมาชิกและบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบโมดูล Circulation เพื่อแก้ไขข้อมูล หากมีการลงข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูล (Marc Tag) ที่ผิดพลาด ตามไฟล์ที่แนบมานี้ … Patron record 2556 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การจัดบริการนำชมห้องสมุดให้นักศึกษาใหม่ .. ในปี 2555 ดำเนินการกันอย่างไร ?

ทำไม? ถึงมีการปรับเปลี่ยนการบริการนำชมห้องสมุดให้แก่นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานี้ (ปีการศึกษา ๒๕๕๕)… ขอเล่าย้อนประสบการณ์ในปีการศึกษาที่ผ่าน … บริการนำชมห้องสมุดให้แก่นักศึกษาใหม่ จัดเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรงานฝึกอบรมการใช้ห้องสมุดเบื้องต้น โดยจัดนำชมห้องสมุดหลังจากที่นักศึกษาเข้าห้องเพื่อรับการฝึกอบรมแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาทราบจุดการให้บริการ และรายละเอียดที่สำคัญ และจำเป็นที่ใช้บริการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วยิ่งขึ้น  ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของผู้บริหารที่ไปแสดงวิสัยทัศน์กันสถาบัน  การดำเนินการที่ผ่านมาดังนี้ :
ช่วงวางแผนการทำงาน
(1) กำหนดช่วงเวลาที่จัดฝึกอบรมและบริการนำชมห้องสมุดให้แก่นักศึกษาใหม่ … จะจัดตลอดปีการศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ประมาณ 5,000 – 6,000 คนค่ะ งานฝึกอบรมรับผิดชอบทั้งหมด
(2)  การจัดทำหลักสูตร การขออนุมัติ การแจ้งให้คณะทราบ และการประสานกับงานกิจการนักศึกษาคณะ งานฝึกอบรมรับผิดชอบทั้งหมด
(3)   เป็นวิทยากร และสรุปผลการอบรม ก็งานฝึกอบรมรับผิดชอบเช่นกัน
(4)   และสุดท้ายทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรมทั้งหมด ประกอบด้วยหลักสูตร 1, และหลักสูตร 2 ก็งานฝึกอบรมรับผิดชอบเช่นกัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แจ้ง [ร่าง] ประกาศสำนักหอสมุดกลาง เรื่อง การให้บริการห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2555

Library services 2555 เพื่อให้การวางแผนการเปิดให้บริการห้องสมุดทันเวลา ในปีการศึกษา 2555 นี้ … งานบริการสารนิเทศ ขอแจ้งประกาศการให้บริการห้องสมุด ฉบับร่างที่เรียนแนบมานี้ … สำหรับประกาศรอเข้าพิจารณาเพื่อเข้าประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการสารนิเทศของสำนักหอสมุดกลาง ประมาณวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เพื่อผู้อำนวยการลงนามประกาศใช้ต่อไป

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »