Author Archive

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกรกฎาคม
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.33
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
สมาชิกกลุ่มพัฒนาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. บอร์ดกิจกรรม 5ส ขาดป้าย “งานเทคนิค”
2. ป้ายดรรชนีหลังตู้ 15 ลิ้นชัก ไม่เป็นปัจจุบัน
ผู้ตรวจ นางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย  และ นางสุรีย์ จงทอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การเปิดเสรีด้านการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสารฯ

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่1/2554 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554
ณ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
      ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เทนเข้าร่วมประชุม คณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สรุปผลการประชุมดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เงินชดเชยพนักงานสถาบันฯ

สวัสดีค่ะ ชาว Blog ทุกท่าน  พอดีได้อ่านเมลล์ของสถาบันเกี่ยวกับการให้เงินชดเชยสำหรับพนักงานสถาบัน
 มีมติที่ประชุมสภาสถาบันในการประชุมครั้งที่ 8/2553 วันพุธที่ 25  สิงหาคม 2553
ได้เห็นชอบตามที่สถาบันเสนอเรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานสถาบัน
(พนักงานสถาบันเงินงบประมาณ พนักงานสถาบันเงินรายได้และพนักงานสถาบันที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ)
จึงขอนำเสนอมาให้ชาว Blog  ที่เป็นพนักงานได้อ่านกันเล่นๆ ค่ะ เพื่อจะได้ลองคำนวณกันคร่าวๆ
 พอถึงเวลานั้นเราจะได้รับเงินชดเชยกันเท่าไร (จะได้มีเวลาวางแผนการท่องเที่ยวภายหลังเกษียณได้เลยค่ะ)
 มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »