Author Archive

ห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกในประเทศไทย

ห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกในประเทศไทย
ห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกของไทย นั่นก็คือ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ที่ตั้งอยู่ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RDA

มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RDA
สรุปสาระสำคัญ
มาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) เป็นมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหม่ที่รองรับรูปร่าง โครงสร้าง และเนื้อหา หรือ กลุ่มคำแนะนำในการเลือกและลงรายการ (New Content Standards) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่มาตรฐานการลงรายการ AACR2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Tag 505

เพิ่ม Tag 505   —->  Contents Note   คือการเพิ่มรายชื่อ
ของบทความจากหน้าสารบัญ ของเล่มนั้น ๆ ดังนี้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เลือกตั้งกรรมการจรรยาบรรณของสถาบัน

              กรรมการจรรยาบรรณของสถาบัน (ในส่วนของผู้แทนพนักงานสถาบันที่มาจากพนักงานสถาบัน)มีบุคลากรสมัคร จำนวน 1 คน คือ นางรัชนีวรรณ แดงวิไลลักษณ์ วิทยาเขตชุมพร โดยกำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ สภาคณาจารย์ และในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 เวลา 9.00 – 15.00 ณ หน่วยเลือกตั้งนั้น สำหรับหอสมุดกลาง ณ บริเวรห้องโถงชั้น 4
บัตรแสดงตนสำหรับข้าราชการและพนักงานผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. บัตรประจำตัวข้าราชการ
2. บัตรประจำตัวข้าราชการบำนาญ
3. บัตรประจำตัวพนักงาน
4. บัตรประจำตัวประชาชน
5. ใบอนุญาตขับขี่รถ
6. หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานรัฐ
ขั้นตอนการเลือกตั้ง
1. ยื่นบัตรแสดงตน
2. ลงลายมือชื่อ
3. รับบัตรเลือกตั้ง
4. เข้าคูหาเลือกตั้ง
5. หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้ง
กรรมการเลือกตั้งปฏิบัติงาน ณ สำนักหอสมุดกลาง
1. นายสมโชค กิ้มปาน ประธานกรรมการ
2. นางสุจินต์ พุ่มพวง      กรรมการ
3. นางสาวสุธาสินี โกมลดิษฐ์  กรรมการและเลขานุการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การลงรายการ Tag 008

การลงรายการ Tag 008
การลงรายการ Tag 008 ในระบบฐานข้อมูลโปรแกรม Millennium โมดูล cataloging เขตข้อมูล 008 เป็นการลงข้อมูล Record leader ประกอบด้วยค่าของตัวเลขและรหัสตัวอักษรที่กำหนดตำแหน่งเฉพาะไว้ 40 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง 00-39 ซึ่งแต่ละตำแหน่งจะมีความหมายแตกต่างกันตามลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศแต่ละรายการ ได้แก่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Tag series

 
        Tag series หรือ Tag 4XX นั่นเอง แรกเริ่มใช้Tag 440 ปัจจุบันการลงรายการของ MARC 21 ได้ยกเลิก tag 4XX แล้ว ยกเว้น Tag 490 เท่านั้น      สำหรับเหตุผลที่ยกเลิก Tag 4XX นั้นรอข่าวจากผู้เชี่ยวชาญทาง MARC 21 ชี้แจง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

MARC 21

       MARC21 คือ การลงรายการที่เครื่องอ่านได้ ส่วนประกอบของ MARC21 มี 3 ส่วน คือ 1. หมายเลขเขตข้อมูล (Tag number) 2. ตัวบ่งชี้ (Indicator)  3. รหัสเขตข้อมูลย่อย (Subfield code)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SLA กลุ่ม 1 (อาจารย์)

สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SLA กลุ่ม 1 (อาจารย์)
     วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำข้อตกระดับการให้บริการกลุ่มงานบริการ (Service Level Agreement : SLA) กับผู้ใช้บริการ มีอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 9 ท่าน         คุณศรีไพร เกษดี เป็นคุณกิจ คุณสุจินต์ พุ่มพวง เป็นคุณลิขิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่อง “คุณขอมา เราจัดให้”

   สวัสดีค่ะ สมาชิกชาว blog ทุกคน เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น ณ ห้องประชุม 1 ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรม KS-Time เรื่อง “คุณขอมา เราจัดให้”มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวน 32 คนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีคุณกัญญาณัฐ อยู่สุข เป็นคุณอำนวย คุณกมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร เป็นคุณกิจ และคุณสุจินต์ พุ่มพวง เป็นคุณลิขิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรม ลปรร.เรื่อง “การบริการดี ๆ ที่ห้องสมุดควรมีสู่ทศวรรษหน้า (กลุ่ม 2)

ประกาศจากศูนย์อำนวยการกลุ่ม 2 โดยคณะทีมงานผู้พันไก่อูได้ร่วมกันกระชับพื้นที่ สำนักหอสมุดกลาง ในหัวข้อ “บริการดี ๆ ที่ห้องสมุดควรมีสู่ทศวรรษหน้า” ปรากฎว่ามีการบาดเจ็บเล็กน้อยถึงปานกลาง ทางคณะทีมงานผู้พันไก่อู ได้ทำการเยียวยาผลจากการกระชับพื้นที่ดังต่อไปนี้. 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »