Author Archive

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

ผลการจรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ2556
คะเนนเต็ม 120คะเนน ผลการตรวจได้ 84 คะเนน คิดเป็นร้อยละได้ 70
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ 1. บนโตะทำงานยังมีสิ่งของสวนตัวาวงยูอ่ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
ข้อดีที่พบ 1. มีการปรับปรุงชั้นวิทยานิพนธ์และทำคาวมสะอาดและทำการปรับปรุงป้ายชั้นหนังสือใหม่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5 ส. 
กลุ่มแก้วเจ้าจอม
 
 ครั้งที่  7 / 2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5 ส. 
กลุ่มแก้วเจ้าจอม  
 ครั้งที่ 10 / 2553

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5 ส. 

กลุ่มแก้วเจ้าจอม  
 ครั้งที่ 5 / 2
ประจำวันพุธที่ 8  กันยายน 2553

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »