เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 6/61

รายงานการประชุม
กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 6/2561
วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561
ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.
———————————————
ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์       เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม
2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ
3.     นางสาวสายสุณี         โพธิ์กระเจน                          สมาชิก
4.     นางยุภาพร              เศษจันทร์                                สมาชิก
5.     นางวาสน์          ไชยณรงค์           [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุม
กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 5/2561
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.
———————————————
ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์       เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม
2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ
3.     นางสาวสายสุณี         โพธิ์กระเจน                          สมาชิก
4.     นางยุภาพร              เศษจันทร์                             สมาชิก
5.     นางวาสน์          ไชยณรงค์                                   สมาชิก
6.     นางสาวสมพร           มั่งนาค                                [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน มี.ค.  พ.ศ. 2561
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
-บนโต๊ะมีเอกสาร นอกเหนือมาตรฐานวางอยู่
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน มี.ค.  พ.ศ. 2561คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ-บนโต๊ะมีเอกสาร นอกเหนือมาตรฐานวางอยู่
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน ก.พ.  พ.ศ. 2561
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- ยังปฏิบัติกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
-ควร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 7ส. และเพิ่มประสิทธิภาพจาก 5ส. ไปเป็น 7ส.
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน ม.ค. พ.ศ. 2561
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- ยังปฏิบัติกิจกรรม 5ส. อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
ควร Active และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 7ส. และเพิ่มประสิทธิภาพจาก 5ส. ไปเป็น 7ส.
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 107 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 89.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวางรวมอยู่ด้วย
ข้อดีที่พบ
1. มีการทำความสะอาดอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ เป็นประจำ
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มทับทิม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๗ ส  ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่ม ทับทิม    ฝ่ายบริการสารนิเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน ธันวาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.  มีการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้น
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 18 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 18 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ
-ป้ายติดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง เริ่มชำรุด
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ- สิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ ควรจัดวางให้เป็นระเบียบ-ป้ายติดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง เริ่มชำรุด
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »