เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน เมษายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่
ลิ้นชักไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อดีที่พบ

มีการปรับปรุงบอร์ดใหม่ให้ดูสวยงาม

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์ คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มีนาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.       มีป้ายบางจุดชำรุดและเก่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สวยงาม
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-ควรรักษามาตรฐาน การทำ 5ส ของกลุ่มไอทีให้สม่ำเสมอ
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-ควรรักษามาตรฐาน การทำ 5ส ของกลุ่มไอทีให้สม่ำเสมอ
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-ควรทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-ควรทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 84.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บอร์ดกิจกรรม 5ส ควรปรับปรุงให้มีความสวยงามขึ้น รวมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่

ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของวางไม่เป็นระเบียบ
ชั้นหนังสือไม่แข็งแรง

ข้อดีที่พบ

มีการทำความสะอาด ปัดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.       มีบางจุดพบป้ายชำรุด
ข้อดีที่พบ
1.       มีความร่วมมือในการทำ 5ส อย่างต่อเนื่อง
ผู้ตรวจ นางจักกรี มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2559
ตรวจเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC1 ชั้น 15 ซองขนาด A4 ขยายข้าง หมด ควรนำมาใส่
2. ตู้ CC2 ชั้น 2 แบบฟอร์มการตรวจความถูกต้อง หมด ควรนำมาใส่
3. ชั้นหนังสือ ปพ./วพ. ควรขยับให้ชิดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-บนโต๊ะมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์ วางอยู่บนโต๊ะ ควรเก็บให้เรียบร้อย
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-บนโต๊ะมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์ วางอยู่บนโต๊ะ ควรเก็บให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »