เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘5ส’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2559
ตรวจเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC1 ชั้น 15 ซองขนาด A4 ขยายข้าง หมด ควรนำมาใส่
2. ตู้ CC2 ชั้น 2 แบบฟอร์มการตรวจความถูกต้อง หมด ควรนำมาใส่
3. ชั้นหนังสือ ปพ./วพ. ควรขยับให้ชิดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-บนโต๊ะมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์ วางอยู่บนโต๊ะ ควรเก็บให้เรียบร้อย
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 76 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 63 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-บนโต๊ะมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์ วางอยู่บนโต๊ะ ควรเก็บให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 23  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-ควรเก็บสายไฟและสายอุปกรณ์ ต่อพ่วงให้เรียบร้อย
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 23  เดือน กันยายน พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 80 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 67 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-ควรเก็บสายไฟและสายอุปกรณ์ ต่อพ่วงให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.5 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-บนโตะปฏิบัติงานมีสิ่งของนอกเหนือมาตรฐานควรจัดเก็บออกให้เรียบร้อย
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 75 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.5 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-บนโตะปฏิบัติงานมีสิ่งของนอกเหนือมาตรฐานควรจัดเก็บออกให้เรียบร้อย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ตุลาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 102 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานและโต๊ะรอดำเนินการมีสิ่งของวางไม่ป็นระเบียบและมีสิ่งของที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวางรวมปะปนอยู่
ข้อดีที่พบ

มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 สประจำเดือน กันยายน 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 78.33
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ป้ายขั้นตอนการ เปิด-ปิด คอมพิวเตอร์บางจุด ชำรุด คงต้องมีการเปลี่ยนใหม่เพื่อให้ดูสวยงามและเรียบร้อย
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน สิงหาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 90
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ยังมีคราบสกปรกตามพื้นยังไม่ค่อยสะอาด ยังมีฝุ่น
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2559

ตรวจเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสายสุณี โพธิ์กระเจน และคุณยุภาพร เศษจันทร์
ผลการตรวจได้  93 คะแนะน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน =ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
2. มีการรักษาสภาพการทำ 5ส ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. แกนสตก็อตเทปควรเก็บไว้ต่อไปหรือไม่
2. อุปกรณ์ในการลงทะเบียนควรเก็บให้ถูกที่
3. กล่องลังในห้องพักหนังสือควรเก็บเพื่อรอจำหน่าย
4. เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สมพร มั่งนาค ไม่มีหมายเลขประจำเครื่อง
เรื่องที่ร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม
- แกนสก็อตเทปควรเก็บต่อหรือไม่ ผลสรุป คือ ไม่ต้องเก็บ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2559

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »