เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘ความรู้ทั่วไป’

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
เข้าถึงได้จาก Defence Engineering, KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ E-Thesis

สาระสังเขปทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ E-Thesis ที่น่าสนใจ 
เข้าถึงได้จาก E-Thesis

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ที่น่าสนใจ

เข้าถึงได้จาก  e-book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์ สจล.   
Faculty of Science @KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
Faculty of Architecture, kmitl

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
Faculty of Engineering,KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน มีนาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. มีป้ายบางจุดที่ชำรุดและเก่าควรมีการสำรวจและเปลี่ยนใหม่เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มไอที เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
ยังคงปฏิบัติดำเนินกิจกรรม 5ส เหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ควร ศึกษาหาข้อมูลการทำ 7ส และควรเริ่มทำ 7ส ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผู้ตรวจ นายธีรพงษ์ พิเภก, นายอนุชา ยอดพรหม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มไอที เดือน มกราคม 2561

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
ยังคงปฏิบัติดำเนินกิจกรรม 5ส เหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ควร Active และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 7ส เพื่อให้ตรงกับกิจกรรมสำนัก และเพิ่มประสิทธิภาพจาก 5ส ไปเป็น 7ส
ผู้ตรวจ นายธีรพงษ์ พิเภก, นายอนุชา ยอดพรหม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 110 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 91.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อดีที่พบ
1. บอร์ดกิจกรรม 7ส มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากบอร์ดกิจกรรม 5ส
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »