เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘ความรู้ทั่วไป’

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2559

ตรวจเมื่อ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสายสุณี โพธิ์กระเจน และคุณยุภาพร เศษจันทร์
ผลการตรวจได้  93 คะแนะน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน =ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
2. มีการรักษาสภาพการทำ 5ส ได้เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. แกนสตก็อตเทปควรเก็บไว้ต่อไปหรือไม่
2. อุปกรณ์ในการลงทะเบียนควรเก็บให้ถูกที่
3. กล่องลังในห้องพักหนังสือควรเก็บเพื่อรอจำหน่าย
4. เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องคอมพิวเตอร์ของ สมพร มั่งนาค ไม่มีหมายเลขประจำเครื่อง
เรื่องที่ร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม
- แกนสก็อตเทปควรเก็บต่อหรือไม่ ผลสรุป คือ ไม่ต้องเก็บ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2559

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือน กรกฎาคม 2559
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1. เรื่องความสะอาดพื้นเพราะเป็นช่วงเปลี่ยนแอร์ใหม่ ทำให้มีสภาพไม่สะอาดและไม่เรียบร้อย คิดว่าหลังจากเปลี่ยนแอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะกลับมาอยู่ในสภาพเรียบร้อยเหมือนเดิม
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกรกฎาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกรกฎาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง
July 4, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 6/2559
ตรวจเมื่อ 23 มิถุนายน 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณวาสน์ ไชยณรงค์
ผลการตรวจได้ 89 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 74.17 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน  พอใช้
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี
1. บุคลากรให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส ด้วยดีเสมอมา
2. ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ การตรวจกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 5 (การทำความสะอาดบริเวณรถเข็น และทำป้าย  Store room) เรียบร้อยแล้ว
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้ CC-1, 2 ไม่มีซองจดหมายสีขาว และสีน้ำตาล ขนาด A4 และมีฝุ่น
2. ในลิ้นชักอุปกรณ์สำนักงาน มีเอกสารไม่เกี่ยวข้อง, ดินสอ, ปากกา, อื่น ๆ วางไม่ถูกช่อง
3. ควรเก็บรองเท้าไว้ในกล่องรองเท้า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 5/2559
ตรวจเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ และคุณนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย
ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อเสนอแนะ
1. ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาดพื้นห้อง บริเวณรถเข็น และมู่ลี่
2. ไม่มีป้ายหนังสือ Store room

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 2/2559
ตรวจเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสายสุณี โพธิ์กระเจน และคุณยุภาพร เศษจันทร์
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำและปรับปรุง 5ส ให้ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ
1. มีรองเท้าเกินที่กำหนดไว้
2. ปากกา ดินสอน เกินมาตรฐาน 5ส

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 1/2559
ตรวจเมื่อ 28 มกราคม 2559
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ
ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – บุคลากรให้ความร่วมมือทำ 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. มีฝุ่นที่พื้นห้อง
2. ฝ้าเพดานชำรุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 11/2558
ตรวจเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย และคุณนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ
ผลการตรวจได้ 94 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 78.3 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำ 5ส เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. หนังสือ Store room ในห้องพักหนังสือควรจัดหาที่วางใหม่
2. ฝ้าเพดานพัง ยังไม่ได้ซ่อม (รอแจ้งซ่อม)
3. ที่คั่นหนังสือรอทำใหม่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2558
กรรมการผู้ตรวจคือ คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ และคุณสมพรมั่งนาค
ผลการตรวจได้ 95 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 79.2 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี
ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
ข้อดี – ห้องปฏิบัติงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
ข้อเสนอแนะ
1. หนังสือภาษาไทยรอแก้ไขยังไม่มีป้ายบอก
2. พื้นที่ในห้องพักหนังสือมีฝุ่น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »