เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘งานบริหาร’

5 บุคลิกภาพที่ผู้นำควรปรับปรุง

ผู้นำไม่ต้องเป็นผู้บริหารก็ได้  แต่ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำ และมีผลสำรวจ 5 บุคลิกภาพที่ผู้นำควรปรับปรุง ดูที่ Maneer9

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เมื่อผู้ใช้บริการทำหนังสือหายบรรณารักษ์ทำอย่างไร?

เมื่อผู้ใช้บริการมาแจ้ง…

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Green World University Ranking

อ่านที่Maneer3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ท่วงทีที่บอกความล้มเหลวตั้งแต่เริ่มต้น

การที่ผู้บริหารทำท่าทางประหนึ่งว่าตนเองรู้ไปหมดทุกเรื่อง  ยึดติดอยู่กับวิธีการทำงานแบบดั้งเดิม และไม่ใส่ใจปัญหา
อ่านต่อที่ Maneer2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การเสนอชื่อสำนักหอสมุดกลางใหม่

การเสนอชื่อสำนักหอสมุดกลางใหม่
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเทคนิคของสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม  2554 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  แจ้งว่าสำนักหอสมุดกลาง สจล.  มีภารกิจหลักในการให้บริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน  การวิจัย การศึกษาค้นคว้า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ของนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานของสถาบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไป
          กลยุทธ์ของสำนักหอสมุดกลาง คือ การพัฒนาการบริการไปสู่ Electronics Library  การจัดบริการและสภาพแวดล้อมไปสู่ Living Library และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งภารกิจการบริการของสำนักหอสมุดกลางได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนชื่อสำนักหอสมุดกลาง
          ขอความร่วมมือบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันเสนอชื่อสำนักหอสมุดกลางใหม่ (คำภาษาไทย และคำภาษาอังกฤษ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Featured List (รายชื่อหนังสือใหม่ที่ออกให้บริการ ที่แสดงบน WebOPAC)

Featured List (รายชื่อหนังสือใหม่ที่ออกให้บริการ ที่แสดงบน WebOPAC)
ผมทำลิ้งค์ไว้ 2 ที่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ และขอประชาสัมพันธ์เว็บไซต์

 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๓ 
พรดีดีที่ไหน ใครว่าเลิศ
พรประเสริฐใดใดในทั่วหล้า
พรสวรรค์  พรแสวงให้แบ่งมา
จงนำพาสู่ผู้อ่านสราญใจ
มาบันดาลให้ไทยนั้นสุขสันต์
มาบันดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใส
มาบันดาลให้มีสุขทุกคนไป
ส่งด้วยใจ จาก……..ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

 
          ตามที่ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล   ได้จัดทำเว็บไซต์ พร้อมลิงค์ข้อมูลให้ผู้ใช้บริการแล้วเสร็จ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒  นั้น  ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่าน    ได้สามารถเข้าไปโหลดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ที่ลิงค์นี้ http://finance.kmitl.ac.th/personal/ หรือ เข้าไปที่เว็บสถาบันฯ แล้วคลิกเลือกสารบัญเว็บไซต์ สจล. จะแสดงทุกหน่วยงานในสถาบัน แล้วจึงคลิกเลือก ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล ค่ะ           อนึ่งในส่วนการขอตำแหน่งทางวิชาการ   และการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ)   <>  จึงแจ้งมาเพื่อทราบทุกท่านนะค่ะ  <>

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวเกี่ยวกับการเปลี่ยน ร.พ. ของผู้ประกันตน

           สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดให้มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ หรือ ผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว แต่สถานพยาบาลนั้น ออกจากการเป็นสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลอื่นให้ก่อน หากผู้ประกันตนมีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2553
          อย่างไรก็ตาม ในการยื่นแบบคำขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนจะต้องสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้เพื่อการรับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลใหม่ในระหว่างการเปลี่ยนสถานพยาบาลและยังไม่ได้บัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับใหม่ หากผู้ประกันตนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้ตรวจสอบสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ก่อน ซึ่งรายชื่อสถานพยาบาลสามารถตรวจสอบได้จาก www.sso.go.th หรือ ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1506 กด 1 หรือ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา แต่หากผู้ประกันตนไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลเดิมได้ต่อไป
                   ดังนั้น เพื่อเป็นการลบโอกาสการเสี่ยง ก่อนที่โรงพยาบาลที่ท่านเลือกจะมีผู้ใช้สิทธิ ฯ เต็ม   กรุณาแจ้งความประสงค์การขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ภายในวันที่ 11 มกราคม 2553  ได้ที่< นิสากร >หน่วยสวัสดิการ ส่วนริหารทรัพยากรบุคคล หรือติดต่อเบอร์ 3276  ด่วนนะค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หัวใจของการบริหารคน

หัวใจของการบริหารคน
การบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย ในรายละเอียด แล้วต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ แต่โดยทั่วไปมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 ประการ
สรรหา คือการเสาะแสวงหา เลือกสรรคนดีมีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถเหมาะกับงาน
พัฒนา พยายามทำให้คนดี มีความรู้ มีความสามารถเพิ่มขึ้น ตลอดจนทำให้มีทัศนคติ มีพฤติกรรมที่ดีในการทำงาน
รักษาไว้ พยายามทำให้คนทำงานรู้สึกพอใจในการทำงาน ได้รับความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม มีความสุขในที่ทำงาน ไม่คิดโยกย้ายไปอยู่ที่อื่น
ใช้ประโยชน์ คือการใช้คนให้ได้ประโยชน์เต็มที่ ใช้คนให้ตรงกับงาน ตรงกับความรู้ความสามารถ ไม่เอารัดเอาเปรียบบริษัทหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่น
คุณเป็นคนโมโหร้ายหรือเปล่า
คุณเป็นคนที่มีนิสัยโมโหร้ายหรือเปล่า สังเกตดูสิว่า เวลาโมโหทีไรเป็นต้องระเบิดอารมณ์ทั้งคำพูดและการกระทำ เช่น ด่าว่า ทำลายข้าวของ หรือลงมือลงไม้โดยไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ แล้วมานั่งเสียใจภายหลังว่าไม่ควรทำอย่างนั้นเลย คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใจเย็นลงได้นะ
กรมสุขภาพจิตมีคำแนะนำดังนี้
ถ้าคุณรู้สึกโกรธ พยายามบอกตัวเองให้หยุดคิดสักอึดใจหนึ่งก่อน ช่วงนี้ให้พยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ พร้อมทั้งนับหนึ่งถึงสิบในใจไปด้วย
ถ้าเป็นไปได้ควรหลบเลี่ยงให้พ้นจากบุคคลหรือสถานการณ์ที่ทำให้โกรธชั่วคราว เพราะมันจะช่วยลดอารมณ์โกรธให้น้อยลง และตัดโอกาสที่คุณจะทำอะไรรุนแรงลงไปได้ หลังจากนั้น ให้ระบายอารมณ์โกรธในทางที่เหมาะสม เช่น เตะลูกฟุตบอล ชกกระสอบทราย ซักผ้าแล้วขยี้แรงๆ วิ่งไกลๆ ให้ได้เหงื่อ เป็นต้น จะช่วยสลายความโกรธไม่ให้สะสมอยู่ในใจ
นอกจากนี้คุณควรหาทางผ่อนคลายความเครียดเป็นประจำทุกวัน เช่น พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หรือทำงานอดิเรกที่ชอบ ร่างกายจะได้สดชื่นกระปรี้กระเปร่า จิตใจแจ่มใส ไม่หงุดหงิดโกรธง่ายอย่างแต่ก่อน และถ้าฝึกสมาธิได้ก็จะเป็นการดี จิตใจของคุณจะสงบเยือกเย็นลงกว่าเดิม [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »