เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘เรื่องเล่าหลังประชุม’

ประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2560 วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ IT working group_1_60

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานสารนิเทศสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศปว.)
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง 310 ชั้น 3 อาคารสำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ

สรุปประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ
ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 18-19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558  เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปรายงานการประชุม คณะทำงานฯ ฝ่ายวารสารและเอกสาร

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  สำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
JgroupReport 1_2558kmitl

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฯฝ่ายวารสารและเอกสารครั้งที่ 3/57

รายงานการประชุมคณะทำงานฯฝ่ายวารสารและเอกสาร  ครั้งที่ 3/2557  สถานที่  สำนักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
JgroupReport 3_2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สมรรถนะ กับ การบริหารทรัพยากรบุคคล

สมรรถนะ กับ การบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยากรโดย นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ (สำนักงานก.พ.)
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
จัดโดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สจล.
 
              ขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจ และ หรือ ที่วิทยากรขยายความไว้นอกเหนือจากในเอกสารแนบ ดังนี้
             กรอบแนวคิดเรื่องสมรรถนะ ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ “ทักษะ” (Skills) : ความเชี่ยวชาญ ชำนาญพิเศษในด้านต่างๆ วิทยากรได้ขยายความ “แล้วแต่job ทักษะจะไม่เหมือนกัน”
ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ “บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม “ “ภาพลักษณ์ภายใน” อุปนิสัย” “แรงผลักดันเบื้องลึก” ทั้ง 4 ตัวนี้ วิทยากรบอกว่า วัดและประเมินได้ยากถ้าบุคคลไม่แสดงออกมา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2557

สรุปการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2557

———————————————————

ตามที่ได้มีการจัดประชุมคณะคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 -17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นั้นสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
1.  ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ
2.  นายจีระพล คุ่มเคี่ยม ประธานคณะทำงานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ
3.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะทำงานฯ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ
4.  รายงานการเงินของคณะทำงานฯ
5.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555
6.  ประธานคณะทำงานฯ นำเสนอผลงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ WUNCA เรื่อง คลังความรู้กับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่าน OAI PMS2
7.  เลือกประธานคณะทำงานฯ วาระปี 2558-2559 คือผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
8.  จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ วาระปี 2558-2559
9.  การนำเสนอผลงานของคณะทำงานฯ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุม และศึกษาดูงาน ของคณะทำงานฯ วารสารและเอกสาร

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 707 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แนบLink ประกอบคะ
serial report 2_57
BU_57
KU_57
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2557

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 1/2557
วันพฤหัสบดีที่ 27 – วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักวิทยบริการ
(สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
——————————————

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการเข้าประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร

รายงานการเข้าประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2556
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีผู้เข้าร่วมอบรม และประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นางวิภารัตน์ สุวรรณศรี นางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย และนางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »