เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘ห้องสมุด’

รายชื่อหนังสือด้านคณะแพทย์ศาสตร์ที่น่าสนใจ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อหนังสือด้านคณะแพทย์ศาสตร์ที่น่าสนใจ  สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
Medical _book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสุรีย์ จงทอง และนายศุภโชค ธรรมกัญยา
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวพนิดา สุวรรณศรี และนายสำราญ อ่อนชุ่ม
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์ และนางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย
ข้อเสนอแนะ
- เนื่องจากกลุ่มพัฒนามีการย้ายห้องพื้นที่ทำงาน [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดสีเขียว(Green Library)

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 โดยอ้างอิงมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนน รวม 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : ทั่วไป
หมวดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 : การจัดการของเสียและมลพิษ
หมวดที่ 5 : การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6 : บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 : เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
หมวดที่ 8 : การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

GreenLibrary
Book Green Library
——————————————
อ้างอิง: รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. 2560. เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: https://ruchareka.wordpress.com

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

นโยบายแห่งชาติว่าด้วยบริการห้องสมุดและสารสนเทศ

นโยบายแห่งชาติว่าด้วยบริการห้องสมุดและสารสนเทศ
(National Policy on Library and Information Services)

ได้กล่าวถึงปรัชญาการให้บริการของห้องสมุด 5 ข้อ ได้แก่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บริการทรัพยากรสารนิเทศชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สวัสดีคะสมาชิกชาวบล๊อกทุกท่าน
ขอแนะนำบริการทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องวิทยานิพนธ์/ปริญานิพนธ์และหนังสืออ้างอิง  มีบริการอะไรบ้าง ดังนี้
reference_3rd floor
KMITL_Undergraduate
ยินดีให้บริการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวัน K-Sharing Day 2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะ พี่น้องและผองเพื่อนทุกท่าน เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดกลาง โดย งานเทคนิค (พัฒนาฯ) ได้จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect & Mendeley & Scopus ในหัวข้อเรื่อง “Research Development with Elsevier Research Platforms” โดยนายนัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก … ติดตามดูภาพบรรยากาศบางส่วนได้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ ^______^ เครดิตภาพโดย จตุพร กล่อมไสยาศน์ และบุคลากรงานสนับสนุนทางการศึกษาที่ไม่ได้เอ่ยนามค่ะ
ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ

สวัสดีคะชาวblog@CL ทุกท่าน
วันนี้มีอีกเรื่องดีๆ นำเสนอชาวบล๊อกเรื่องเกี่ยวกับวงการห้องสมุด “ห้องสมุด กรอบดำเนินการสู่ความเป็นเลิศ”
เนื้อหาน่าสนใจแค่ไหนลองเข้าอ่านดูกันคะ K-Sharing 2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2557

สรุปการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2557

———————————————————

ตามที่ได้มีการจัดประชุมคณะคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 -17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นั้นสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
1.  ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ
2.  นายจีระพล คุ่มเคี่ยม ประธานคณะทำงานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ
3.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะทำงานฯ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ
4.  รายงานการเงินของคณะทำงานฯ
5.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555
6.  ประธานคณะทำงานฯ นำเสนอผลงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ WUNCA เรื่อง คลังความรู้กับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่าน OAI PMS2
7.  เลือกประธานคณะทำงานฯ วาระปี 2558-2559 คือผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
8.  จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ วาระปี 2558-2559
9.  การนำเสนอผลงานของคณะทำงานฯ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2557

สวัสดีค่ะ พี่น้องและผองเพื่อนชาวสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน วันนี้งานเทคนิค (พัฒนาฯ) โดยพี่สุรีย์ บุหงามคล ขอเชิญชวนท่านแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ช่วงบ่ายวันที่ 18 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. จัดอบรม เรื่อง “Scopus & Brief Introduction in How to Write a Good Research Paper to Get Published” และช่วงบ่ายวันที่ 19 สิงหาคม เรื่อง “ScienceDirect & Mendeley” กำหนดการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้นะคะ  schedule-18-19-08-57 โทรแจ้งได้ที่ 5098, 5071-5075

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »