เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘ประกันคุณภาพ’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 7เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
-ไม่มี
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 7เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ-ไม่มี
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน ธันวาคาม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- มีการเก็บสิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ เป็นระเบียบมากขึ้น
-จัดทำป้าย กำหนดพื้นที่จัดอบรม /จัดเก็บสายเป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 15 เดือน ธันวาคาม พ.ศ. 2560คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ- มีการเก็บสิ่งของบนโต๊ะ /ใต้โต๊ะ เป็นระเบียบมากขึ้น -จัดทำป้าย กำหนดพื้นที่จัดอบรม /จัดเก็บสายเป็นระเบียบ
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Before Action Review; BAR

Before Action Review; BAR
วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปีพ.ศ. 2560
20-21 กรกฎาคม 2560
กลุ่มไอที ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
1.1  ทำความสะอาดโต๊ะปฏิบัติงาน/โต๊ะทำงาน
1.2  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 1-3
1.3  สำรวจและจัดเก็บอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งาน/ติดป้ายกรณีชำรุด
1.4  ตรวจเช็คโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการ
2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด
2.1 ระยะเวลาดำเนินการจำกัด อาจจะไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทุกรายการ
3.  แนวทางในการแก้ไขข้อจำกัด
3.1 แบ่งหน้าที่ให้บุคลากรทุกคนรับผิดชอบร่วมกัน
3.2 วางแผนและกำหนดเวลาช่วงอื่นๆ ดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 96.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.  มีป้ายบางจุดชำรุดควรมีการปรับเปลี่ยน
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 108 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 90
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1.  อยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงตรวจสอบหนังสือ ทำให้บริเวณชั้นหนังสือและเคาน์เตอร์บริการ มีการวางหนังสือเกะกะบริเวณทางเดิน ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน เมษายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางปะปนอยู่
ลิ้นชักไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้อดีที่พบ

มีการปรับปรุงบอร์ดใหม่ให้ดูสวยงาม

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์ คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มีนาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.       มีป้ายบางจุดชำรุดและเก่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สวยงาม
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-ควรรักษามาตรฐาน การทำ 5ส ของกลุ่มไอทีให้สม่ำเสมอ
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-ควรรักษามาตรฐาน การทำ 5ส ของกลุ่มไอทีให้สม่ำเสมอ
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-ควรทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-ควรทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 84.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ

บอร์ดกิจกรรม 5ส ควรปรับปรุงให้มีความสวยงามขึ้น รวมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่

ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »