เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘KM’

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
เข้าถึงได้จาก Defence Engineering, KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ E-Thesis

สาระสังเขปทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ E-Thesis ที่น่าสนใจ 
เข้าถึงได้จาก E-Thesis

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ที่น่าสนใจ

เข้าถึงได้จาก  e-book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกี่ยวกับ Green Library
และการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
“พลังงานสะอาด  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 5

green office :
iot
Walailak Go Green University

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์ สจล.   
Faculty of Science @KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
Faculty of Architecture, kmitl

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
Faculty of Engineering,KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือหลักสูตร Computer Innovation Engineering

วันนี้แนะนำหนังสือทางด้านหลักสูตร Computer Innovation Engineering
Abstract _Computer Innovation Engineering

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน มีนาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. มีป้ายบางจุดที่ชำรุดและเก่าควรมีการสำรวจและเปลี่ยนใหม่เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ เดือนมีนาคม 2561

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมีนาคม 2561  สำนักหอสมุดกลาง สจล.
อ่านกันยังเจ้าคะ…

March 5, 2018
Abstract March 5, 2018
March 12, 2018
Abstract March 12, 2018
March 19, 2018
Abstract March 19, 2018
March 26, 2018
Abstract March 26, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »