เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘KM’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสุรีย์ จงทอง และนายศุภโชค ธรรมกัญยา
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวพนิดา สุวรรณศรี และนายสำราญ อ่อนชุ่ม
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์ และนางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย
ข้อเสนอแนะ
- เนื่องจากกลุ่มพัฒนามีการย้ายห้องพื้นที่ทำงาน [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 7 ส. กลุ่มทับทิม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 80.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อสนอแนะ
1. ควรสะสางสิ่งของ และเอกสารที่ไม่เกียวข้อง (จุดเคาน์เตอร์ยืม-คืน และเคาน์เตอร์ Information)
2. บุคลากรต้องใส่ใจและดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 7 ส.
ผู้ตรวจนางศรีไพร เกษดี  และนางสาวอัญชลี พิจารณา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. รถเข็ญหนังสือที่นำมาใช้สำหรับวางสิ่งของที่ค้างคืนในตู้ล็อกเกอร์  ในห้อง Book Return ควจติดป้ายการใช้งานให้ชัดเจน
2.  ควรจัดพื้นที่ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางเดินเข้าไปยังเครื่องควบคุมระบบ ภายในห้อง  Book Return เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษาและความปลอดภัย
3. หลังตู้ล็อกเกอร์ ในห้องล็อกเกอร์ มีเศษขยะ และฝุ่นเกาะจำนวนมาก ควรแจ้งแม่บ้านดำเนินการทำความสะอาด
ผู้ตรวจ นางปราณี อยู่คง และ นางสาวยุพิน กาญจนารัตน์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
November 6, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

จุฬาฯ ครองอันดับ 245 มหาวิทยาลัยดีระดับโลก ตามด้วย มหิดล-ธรรมศาสตร์

QS TOP UNIVERSITIES จัดเรตติ้งมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก จุฬาฯ ครองอันดับ 245 ของโลก รั้งที่ 50 ของเอเชีย ตามมาด้วย ม.มหิดล อันดับที่ 334 ของโลก 58 ของเอเชีย ด้าน ธรรมศาสตร์ ติดกลุ่มอันดับ 601-650 ของโลก 97 ของเอเชีย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
October 16, 2017
October 24, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดสีเขียว(Green Library)

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 โดยอ้างอิงมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนน รวม 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : ทั่วไป
หมวดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 : การจัดการของเสียและมลพิษ
หมวดที่ 5 : การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6 : บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 : เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
หมวดที่ 8 : การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

GreenLibrary
Book Green Library
——————————————
อ้างอิง: รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. 2560. เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: https://ruchareka.wordpress.com

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.  
August 15 ,2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การทำ BAR กิจกรรม 7ส ของกลุ่มพัฒนา งานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2560

การทำ BAR กิจกรรม 7ส ของกลุ่มพัฒนา
งานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
สะสาง / สะดวก / สะอาด

1.1  สะสาง จัดเก็บ และทำความสะอาดโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์
1.2  จัดเก็บพื้นที่บริเวณโดยรอบห้องทำงาน ให้เกิดความสะดวก สะอาดในการปฏิบัติงาน
2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด
2.1  ข้อจำกัดในเรื่องระยะวัน – เวลา  เนื่องจากมีระยะเวลาในการทำกิจกรรมน้อย
(3 วันทำการ 17, 18, 19 กรกฎาคม 2560)
3. แนวทางในการแก้ไขข้อจำกัด
3.1  แบ่งเวลาจากงานที่ปฏิบัติประจำวัน  เพื่อดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Last update; Material type & Status & Itype & Locations

ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูล Material type & Status & Itype & Locations ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Mil._update

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »