เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘KM’

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม S&P

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน มิถุนายน 2561
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 83.33
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อเสนอแนะ
1. ยังมีสิ่งของที่ยังไม่สะสางบนโต๊ะปฏิบัติงาน
ข้อดีที่พบ
1.มีการซ่อมแซมแก้ไขป้ายที่ชำรุด
2.มีการปรับปรุงแก้ไข บอร์ด 7ส
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส. กลุ่มส้มหล่น

ประจำเดือน มิถุนายน 2561
พื้นที่รับผิดชอบ ชั้น2-6โซน B
วันที่ตรวจ  25 มิ.ย. พ.ศ. 2561
คะแนนทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจได้คะแนน 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
- หลังเลิกงานจัดเก็บอุปกรณ์ พื้นที่ปฎิบัติงานให้เรียบร้อยทุกครั้ง
ผู้ตรวจ พิจิตรา,เพ็ญชิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่อง “Google Apps สำหรับทำงาน”

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมางานบริการสารนิเทศได้จัดกิจกรรม KS-Time ขึ้น ในหัวข้อ “Google Apps สำหรับทำงาน” ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ชั้น 2 ถ่ายทอดโดย คุณสุกัญญา ดำชมทรัพย์ (คุณกิจ) ตัวแทนจากงานบริการสารนิเทศ บรรยากาศภายในห้องทุกคนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 31 คน มีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งาน Google Docs, Google Sheets และ Google slide ที่เข้าใจง่ายและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองทำด้วยตัวเอง  ช่วงท้ายคุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ ได้เสริมเรื่องการทำ QR-Code จาก Google URL Shortener แบบง่าย ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดของเรื่องติดตามได้จากเอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=1YtOM2UdAYSN0tUnJAygAbJDLOj17tE29
ดำเนินรายการ โดย คุณวิภาส อ่อนน้อม (คุณอำนวย)
จดบันทึกและประสานงานเผยแพร่เนื้อหา [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อวิทยานิพนธ์หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันประเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
เข้าถึงได้จาก Defence Engineering, KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ E-Thesis

สาระสังเขปทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ E-Thesis ที่น่าสนใจ 
เข้าถึงได้จาก E-Thesis

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Book

แนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ที่น่าสนใจ

เข้าถึงได้จาก  e-book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกี่ยวกับ Green Library
และการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว
“พลังงานสะอาด  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 5

green office :
iot
Walailak Go Green University

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิทยาศาสตร์ สจล.   
Faculty of Science @KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
Faculty of Architecture, kmitl

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
Faculty of Engineering,KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »