เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘KM’

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
November 6, 2017
November 27, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

จุฬาฯ ครองอันดับ 245 มหาวิทยาลัยดีระดับโลก ตามด้วย มหิดล-ธรรมศาสตร์

QS TOP UNIVERSITIES จัดเรตติ้งมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก จุฬาฯ ครองอันดับ 245 ของโลก รั้งที่ 50 ของเอเชีย ตามมาด้วย ม.มหิดล อันดับที่ 334 ของโลก 58 ของเอเชีย ด้าน ธรรมศาสตร์ ติดกลุ่มอันดับ 601-650 ของโลก 97 ของเอเชีย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
October 16, 2017
October 24, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดสีเขียว(Green Library)

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 โดยอ้างอิงมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนน รวม 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : ทั่วไป
หมวดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 : การจัดการของเสียและมลพิษ
หมวดที่ 5 : การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6 : บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 : เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
หมวดที่ 8 : การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

GreenLibrary
Book Green Library
——————————————
อ้างอิง: รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. 2560. เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: https://ruchareka.wordpress.com

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.  
August 15 ,2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การทำ BAR กิจกรรม 7ส ของกลุ่มพัฒนา งานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2560

การทำ BAR กิจกรรม 7ส ของกลุ่มพัฒนา
งานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
สะสาง / สะดวก / สะอาด

1.1  สะสาง จัดเก็บ และทำความสะอาดโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์
1.2  จัดเก็บพื้นที่บริเวณโดยรอบห้องทำงาน ให้เกิดความสะดวก สะอาดในการปฏิบัติงาน
2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด
2.1  ข้อจำกัดในเรื่องระยะวัน – เวลา  เนื่องจากมีระยะเวลาในการทำกิจกรรมน้อย
(3 วันทำการ 17, 18, 19 กรกฎาคม 2560)
3. แนวทางในการแก้ไขข้อจำกัด
3.1  แบ่งเวลาจากงานที่ปฏิบัติประจำวัน  เพื่อดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Last update; Material type & Status & Itype & Locations

ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ขอแจ้งปรับปรุงข้อมูล Material type & Status & Itype & Locations ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
Mil._update

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ThaiCERT แนะนำวิธีสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันมัลแวร์เรียกค่าไถ่หรือข้อมูลสูญหาย

https://www.thaicert.or.th/papers/general/2017/pa2017ge002.html

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนะนำโปรแกรมวาดภาพ AutoDraw ของ Google

โปรแกรม AutoDraw เป็นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ ที่ช่วยในการวาดภาพบนโทรศัพท์มือถือ บนเครื่องพีซี หรือบนแท็บเล็ตได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.
April 10, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »