เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘KM’

หลักสูตรสาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.
Faculty of Architecture, kmitl

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หลักสูตรสาขาวิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

หลักสูตรสาขาวิชาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
Faculty of Engineering,KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือหลักสูตร Computer Innovation Engineering

วันนี้แนะนำหนังสือทางด้านหลักสูตร Computer Innovation Engineering
Abstract _Computer Innovation Engineering

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน มีนาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1. มีป้ายบางจุดที่ชำรุดและเก่าควรมีการสำรวจและเปลี่ยนใหม่เพื่อความเรียบร้อยและสวยงาม
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ เดือนมีนาคม 2561

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมีนาคม 2561  สำนักหอสมุดกลาง สจล.
อ่านกันยังเจ้าคะ…

March 5, 2018
Abstract March 5, 2018
March 12, 2018
Abstract March 12, 2018
March 19, 2018
Abstract March 19, 2018
March 26, 2018
Abstract March 26, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
Book_Electrical Engineering

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มไอที เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
ยังคงปฏิบัติดำเนินกิจกรรม 5ส เหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ควร ศึกษาหาข้อมูลการทำ 7ส และควรเริ่มทำ 7ส ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผู้ตรวจ นายธีรพงษ์ พิเภก, นายอนุชา ยอดพรหม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มไอที เดือน มกราคม 2561

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
ยังคงปฏิบัติดำเนินกิจกรรม 5ส เหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ควร Active และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 7ส เพื่อให้ตรงกับกิจกรรมสำนัก และเพิ่มประสิทธิภาพจาก 5ส ไปเป็น 7ส
ผู้ตรวจ นายธีรพงษ์ พิเภก, นายอนุชา ยอดพรหม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

สาระสังเขปหนังสือวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
Abstract _Music Engineering and Multimedia

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือด้านวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

สาระสังเขปหนังสือวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
Abstract _Aeronautical Engineering and Commercial Pilot

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »