เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘KM’

รายชื่อหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
Book_Electrical Engineering

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มไอที เดือน กุมภาพันธ์ 2561

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
ยังคงปฏิบัติดำเนินกิจกรรม 5ส เหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ควร ศึกษาหาข้อมูลการทำ 7ส และควรเริ่มทำ 7ส ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ผู้ตรวจ นายธีรพงษ์ พิเภก, นายอนุชา ยอดพรหม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มไอที เดือน มกราคม 2561

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
ยังคงปฏิบัติดำเนินกิจกรรม 5ส เหมือนเดิมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
ควร Active และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 7ส เพื่อให้ตรงกับกิจกรรมสำนัก และเพิ่มประสิทธิภาพจาก 5ส ไปเป็น 7ส
ผู้ตรวจ นายธีรพงษ์ พิเภก, นายอนุชา ยอดพรหม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

สาระสังเขปหนังสือวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
Abstract _Music Engineering and Multimedia

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือด้านวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

สาระสังเขปหนังสือวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
Abstract _Aeronautical Engineering and Commercial Pilot

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 110 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 91.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
ข้อดีที่พบ
1. บอร์ดกิจกรรม 7ส มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากบอร์ดกิจกรรม 5ส
ผู้ตรวจ นางสาวณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อหนังสือด้านคณะแพทย์ศาสตร์ที่น่าสนใจ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อหนังสือด้านคณะแพทย์ศาสตร์ที่น่าสนใจ  สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
Medical _book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
February 5, 2018
February 12, 2018
February 19, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนะนำหนังสือ E-book ที่น่าสนใจ

แนะนำหนังสือ E-book ที่น่าสนใจพร้อมรายละเอียดสาระสังเขป 
e-book
KMITL E-Thesis

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สาระสังเขปหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ เดือนกุมภาพันธ์ 
Abstract February 5, 2018
Abstract February 12, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »