เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘งานบริการ’

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ เดือนมีนาคม 2561

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมีนาคม 2561  สำนักหอสมุดกลาง สจล.
March 5, 2018
Abstract March 5, 2018
March 12, 2018
Abstract March 12, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อหนังสือสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
Book_Electrical Engineering

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม

สาระสังเขปหนังสือวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 
Abstract _Music Engineering and Multimedia

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือด้านวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์

สาระสังเขปหนังสือวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ 
Abstract _Aeronautical Engineering and Commercial Pilot

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อหนังสือด้านคณะแพทย์ศาสตร์ที่น่าสนใจ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อหนังสือด้านคณะแพทย์ศาสตร์ที่น่าสนใจ  สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
Medical _book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
February 5, 2018
February 12, 2018
February 19, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนะนำหนังสือ E-book ที่น่าสนใจ

แนะนำหนังสือ E-book ที่น่าสนใจพร้อมรายละเอียดสาระสังเขป 
e-book
KMITL E-Thesis

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สาระสังเขปหนังสือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สาระสังเขปหนังสือใหม่ที่น่าสนใจ เดือนกุมภาพันธ์ 
Abstract February 5, 2018
Abstract February 12, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ เดือนมกราคม 2561

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมกราคม 2561  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
January 8, 2018
January 15, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มทับทิม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๗ ส  ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่ม ทับทิม    ฝ่ายบริการสารนิเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »