เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘งานบริการ’

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ที่ออกให้บริการ เดือนมกราคม 2561

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมกราคม 2561  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
January 8, 2018
January 15, 2018

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มทับทิม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๗ ส  ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่ม ทับทิม    ฝ่ายบริการสารนิเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนธันวาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนธันวาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
December 26, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
November 6, 2017
November 27, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.   
October 16, 2017
October 24, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.  
August 15 ,2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2560  สำนักหอสมุดกลาง สจล.
April 10, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมีนาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมีนาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง  
March 6, 2017
March 20, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560  สำนักหอสมุดกลาง
February 27, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP งานบริการสารนิเทศ “บริการตอบคำถาม”

ตามที่ฝ่ายบริการสารนิเทศ ได้จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
ในส่วนของงานตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อรองรับ โครงการบริการสนับสนุนการวิจัย
(Research support services) โดยคุณยุพิน  กาญจนารัตน์ เป็นคุณกิจ ให้ความรู้แก่บุคลากร
งานบริการ ในส่วนของการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ตชั้น 2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »