เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘งานบริการ’

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมีนาคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมีนาคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง
March 6, 2017
March 20, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2560  สำนักหอสมุดกลาง
February 27, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP งานบริการสารนิเทศ “บริการตอบคำถาม”

ตามที่ฝ่ายบริการสารนิเทศ ได้จัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP)
ในส่วนของงานตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เพื่อรองรับ โครงการบริการสนับสนุนการวิจัย
(Research support services) โดยคุณยุพิน  กาญจนารัตน์ เป็นคุณกิจ ให้ความรู้แก่บุคลากร
งานบริการ ในส่วนของการสืบค้นแหล่งข้อมูลต่างๆ
เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องบริการอินเตอร์เน็ตชั้น 2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมกราคม 2560

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนมกราคม 2560  สำนักหอสมุดกลาง  
January 16, 2017
January 23, 2017

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนธันวาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนธันวาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง  
December 6, 2016
December 13, 2016
December 26, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2559  สำนักหอสมุดกลาง  
November 21, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนตุลาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง
October 3, 2016
October 10, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนสิงหาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง
August 8, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤษภาคม 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนพฤษภาคม 2559  สำนักหอสมุดกลาง
May 2, 2016
May 10, 2016
May 23, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2559

รายชื่อทรัพยากรสารนิเทศใหม่ เดือนเมษายน 2559  สำนักหอสมุดกลาง
April 4, 2016
April 11, 2016
April 18, 2016

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »