เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘งานเทคนิค’

การทำ BAR กิจกรรม 7ส ของกลุ่มพัฒนา งานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2560

การทำ BAR กิจกรรม 7ส ของกลุ่มพัฒนา
งานวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2560
ณ สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
สะสาง / สะดวก / สะอาด

1.1  สะสาง จัดเก็บ และทำความสะอาดโต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์
1.2  จัดเก็บพื้นที่บริเวณโดยรอบห้องทำงาน ให้เกิดความสะดวก สะอาดในการปฏิบัติงาน
2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด
2.1  ข้อจำกัดในเรื่องระยะวัน – เวลา  เนื่องจากมีระยะเวลาในการทำกิจกรรมน้อย
(3 วันทำการ 17, 18, 19 กรกฎาคม 2560)
3. แนวทางในการแก้ไขข้อจำกัด
3.1  แบ่งเวลาจากงานที่ปฏิบัติประจำวัน  เพื่อดำเนินการต่างๆ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา เดือนตุลาคม 2558
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  79.17  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
1. ได้มีการปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน
2. ห้องพัฒนา 2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น
3. มีการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่มผ่านระบบ Webblog
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ และนางสาวพนิดา  สุวรรณศรี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกันยายน 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา ของเดือนกันยายน 2558
โดยมีกรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางจิราภรณ์  ชื่นปรีชา และนางสาวกัญญาณัฐ  อยู่สุข
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  78.33  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
-  ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน (ขาดป้ายงานเทคนิค)
ข้อดีที่พบ
- มีการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่มผ่านระบบ Weblog

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือนสิงหาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือนสิงหาคม 2558
โดยมีกรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวสุกันยา  ตวนกู และนายศุภโชค  ธรรมกัญยา
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 92 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ  76.6  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน เพราะยังขาดป้ายงานเทคนิค
ห้องพัฒนาฯ 1 วางของที่ไม่จำเป็นบนโต๊ะทำงาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมกิจกรรม KS-Time เรื่อง ทรัพยากรสารนิเทศได้เปล่าได้มาจากไหน?

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานปิดโครงการ: โครงการบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ลงฐานข้อมูลรวม Millennium ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ตามที่งานเทคนิคได้จัดทำโครงการบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ลงฐานข้อมูลรวม Millennium ประจำปีงบประมาณ 2558  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – วันที่ 31 สิงหาคม 2558 นั้น  บัดนี้สิ้นสุดระยะเวลาในการจัดทำโครงการแล้ว จึงขอรายงานการผลของโครงการดังกล่าว ตลอดจนปัญหาในการดำเนินงาน และวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ดังนี้
Done
Problems of project

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

CoP กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ งานเทคนิค เรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ #3

สวัสดีค่ะ วันนี้มานำเสนอบันทึกการดำเนินกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า CoP  ของงานเทคนิค ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3/2558 แล้ว และยังคงเป็นเรื่อง การจัดหาทรัพยากรสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีพี่สุรีย์ บุหงามงคล เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ทำหน้าที่เป็น “คุณกิจ” รายละเอียดตามไฟล์แนบมาด้วยนี้ค่ะ ^_______^
CoP-Acq-3-2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกรกฎาคม
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.33
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ
สมาชิกกลุ่มพัฒนาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ
1. บอร์ดกิจกรรม 5ส ขาดป้าย “งานเทคนิค”
2. ป้ายดรรชนีหลังตู้ 15 ลิ้นชัก ไม่เป็นปัจจุบัน
ผู้ตรวจ นางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย  และ นางสุรีย์ จงทอง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะ พี่น้องและผองเพื่อนทุกท่าน เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดกลาง โดย งานเทคนิค (พัฒนาฯ) ได้จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect & Mendeley & Scopus ในหัวข้อเรื่อง “Research Development with Elsevier Research Platforms” โดยนายนัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก … ติดตามดูภาพบรรยากาศบางส่วนได้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ ^______^ เครดิตภาพโดย จตุพร กล่อมไสยาศน์ และบุคลากรงานสนับสนุนทางการศึกษาที่ไม่ได้เอ่ยนามค่ะ
ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม KS-Time เรื่อง การบันทึกบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »