เรื่องเก่าๆ ในหมวดหมู่ ‘ข่าวสาร’

รายชื่อหนังสือด้านคณะแพทย์ศาสตร์ที่น่าสนใจ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

รายชื่อหนังสือด้านคณะแพทย์ศาสตร์ที่น่าสนใจ  สำนักหอสมุดกลาง สจล. 
Medical _book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม-ตุลาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน สิงหาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสุรีย์ จงทอง และนายศุภโชค ธรรมกัญยา
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวพนิดา สุวรรณศรี และนายสำราญ อ่อนชุ่ม
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มพัฒนา ประจำเดือน ตุลาคม 2560
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 74.16
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์ และนางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย
ข้อเสนอแนะ
- เนื่องจากกลุ่มพัฒนามีการย้ายห้องพื้นที่ทำงาน [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

จุฬาฯ ครองอันดับ 245 มหาวิทยาลัยดีระดับโลก ตามด้วย มหิดล-ธรรมศาสตร์

QS TOP UNIVERSITIES จัดเรตติ้งมหาวิทยาลัยดีที่สุดในโลก จุฬาฯ ครองอันดับ 245 ของโลก รั้งที่ 50 ของเอเชีย ตามมาด้วย ม.มหิดล อันดับที่ 334 ของโลก 58 ของเอเชีย ด้าน ธรรมศาสตร์ ติดกลุ่มอันดับ 601-650 ของโลก 97 ของเอเชีย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดสีเขียว(Green Library)

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ. 2559 โดยอ้างอิงมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 เพื่อกำหนดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนน รวม 8 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 : ทั่วไป
หมวดที่ 2 : โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 : การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
หมวดที่ 4 : การจัดการของเสียและมลพิษ
หมวดที่ 5 : การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 6 : บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หมวดที่ 7 : เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
หมวดที่ 8 : การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

GreenLibrary
Book Green Library
——————————————
อ้างอิง: รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล. 2560. เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก: https://ruchareka.wordpress.com

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

นโยบายแห่งชาติว่าด้วยบริการห้องสมุดและสารสนเทศ

นโยบายแห่งชาติว่าด้วยบริการห้องสมุดและสารสนเทศ
(National Policy on Library and Information Services)

ได้กล่าวถึงปรัชญาการให้บริการของห้องสมุด 5 ข้อ ได้แก่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

จัดอันดับมหา’ลัยโลก 2014-2015

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกจากประเทศอังกฤษอย่าง QS World University Rankings 2014/15 (Quacquarelli Symonds) ทำให้เราทราบผลอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก, มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย และรวมไปถึง อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย มีมหาวิทยาลัยใดบ้างไปติดตามกัน…
QS World University Rankings 2014

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บริการทรัพยากรสารนิเทศชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ

สวัสดีคะสมาชิกชาวบล๊อกทุกท่าน
ขอแนะนำบริการทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้องวิทยานิพนธ์/ปริญานิพนธ์และหนังสืออ้างอิง  มีบริการอะไรบ้าง ดังนี้
reference_3rd floor
KMITL_Undergraduate
ยินดีให้บริการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวัน K-Sharing Day 2558

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีค่ะ พี่น้องและผองเพื่อนทุกท่าน เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุดกลาง โดย งานเทคนิค (พัฒนาฯ) ได้จัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ScienceDirect & Mendeley & Scopus ในหัวข้อเรื่อง “Research Development with Elsevier Research Platforms” โดยนายนัฐพล สีสุรักษ์ จากบริษัท Elsevier เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุรีย์ บุหงามงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและเปิดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก … ติดตามดูภาพบรรยากาศบางส่วนได้ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ ^______^ เครดิตภาพโดย จตุพร กล่อมไสยาศน์ และบุคลากรงานสนับสนุนทางการศึกษาที่ไม่ได้เอ่ยนามค่ะ
ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรห้องสมุด

ขอเชิญสมัครเรียนคอร์สสนทนาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ณกรณ์ บุญฤทธิ์
เดือนกรกฎาคม ทุกวันอังคาร ช่วงบ่าย เริ่มเรียนวันที่ 7 ก.ค. 58 ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »