Archive for มกราคม, 2010

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในประเทศไทย

ในขณะที่นั่งค้นหาข้อมูลจาก google เพื่อจะดูว่าในช่วงวันที่ผ่านมาของเดือนนี้ (มกราคม 2553) ว่ามีมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาใดบ้าง ใน 24 แห่ง ที่เดิมสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย จัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี หรือ ประจำปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อจะได้ดำเนินการขอสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเหล่านั้น มาเก็บรวบรวมไว้ที่หอสมุดกลางของเรา ก็เลยทำให้คิดขึ้นมาได้ว่า ที่ไหนหนอจัดพิธีนี้เป็นแห่งแรก และตั้งแต่เมื่อใด ค้นจาก google อีก ได้ข้อมูลจากวิกีพีเดีย ซึ่งเป็นสารานุกรมเสรี บอกไว้ว่าดังนี้ (คัดลอกมาแค่บางส่วนเท่านั้น)
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ถือกำเนิดครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ผู้สำเร็จการศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2473 และถือสืบต่อปฏิบัติกันมาเป็นจนถึงรัชกาลปัจจุบัน [1]
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรด้วยพระองค์เอง ในปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

โครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 16 ประจำปี 2553

ขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนชาวสำนักหอสมุดกลาง ส่งบุตร/หลานเข้าร่วมกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 16 ประจำปี 2553 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม 2553 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 โดยสภาคณาจารย์และพนักงาน สจล.
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. ช่วยดูแลและให้ความรู้ แก่บุตร/หลาน ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน
2. ช่วยเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบัน และชุมชนในเขตลาดกระบัง
3. ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. ช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ ด้านประสบการณ์จริง จากการทัศนศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
5. ช่วยเตรียมความพร้อมทางด้านอารมณ์ (E.Q.) และสังคมแก่เยาวชน
6. ให้เยาวชนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ
7. ให้เยาวชนได้ตระหนักถึงพิษภัยจากสารเสพติดทั้งหลายทั้งปวง
คุณสมบัติเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ
1. อายุ 5-12 ปี (รับประมาณ 60 คน)
2. เป็นบุตร/หลานของอาจารย์ / ข้าราชการ / พนักงาน / เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างภายในสถาบัน
3. เป็นบุตร/หลานของชุมชนในเขตลาดกระบัง และที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สถานที ณ ห้องชมรมผู้ปฏิบัติธรรม ชั้น 2 โรงอาหาร อาคารสมเด็จพระเทพฯ
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-31 [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ

จากการได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง ”การสื่อสารเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ”
ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม  2553    จัดโดยมหาวิทยาลัยคริสเตียน มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน
2 คน คือ
1. นางสาวนิภารัตน์  ศรีสุชาติ
2. นางสาวดาราวรรณ  พูลเพิ่ม
จากการเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบถึงวิธีการที่จะทำให้ผู้มารับบริการประทับใจเพิ่มขึ้น  จึงขออนุญาตนำความรู้และสาระที่ได้ในวันนั้นมาร่วมแบ่งปันให้เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ในสำนักหอสมุดกลางได้ทราบกันค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน

ประชุมกรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2553
วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553
ณ ห้องประชุม เอ- 202  อาคารสมเด็จพระเทพฯ 1
กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน สำนักหอสมุดกลาง
1. นางสาวกัญญาณัฐ   อยู่สุข
2. นางสายใจ   วัลลิภากร
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Owner-Supporter Matrix – OS Matrix (ตารางแสดงความรับผิดชอบ)

สวัสดีสมาชิกชาวblog ทุกท่านวันนี้แตงไทจะขอแลกเปลี่ยนความรู้โดยการมาทำการรู้จักOwner-Supporter Matrix – OS Matrix (ตารางแสดงความรับผิดชอบ) กันคร่าวๆ ที่จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ ในวันที่25 และ27 มกราคม 2553 ที่จะถึงนี้ น่าจะป็นที่ทราบกันแล้วนะคะ.. วันนี้มาทำความรู้จักกันก่อนคร่าวๆ..เพื่อที่จะเตรียมตัวปฏิบัติและร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้แสดงความคิดเห็นกันคะ
O : Owner ผู้รับผิดชอบหลักในการทำให้ตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย ตัวชี้วัดหนึ่งสามารถมีเจ้าภาพมากกว่าหนึ่งหน่วย
S : Supporter ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าภาพสามารถทำงานบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
OS Matrix ช่วยให้ผู้บริหารของสำนัก / กอง สามารถสร้างตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดระดับองค์กร
*************************************************
What get measured “Get Done”
อยากให้สิ่งใดสำเร็จ ประเมินสิ่งนั้น
โดย Peter Drucker
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

“แต่งตัว” ใช่เปลี่ยน”เสื้อผ้า”

การเปลี่ยนแปลงเป็นนิรันดร์หลายคนคงเคยได้ยิน มีบาง
คนเคยพูดว่าเวลาที่คนรักของเราเมื่อออกจากบ้านไปตอน
เช้า กลับเข้ามายามค่ำก็เปลี่ยนแปลงไปจากตอนออกจาก
บ้าน (ก็เปลียนความคิดเปลียนมุมอง) ลองมองไปไกลกว่านี้
แท้จริงคนเราทุกคนก็ล้วนต้องเปลี่ยนและปรับอยู่แล้วในทุกๆ
ช่วงของชีวิต บางคนเปลี่ยนเสื้อผ้าไปมากแค่ไหน มันไม่สำคัญ
เท่าจิตใจและอุดมการณ์ที่ฝังแน่นอยู่ในหัวใจ อย่างบางคนใส่
สูทผูกเนคไทนั้นไม่รู้ว่าจะใส่ไปทำไม เราลองคิดดูว่ามันไม่สำ
คัญว่าเราใส่ไปทำไม ก็เหมือนมือถือหรือแอร์ คนที่ไม่ได้ใช้
ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีหรือเรียบง่าย เช่นกันคนที่ใช้
ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาหรูหรา ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเขามีสิ่งเหล่านี้
เพื่อการใดต่างหาก คนเรียบง่ายไม่ใช่คนล้มเหลว และในขณะ
เดียวกันคนที่บริโภคสิ่งหรูหรา ก็ไม่ใช่คนผิดบาปเช่นเดียวกัน
ในโลกที่ “ภาพลักษณ์”กลายเป็นสิ่งสำคัญสุดยอด การลงทุน
เพื่อ “ฉากหน้า”จึงเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ ทั้งที่
เรื่องจริงแท้ในชีวิตคนเรา สิ่งที่เราไม่ต้องลงทุนอะไรก็คือ
แก่นแท้ แนวคิดหรือจิตวิญญาณของตัวเอง เช่นนี้แล้วไม่ว่า
เราจะใส่เสื้อผ้าอะไรหรือแนวทางใด หากอุดมการณ์ยังอยู่
สังคมก็จะมองเห็นทะลุสิ่งทีห่อหุ้มร่างกายในที่สุด
ความคิดเปลี่ยนมุมมอง)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การจัดทำตารางความรับผิดชอบ OS และการจัดทำแบบมอบหมายงาน

ตามที่งานแผน (สำนักหอสมุดกลาง) ได้ให้แต่ละงานจัดทำแผน-ผล ประจำปี 2553 โดยให้สอดคล้องกับประกันฯคุณภาพ คำรับรอง และให้สอดคล้องกับภาระงานต่างๆ ลงไปถึงการทำตารางรับผิดชอบงานระดับบบุคคลที่งานไหนใครเป็น O Onwner (งานหลัก) และใครเป็น S (Suppport) งานสนันสนุน และลงไปถึงต้องทำแบบมอบหมายงานใหม่โดยให้สอดคล้องกับตารางการรับผิดชอบงานค่ะ และทุกคนต้องมีเป้าหมายงานที่ชัดเจน การทำแผน-ผลงานบริการ งานเทคนิค และงาน IT ก็ได้ดำเนินการแล้ว (โดยไปปรึกษากับงานแผนพี่อุ้ย) สำหรับการทำ OS อุ้ยให้สำนักหอสมุดกลาง ทำไปก่อน และค่อยปรับแก้ไข ซึ่งงานแผนเองก็รอทำให้เป็นมาตรฐานเดี่ยวกัน และเพื่อให้การทำตาราง oS ระดับบุคคลและแบบมอบหมายงานให้แล้วเสร็จ งานบริการขอจัด KM ในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2553 เวลา 13.30 ห้องประชุม 3 ค่ะ (รายละเอียดจะส่งผ่าน Lotus Note ค่ะ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนะนำเทคนิคการให้บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

เป็นที่ทราบกันดีว่า  งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  เป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการของห้องสมุด  ทำให้ผู้ใช้บริการได้ข้อมูลตรงตามที่ต้องการ    งานบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า  เป็นงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้โดยตรง  ซึ่งบรรณารักษ์เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับสารสนเทศประเภทต่างๆ เพื่อช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม  คุ้มค่ากับเงินและงบประมาณในการจัดซื้อจัดหา  ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพ โดยยึดความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นหลัก  เพื่อสอดคล้องกับปณิธานและวิสัยทัศน์ของ สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เสื้อกิจกรรม 5 ส

กิจกรรม 5 ส ของสำนักหอสมุดกลาง เรายังคงปฏิบัติกันต่อเนื่อง และได้ข่าวจะมีจัดวันกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ เสื้อกิจกรรมสำนักฯ สีเทา-ส้ม มันก็เก่าและซีดมากๆ เลยค่ะ จะมีโครงการทำขึ้นมาใหม่มั๊ยคะ หรือว่าให้แต่ละกลุ่มหาสีประจำกลุ่มแทนคะ แต่ก็จะดูแตกต่างไปคนละแบบอีก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ยินดีต้อนรับผู้บริหารคนใหม่

คำสั่งสถาบันฯ ที่0031/2553 เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง อาจารย์กษมพงศ์ พงษ์ชมพร ผู้ช่วยอธิการบดี อ่านเรื่องตอนแรกก็เข้าใจผิดค่ะ คิดว่ามีรองผู้อำนวยการลาออก (เพราะมีคำว่า “แทน”) ยินดีต้อนรับค่ะ ..ใครยังไม่เคยเห็นเข้าดูได้ที่ http://www.kmitl.ac.th/about.main.php?page=admin3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »