Archive for กุมภาพันธ์, 2010

เทคนิคการบริหารเวลา

สวัสดีคะสมาชิกชาว blog หอสมุดกลางทุกท่าน
พอดีได้เสียงกระซิบบอกจากพี่ศรีไพร ให้นำเสนอหาบทความเกี่ยวกับการบริหารเวลาในการทำงาน เพื่อจะได้เป็นข้อคิดเห็นในการบริหารเวลาในการทำงาน วันนี้ภูมิใจเสนอเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการบริหารเวลามาฝากกันลองอ่านดูนะคะ
การบริหารเวลา เป็นการจัดการสิ่งต่างๆ ในเวลาที่มีอยู่ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ใช้เวลาน้อยที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุด (จุฬาภรณ์ โสตะ และอมรรัตน์ ภูกาบขาว ,2543.)
เทคนิคการบริหารเวลา จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างสูง ทำให้สามารถดำเนินภาระกิจต่างๆได้อย่างราบรื่น ง่าย และมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารจัดการสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และยังมีเวลาส่วนตัวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจได้ตามอัธยาศัย
ลองมาวิเคราะห์ตัวเราเองกันดีกว่าว่า ข้อไหนที่เราทำได้, ทำแล้ว, ทำไม่ได้, หรือยังไม่ได้ทำ
20 ข้อคิดการบริหารเวลาเพื่อความสำเร็จในชีวิต
1. วางแผนการทำงานเป็นระยะปี เดือน สัปดาห์ และ วัน โดยเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจะต้องแน่ใจว่าจะได้สิ่งที่ต้องการเพื่อการทำงานและชีวิตของท่าน
2. ทำกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
3. ตั้งวัตถุประสงค์อย่างน้อยหนึ่งข้อ และทำให้สำเร็จในแต่ละวัน
4. บันทึกเวลาการทำงานหรือกิจกรรม เพื่อประเมินว่าท่านใช้เวลาได้ผลดีหรือไม่ ที่สำคัญท่านจะต้องขจัดนิสัยที่ทำให้ตัวเองเสียเวลาออกไปให้ได้
5. ให้วิเคราะห์ก่อนที่ท่านจะทำสิ่งใดว่า ต่อไปนี้ท่านจะทำอะไร ควรทำตอนนี้หรือไม่ และเพราะเหตุใดจึงต้องทำสิ่งนี้ ถามตัวเองว่า จะเกิดอะไรขึ้นถ้าท่านละเลยที่จะทำสิ่งนั้น ถ้าคำตอบคือ ไม่ ก็จงเลิกทำเรื่องนั้น
6. กำจัดสิ่งที่ทำให้ท่านเสียเวลาต่อชีวิต อย่างน้อยหนึ่งเรื่องต่อสัปดาห์
7. วางแผนการใช้เวลา ทำแผนงานทุกสัปดาห์ ถามตัวเองว่า ท่านหวังจะประสบความสำเร็จอะไรบ้างเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์ และท่านต้องการอะไรที่จะทำให้ได้ผลดังกล่าว
8. [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๒  เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๕๓
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๖  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
………………………………………………………………………………………………………………………….
ผลการตรวจ
๑. คะแนนเต็ม ๑๒๐ คะแนน
๒. ผลการตรวจได้ ๙๖ คะแนน
๓. คิดเป็นร้อยละได้ ๘๐
๔. ผลตรวจได้ระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
๑. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมโดยพยามยามปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้มีบรรยากาศดีอยู่เสมอ
๒. มีการจัดเก็บบริเวณเคาน์เตอร์บริการยืม-คืนอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้งานห้องสมุดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามไปด้วย
๓. อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ มีป้ายอำนวยความสะดวก พร้อมใช้งาน และมีชื่อผู้รับผิดชอบกำกับอย่างชัดเจน
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
๑. บริเวณโต๊ะปฏิบัติงานควรจัดเก็บสิ่งของให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ
๒. มีฝุ่นบ้างตามชั้นต่าง ๆ ควรแจ้งแม่บ้านใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาด
ผู้ตรวจ : สุกัญญา ดำชมทรัพย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

งานบริการยืม-คืน (กรณีผู้ใช้บริการไม่มีบัตรสมาชิก บัตรหายหรือลืมบัตรสมาชิก)

เนื่องจากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้บริการ (ค่อนข้างบ่อย) ว่าบัตรนักศึกษาหาย ลืมบัตรนักศึกษา หรือบัตรสมาชิกห้องสมุด(สำหรับอาจารย์/เจ้าหน้าที่)และขอแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวสถาบัน เพื่อยืมหนังสือ แต่ไม่ได้รับการบริการที่ดี เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังและไม่สนใจทำอะไรให้ บอกให้ไปทำบัตรนักศึกษาใหม่ ซึ่งการทำบัตรนักศึกษาใหม่ก็ค่อนข้างจะช้า (รับฟังจากนศ.มาอีกแล้วค่ะ)
ขอเสนอแนะว่าควรให้ผู้ใช้บริการสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่น ๆ ที่มีรูปถ่ายตนเอง เพื่อเป็นการแสดงตนหรือยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ และทำการยืมด้วยวิธีที่เราสามารถทำให้ได้ เช่น
1. การคีย์รหัสสมาชิก ( กรณีผู้ใช้บริการจำได้ )
2. คีย์ชื่อสมาชิก ( เช่น nพรทิพย์ แยงคำ )
3. ตรวจสอบรูปถ่ายจากบัตรประจำตัวที่ผู้ใช้บริการแสดง
ถ้าผู้ให้บริการรับฟังและอธิบายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม และทุกห้องสมุดสามารถนำไปปฏิบัติเหมือนกัน คิดว่าจะทำให้ลดข้อขัดแย้ง ไม่มีข้ออ้างว่าห้องสมุดนั้นทำได้ ห้องสมุดนี้ทำไม่ได้ เป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นและผู้ใช้บริการได้รับความพึงพอใจกลับไป และเป็นไปตามจุดประสงค์หลักในการให้บริการของห้องสมุดคือมุ่งให้ผู้ใช้บริการได้รับสารสนเทศ : ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความยืดหยุ่นในบางกรณีและมีความรอบคอบด้วย…ขอฝากร่วมกันพิจารณาด้วยนะคะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หัวใจสำคัญการทำกิจกรรม 5 ส

สวัสดีคะสมาชิกชาวblog ทุกท่าน
วันนี้ขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับหัวใจสำคัญการทำกิจกรรม 5ส มาฝากลองอ่านดูคะ…
1. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและเข้าใจกิจกรรม 5 ส
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและสนับสนุนจริงจัง
- โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน ไม่ใช่กิจกรรมเสริมหรือการเพิ่มงาน
- ผู้บริหารระดับสูงมีส่วนร่วม โดยเป็นประธานคณะกรรมการ 5 ส ของหน่วยงาน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่  16- 17 กุมภาพันธ์ 2553
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน
ผู้เข้าร่วมอบรม
1. นางจิราภรณ์  ชื่นปรีชา
2. นางสมัย  ลุกิเลิศ
3. นางสาวนิภารัตน์  ศรีสุชาติ
ในการเข้าอบรมครั้งนี้  วิทยากรได้แนะนำรายละเอียดและวิธีการสืบค้น  เทคนิคการสืบค้น  ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นรวมทั้งวิธีการจัดการกับผลลัพธ์ที่ได้ของฐานข้อมูลต่าง ๆ   โดยมีรายละเอียดแยกเป็นฐาน ๆ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

งานสมาชิกห้องสมุด

ปัจจุบันการสมัครสมาชิกหรือต่ออายุสมาชิกห้องสมุด โดยอัตโนมัติด้วยวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลจากสำนักทะเบียน ช่วยให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น แต่ยังมีข้อมูลบางส่วนไม่ครบถ้วนหรือไม่สมบูรณ์ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน / ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับผู้ใช้บริการกรณีเร่งด่วนหรือเกิดปัญหาขึ้น ขอเสนอแนะบรรณารักษ์หรือผู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานสมาชิกห้องสมุดพิจารณาปรับปรุงข้อมูลในส่วนนี้ จะมีประโยชน์มาก ทำให้ได้รับสะดวกในการติดต่อและข้อมูลเป็นปัจจุบัน โดยทำแบบฟอร์ม (เล็ก ๆ) ให้ผู้ใช้บริการกรอก เมื่อผู้ใช้บริการมาติดต่อที่เคาน์เตอร์เพื่อยืมทรัพยากรสารนิเทศ หลังจากสแกนบาร์โค้ดบัตรสมาชิกแล้ว ลอง (View) ดูรายละเอียดข้อมูลสมาชิกว่าครบถ้วนหรือยัง ซึ่งถ้าแต่ละห้องสมุดร่วมด้วยช่วยกัน จะมีประโยชน์มากค่ะ เราให้ผู้ใช้บริการกรอกข้อมูลไว้ก่อน และเมื่อมีเวลาว่างก็ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข (Edit) ในภายหลัง ก่อนหน้านี้งานบริการสารนิเทศสำนักหอสมุดกลาง ได้ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการปรับปรุงแก้ไข E-mail ด้วยตนเองไปแล้วนั้น คิดว่าอาจจะได้รับความร่วมมือส่วนน้อยหรือบางส่วน หากเราช่วยกันอีกช่องทางหนึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น ร่วมด้วยช่วยกันนะค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

TDC : ThaiLIS Digital Collection

TDC : ThaiLIS Digital Collection ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็ม
TDC – ThaiLIS Digital Collection เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS หรือโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งประกอบด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย
ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยสามารถบันทึก
(Save) หรือสั่งพิมพ์ (Print) ได้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
ของเดือน ธันวาคม 2552
กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสุรีย์ จงทอง และนายเสกสรรค์ แฟงเลียง
พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 90 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 75  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

OS Matrix งานบริการสารนิเทศ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 งานบริการสารนิเทศ โดยผู้ประสานงาน พี่ศรีไพร เกษดี ได้นำเสนอและถ่ายทอดแผน-ผล แบบมอบหมายงานลักษณะของตารางแสดงความรับผิดชอบระดับบุคคล (OS Matrix : Owner – Support Matrix) ไปแล้วนั้น คิดว่าคงพอเข้าใจ หรือ อาจจะยังงง ๆ มึน ๆ กับเรื่องใหม่ ก็ลองทำกันดูนะคะ มึนและงงเหมือนกัน ถ้าใครที่รับผิดชอบงานเหมือนกันก็อาจจะคุยกันเพิ่มเติมนะคะ จะได้เข้าใจตรงกัน เช่น งานบริการยืมคืน , งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า, งานบริการยืมระหว่างห้องสมุด, งานบริการสืบค้นสารนิเทศ, งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ และ งานส่งเสริมการใช้ห้องสมุด ที่สำคัญส่งผู้ประสานงานภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 นะคะ ..ขอฝากงานบริการสารนิเทศอีกเรื่องค่ะ การเก็บข้อมูลการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ 2.2.4 “อัตราการใช้งานที่นั่ง” ครั้งที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ (สัปดาห์ที่ 3) จะมาถึงแล้วใครรับผิดชอบก็เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ..ขอบอก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มโยทะกา
ประจำเดือนมกราคม 2553
กรรมการผู้ตรวจกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน มกราคม 2553 คือ นางนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ และนางสุวรรณ พรมุลา ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกาดังนี้
- คะแนนเต็ม 100 คะแนน
-ผลการตรวจได้ 99 คะแนน
-คิดเป็นร้อยละ 99
-ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดีมาก
ข้อดีที่พบ
-บุคลลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5 ส เป็นอย่างดี
-ปรับปรุงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
-บริเวณพื้นที่วางตู้น้ำดื่มมีคราบสกปรก ควรแจ้งแม่บ้านให้ทำความสะอาด
-บริเวณชั้นวางหนังสือที่ห้องพักหนังสือมีฝุ่นเล็กน้อย
ควรแจ้งแม่บ้านให้ทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »