Archive for เมษายน, 2010

ไข่ที่ชอบบอกนิสัย

สวัสดีค่ะ…ชาว blog@CL ทุกคน   ดิฉันได้อ่านกุลสตรี  เรื่องไข่บอกนิสัย     แล้วน่าสนใจดี เลยมาเขียนให้สมาชิกอ่านกัน   (ไม่แน่อาจจะตรงกับนิสัยของคุณก็ได้)    เริ่มกันเลยนะค่ะ     คุณชอบทานไข่ประเภทใดมากที่สุด   ได้แก่ ไข่ดาว ไข่เจียว ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่ลวก  ไข่น้ำ   เลือกมาเพียง 1 อย่าง  แล้วมาอ่านคำทำนายทายทัก   ดังต่อไปนี้เลยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR : กลุ่มแคแสด งานบริการสารนิเทศ

กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ประจำปี  พ.ศ. 2553   ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
1.  เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ คือ
1.1  สะสางเอกสารเพื่อรอจำหน่าย  75.5  กิโลกรัม  และแฟ้มเอกสารเพื่อทำลายจำนวน   66  แฟ้ม
1.2  จัดแยกหนังสือจากคณะเทคโนโลยีเกษตรเดิมให้ตรงตามหมวดหมู่ได้หมด   ได้แก่ หมวด H,Q,S,T
1.3 จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยได้จำนวน 6 จุด  ได้แก่  ห้องหนังสืออ้างอิง, ห้องปริญญานิพนธ์, ห้องโสตทัสนวัสดุ, เคาน์เตอร์บริการ, โซนบริการอินเทอร์เน็ตชั้น 1 และโซนบริการ WebPAC  ชั้น 1
1.4 ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  173  เครื่อง
1.5 จัดเก็บวิทยานิพนธ์ที่มาจากห้องสมุดคณะเทคโนโลยีเกษตรให้ตรงตามหมวดหมู่
2.  สิ่งที่ได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
2.1  ได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสะสางเอกสารเอกสารได้อย่างถูกต้องมากขึ้น
2.2  ได้เพิ่มจุดพันสายไฟจากเป้าหมาย 5 จุด  เป็น 6 จุด คือบริเวณห้องโสตทัศนวัสดุ
3.  สิ่งที่ได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
3.1  การคัดแยกหนังสือจากคณะเกษตรเดิมให้ตรงตามหมวดหมู่ไม่บรรลุตามเป้าหมายในเวลาที่กำหนดไว้ 3 วัน  เนื่องจากมีจำนวนหนังสือมากและผู้ปฏิบัติงานบางส่วนได้แบ่งออกไปช่วยงานอื่น ๆ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด ประจำเดือนเมษายน 2553

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มแคแสด ประจำเดือนเมษายน 2553
รวมคะแนนได้         107
คิดเป็นร้อยละ         89
เกณฑ์การประเมิน ดี
ข้อเสนอแนะ
1. โต๊ะทำงานบางโต๊ะยังมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานวางอยู่
2. ใต้โต๊ะผู้ปฏิบัติงานบางจุดยังมีรองเท้าเกินจำนวนที่กำหนด
3. ตามโต๊ะผู้ปฏิบัติงานและโต๊ะให้บริการยังมีฝุ่น ควรมีการดูแลทำความสะอาดฝุ่นและคราบสกปรกตามจุดต่างๆ ให้เรียบร้อยอยุ่เสมอ เนื่องจากช่วงนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงห้องน้ำ จึงทำให้มีผุ่นฟุ้งกระจายทั่วทุกพื้นที่
4. ควรปรับปรุงผังสมาชิกบนบอร์ด 5ส ของกลุ่มแคแสดให้เป็นปัจจุบัน
5. ควรปรับปรุงบัญชีคุมแฟ้มเอกสารเก็บและติดบัญชี
ข้อดีที่พบ
1. มีการจัดเก็บสายอุปกรณ์ต่างๆ เป็นระเบียบเรียบร้อยดี
2. โดยภาพรวมพื้นที่ในการทำ 5ส มีการร่วมมือในการทำ 5ส เป็นอย่างดี

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา รอบปีที่ผ่านมา ปี 2552

 
สีประจำกลุ่ม สีฟ้า
คำขวัญกลุ่ม กลุ่มพัฒนาก้าวไกล สมาชิกร่วมใจทำ 5ส
สมาชิกกลุ่มจำนวน 12 คน
พื้นที่รับผิดชอบ ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1-3 และห้องซ่อมบำรุงหนังสือ
หัวหน้ากลุ่ม นางลำดวน มีใจดี
เลขานุการกลุ่ม นางสาวสุกันยา ตวนกู
ผลการดำเนินกิจกรรม 5ส รอบปีที่ผ่านมา ดังนี้
1). มีการประชุมกลุ่มพัฒนา 12 ครั้ง
2). ตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา 12 ครั้ง โดยกรรมการตรวจครั้งละ 2 คน
3). จดทะเบียนเพิ่มสมาชิกใหม่ 2 คน ได้แก่ นางนงลักษณ์ ศรีสุวรรณ และนางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR : กลุ่มพัฒนา

AAR : กลุ่มพัฒนา
กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2553
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้ คืออะไรบ้าง
     – ปรับปรุง/เปลี่ยนสันแฟ้มเอกสาร
     – สะสางและจัดเก็บห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1-3 และห้องทำงานซ่อมหนังสือ
     – สะสางและจัดเก็บโต๊ะทำงาน
2. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลเกินคาด (ได้ผลดีเกินคาด) เพราะเหตุใด
     – ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มพัฒนาได้อย่างพร้อมเพรียงกัน
     – ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1 มีการจัดเก็บหนังสือภาษาไทย และภาษาต่างประเทศที่ได้รับบริจาคประมาณ  2,770 เล่ม จากที่วางอยู่บนโต๊ะตรงกลางห้องก็นำมาจัดเรียงใหม่บนพาเลทตรงมุมห้องให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
      – ห้องทำงานซ่อมหนังสือ มีการเช็ดแผงไฟให้มีความสะอาดขึ้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ส กลุ่มแคแสด

ในรอบปีที่ผ่านมา
๑. มีการจัดประชุม ๓ ครั้ง
๒. จัดทำบอร์ด ๕ ส ติดตั้งบริเวณชั้น ๒
๓. ปรับปรุงป้ายต่างๆให้เป็นปัจจุบัน
๔. สะสางห้องเก็บโสตทัศนูปกรณ์
๕. นำครุภัณฑ์ที่เหลือมาประยุกต์ใช้งาน คือ ตู้รับฝากของมาจัดเรียง CD ที่มากับหนังสือ ทำให้สะดวกในการจัดเรียง และให้บริการ
๖. จัดทำแบบตรวจ และแต่งตั้งกรรมการตรวจกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่ม
๗. จัดทำเสื้อกิจกรรม ๕ ส ของกลุ่ม

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

งานเลี้ยงขอบคุณบุคลากร

เมื่อวาน (28 เม.ย. 53) วันสุดท้ายของ Big Cleaning Day ประจำปี 2553 และเป็นวันที่ ผอ.กิติพงค์ เลี้ยงขอบคุณบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง เนื่องจาก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR : กลุ่มแก้วเจ้าจอม

AAR : กลุ่มแก้วเจ้าจอม
กิจกรรมวันทําความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจําปี พ.ศ. 2553
ระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2553
—————————————————
After Action Review : AAR
1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทําความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้ คืออะไรบ้าง?
1. สำรวจครุภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ส่วนกลาง ของห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดำเนินการซ่อมแซมบางส่วนที่ซ่อมได้ ทำความสะอาด จัดเก็บ และคัดแยกจัดวางให้เป็นระเบียบ ตามรายการ ดังนี้
1.1 ชุดคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นส่วนกลาง
1.3 เครื่องปรับอากาศ และโทรศัพท์
1.4 โต๊ะ ที่นั่งอ่านหนังสือ และชั้นวางทรัพยากรสารนิเทศ
2. ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายชี้แนะแหล่งข้อมูลที่ชั้นหนังสือ และขจัดประกาศเก่าๆ ออกจาก Board พร้อมตกแต่ง Board ให้ดูสวยงาม
3. จัดระเบียบ ทำความสะอาด และตกแต่งเคาน์เตอร์ ลิ้นชักเคาน์เตอร์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลาง [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR กลุ่ม EN

AAR
       กิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day)
ประจำปี พ.ศ. 2553
ระหว่างวันที่ 26 -28 เมษายน 2553
 
ชื่อกลุ่ม   EN
1.ท่านมีเป้าหมายในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้อย่างไร
    1.1  พัฒนาสวนย่อมหน้าห้องสมุดและกวาดใบไม้รอบนอกอาคาร
    1.2  ทำความสะอาดคอมพิวเตอร์,  ล้างพื้นห้องเรือนกระจก,  เช็คชั้นหนังสือ
    1.3   โต๊ะปฏิบัติงานและเคาร์เตอร์บริการ
     1.4    ปรับปรุงบอร์ด  5ส
2.สิ่งที่ท่านได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้
    2.1   อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานสะอาดและสะดวกในการใช้งานเจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ
    2.2   มีพื้นที่เพิ่มเติมในการปฏิบัติ
    2.3  สำนักมีเงินรายได้จากการสะสางเอกสารที่ไม่ใช้งาน
    2.4  มีความสุขกับการได้ทำกิจกรรม  Big   Cleaning  Day      
3. สิ่งที่ท่านได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
     3.1 บอร์ด  5ส.  ยังไม่เรียบร้อยตามมาตรฐาน
    3.2  ห้องเก็บของยังต้องมีการสะสางอีกมากมาย
4.ถ้าท่านจะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งหน้า  ท่านจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง
   4.1  ห้องเก็บของ
   4.2  บอร์ด 5ส

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

AAR : กลุ่ม Info Tech งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

AAR : กลุ่ม Info Tech งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2553
…………………………………………………………
AAR = After Action Review
1. เป้าหมาย (ของกลุ่ม) ในการทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) นี้ คืออะไรบ้าง?
1.1 ห้องอเนกประสงค์
- ทำความสะอาดห้องอเนกประสงค์ ได้แก่ เครื่องครัว อุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้ถูกสุขลักษณะและสร้างนิสัยในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน และจัดทำป้ายที่จัดเก็บให้ชัดเจน
- สะสางเอกสารและคัดแยกวารสารที่บอกรับปี 2552 เพื่อเตรียมเย็บเล่ม
1.2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ติดผนัง
- ปรับย้ายตำแหน่งบอร์ดติดผนังให้เหมาะสม เพื่อความสะดวกในการอ่านข่าว ประกาศ และ
ประชาสัมพันธ์ของห้องสมุด
1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 เครื่อง
- ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดเก็บสายต่อพ่วงให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อม
ให้บริการสืบค้นสารนิเทศ
2. เป้าหมายข้อใดที่บรรลุผลเกินคาด (ได้ผลดีเกินคาด) เพราะเหตุใด?
ข้อที่ 1.1 ห้องอเนกประสงค์
- [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »