Archive for ธันวาคม, 2010

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุมกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 12/2553   
วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา เดือนธันวาคม 2553  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสายสุนีย์ โพธิ์กระเจน นางสาวสมพร มั่งนาค และ นายวิภาส อ่อนน้อม  ได้สรุปผลการตรวจกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม InfoTech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๕๓
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔

สวัสดีปีใหม่ชาวหอสมุดกลางทุกท่านคะ
ปีใหม่มาถึงแล้ว    เชื่อว่าในเวลานี้ทุกคนคงจะสนุกสนานกับการฉลองความสุข และความสนุกสนานที่จะก้าวเข้ามาในปี ๒๕๕๔  และอยากจะทิ้งความทุกข์ ความเศร้าหมองทั้งหลายให้หมดไปกับปีเก่าที่กำลังจะผ่านพ้นไป…

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส เดือนธันวาคม 2553

กลุ่ม EN งานบริการ สารนิเทศ (ห้องสมุดวิศว ฯ )
วันที่ตรวจ 23 ธันวาคม 2553
ผลการตรวจ               ได้คะแนน 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ระดับดี
สิ่งที่ต้องปรับปรุง         เคาน์เตอร์ / โต๊ะปฎิบัติงานยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม
สิ่งที่ได้ปรับปรุง           องค์ประกอบของบอร์ดครบตามมาตรฐาน
                                ติดตั้งบอร์ด 5ส ในที่เหมาะสม
ผู้ตรวจ                       เพ็ญชิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา เดือน ธันวาคม 2553

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา เดือน ธันวาคม 2553
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
                      ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 98 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  81.66  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
 ข้อดีที่พบ

ห้องฝ่ายพัฒนาฯ 1 มีการเพิ่มป้ายชื่อตู้เอนกประสงค์
ห้องฝ่ายพัฒนาฯ 1 ปรับเปลี่ยนที่วางวิทยานิพนธ์ไม่กีดขวางทางเดินในการเขียนป้ายบอร์ดตารางกิจกรรม
ห้องฝ่ายพัฒนาฯ 1 บอร์ดภาพกิจกรรม 5ส ก่อนทำ-หลังทำ มีการเพิ่มป้ายระบุเดือนก่อนทำ-หลังทำ
ห้องซ่อมบำรุง ปรับปรุงป้ายบอกสถานะหนังสือรอซ่อมติดที่ชั้นหนังสือ มีความสวยงามมากขึ้น

กรรมการผู้ตรวจ       นายมังกร  จำปาทิว และนายเสกสรรค์  แฟงเลียง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแบบอักษร(ฟอนต์)

ตามที่ ครม.เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วย ดำเนินการติดตั้งฟอนต์สารบรรณและฟอนต์ อื่น ๆ ทั้งหมด จำนวน ๑๓ ฟอนต์ ของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สอซช.) หรือ “Software Industry Promotion Agency” เรียกโดยย่อว่า “SIPA” และกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเข้าไปในระบบ ปฏิบัติการ Thai OS (Thai Operating System) และใช้ฟอนต์ดังกล่าวแทนฟอนต์เดิม ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ
อ้างจาก : www.sipa.or.th

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม IT

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
กลุ่ม IT   งานเทคโนโลยีสารนิเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  21  ธันวาคม  2553

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กุล่มสถาปัตย์
ประจำเดือน ธันวาคม 2553
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 90  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
            ผู้ตรวจ นางสาวเบญวจวรรณ  มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประชุมกลุ่มย่อย : ปัญหาและข้อเสนอแนะโมดูล Cataloging

การประชุมกลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ในประเทศไทย ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 ณ อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย โมดูล Cataloging มีผู้เข้าร่วมการประชุม 20 คน
ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะโมดูล Cataloging  ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Print E-mail หน้ายาวๆ

สวัสดีครับ
Print E-mail หน้ายาวๆ ถ้า print จาก browser จะได้ไม่หมด
ถ้าจะ print ทั้งหมดต้องเลือกที่ More –> Print this message ดังรูปครับ (เผื่อมีคนยังหาไม่เจอหรือไม่รู้)

ขอบคุณครับ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »