Archive for กรกฎาคม, 2011

แจ้งวัน เวลา จัดเก็บข้อมูล”จำนวนที่นั่งซึ่งถูกใช้งาน”

ประจำปีการศึกษา2554
 ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 1 เดือนสิงหาคม 2554 ตรงกับวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2554
ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค เดือนกันยายน 2554 ตรงกับวันที่ 12-16กันยายน 2554
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1 สัปดาห์ที่ 4 เดือนพฤศจิกายน 2554 ตรงกับวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2554
ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 2 สัปดาห์ก่อนสอบปลายภาค เดือนกุมภาพันธ์ 2555 ตรงกับวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2555
ภาคเรียนที่ 3 สัปดาห์ที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2555 ตรงกับวันที่ 30 เมษายน – 4 พฤษภาคม [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

วิธีการเข้าใช้ระบบ KMITL SSL VPN สำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ จากภายนอกสถาบันฯ

ช่วงนี้จะมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โทรมาสอบถามการดาวโหลดข้อมูลนอกสถาบันเป็นประจำ ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้ทำคู่มือการเข้าใช้และประชาสัมพันธ์ไปแล้วแต่เนื่องจากว่า การรับเปลี่ยนหน้า webpage ของสำนักหอสมุดกลาง วิธีการเข้าใช้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้าง วันนี้จึงขอแนะนำการเข้าใช้ ระบบ KMITL SSL VPN  ซึ่งสำนักวิจัยได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา อาจารย์ ที่ต้องการสืบค้นและดาวน์โหลดข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในสำนักหอสมุดกลาง สำหรับบรรณารักษ์ก็สามารถแนะนำการเข้าใช้ ซึ่งได้ประสานกับผู้ดูแล Website ห้องสมุดให้แขวนคู่มือนี้ไว้ที่ เมนู (สืบค้นนอกสถาบัน KMITL SSL VPN ) ตรงหน้า Website ของสำนักหอสมุดกลางต่อไปคะ
วีธีการเข้าใช้ ระบบ KMITL SSL VPN 2554

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสืบค้นและการจัดการข้อมูลใน WebOPAC เบื้องต้น(แตกประเด็นจากการสรุป KS Time ที่ผ่านมาคะ)

ขอแนะนำการรวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ โดยการดึงข้อมูลมาจาก WebOPAC  ใช้เขตข้อมูลการสืบค้นจากหัวเรื่อง (ชื่อของสาชาวิชา) และการจำกัดการสืบค้นให้เฉพาะมากขึ้น คือแยกวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ตาม Lacation และ ปีพิมพ์ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาที่ WebOPAC ของเราไม่สามารถ Limit สิ่งพิมพ์ประเภท วิทยานิพน์/ปริญญานิพนธ์ ในส่วนของ MATERIAL type ได้ ซึ่งการรวบรวมรายชื่อที่แยกตามสาขาวิชา จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เป็นอย่างมาก กรณ๊ที่ผู้ใช้ต้องการข้อมูลเฉพาะประเภท วิทยานิพน์/ปริญญานิพนธ์  โดยในส่วนของอาคารเฉลิมพระเกียรติเรามีการปรับปรุงการรวบปีละ 1 ครั้ง เพราะวิทยานิพนธ์/ปริญญญานิพนธ์ จะมีรายการเพิ่มเข้ามาเป็นประจำทุกปี  หากห้องสมุดคณะต้องการที่จะรวบรวมสามารถดูตัวอย่างและนำไปปรับใช้ได้          
การรวบรวมรายชื่อวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์  webOPAC3

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสืบค้นและการจัดการข้อมูลใน WebOPAC เบื้องต้น(แตกประเด็นจากการสรุป KS Time ที่ผ่านมาคะ)

เพิ่มเติมข้อมูลอีกไฟลล์คะ เนื่องจากไม่สามารถอัฟโหลดทีเดียวได้
การจัดการข้อมูลใน WebOPACWebOPAC2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

รายงานกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ /2554
วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
ณ  ห้องปฏิบัติงาน งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การสืบค้นและการจัดการข้อมูลใน WebOPAC เบื้องต้น(แตกประเด็นจากการสรุป KS Time ที่ผ่านมาคะ)

สืบเนื่องจากกิจกรรม KS Time เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ในหัวข้อเรื่อง WebOPAC และบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โดยในกิจกรรมเราได้พูดคุยปัญหาของการใช้ WebOPAC ซึ่งได้ร่วมกันสรุปประเด็นปัญหาไปแล้ว โอกาสนี้ขอสรุปการแนะนำการสืบค้นและการจัดการข้อมูลผลลัพธ์ต่าง ๆ เช่น การแสดงผลในรูปแบบต่าง ๆ หรือการส่งข้อมูลจาก WebOPAC ไปยัง E-mailของผู้ใช้โดยตรง เพื่อเป็นประโยชน์แก่เพื่อน ๆ และการแนะนำผู้ใช้บริการต่อไปคะ เนื่องจากไม่สามารถแสดงจากหน้าจอได้ รบกวนดาวน์โหลดนะคะ เป็น ไฟลล์ word คะ
การสืบค้นข้อมูล WebOPAC เบื้องต้น WebOPAC1

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส กลุ่ม InfoTech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔

กลุ่ม Info Tech   งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ตรวจ  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๔

………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หนังสือเรียนวัยเยาว์

หนังสือเรียน มานะ มานี ปิติ ชูใจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เกษียณอายุ

วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี นับเป็นวันสำคัญยิ่งของคนที่รับราชการมานาน  วันนี้ของปีที่ผ่านๆ มาดิฉันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษเท่ากับวันที่ 30 กันยายน ของปี พ.ศ.2554 ที่จะถึงนี้ … ทำไม ?  เพราะอะไร ?   จึงรู้สึกเช่นนี้
retired

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง หมึกปริ้นเตอร์ค่ะ

ประชาสัมพันธ์จ้าพี่น้องชาวหอสมุด เรื่อง หมึกปริ้นเตอร์ค่ะ
ด้วยทางส่วนพัสดุได้ฝากแจ้งมาว่า   หมึกปริ้นเตอร์ที่ใช้หมดแล้วเวลาเบิกหมึกปริ้นเตอร์อันใหม่ ให้นำหมึกปริ้นเตอร์อันเก่าที่หมดแล้ว ทุกรุ่น มาคืนที่ส่วนพัสดุ ติดต่อคุณจินดารัตน์ นะคะ ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »