Archive for สิงหาคม, 2011

K-Sharing Day 2011 : Competency

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554  สำนักหอสมุดกลางได้จัดกิจกรรมให้กับบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การนำสมรรถนะมาใช้ในองค์กร” 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ปรับปรุงชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

มีการปรับปรุงชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บางชื่อเช่นเดิมใช้ ABI/Inform (link ที่อักษร A) เปลี่ยนเป็น Proquest ABI/Inform Complete (link ที่อักษร P) และอีกชื่อ เดิมใช้ Web of Science (link ที่อักษร W) เปลี่ยนเป็น ISI Web of Science (link ที่อักษร I) ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ปรับปรุงแบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศ

งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศได้ปรับปรุงแบบฟอร์มเสนอแนะทรัพยากรสารนิเทศ โดยเพิ่มขั้นตอนให้มีการลงนามจากประธานสาขาหรือกรรมการคัดเลือกประจำคณะนั้นๆ ก่อนจัดส่งมาให้สำนักหอสมุดกลางดำเนินการต่อ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใหม่ได้ที่โฮมเพจของสำนักหอสมุดกลางค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๘ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือนสิงหาคม 2554

กลุ่ม En งานบริการ  พื้นที่รับผิดชอบ อาคารเมโมเรียลฮอลล์ วิศว ฯ
ผลการตรวจ  ได้คะแนน 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74 อยู่ในระดับพอใช้
วันที่ตรวจ 25 ส.ค.54
ผู้ตรวจ  Supranee

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การเสนอชื่อสำนักหอสมุดกลางใหม่

การเสนอชื่อสำนักหอสมุดกลางใหม่
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเทคนิคของสำนักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม  2554 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  แจ้งว่าสำนักหอสมุดกลาง สจล.  มีภารกิจหลักในการให้บริการห้องสมุด เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่เปิดสอนในสถาบัน  การวิจัย การศึกษาค้นคว้า การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ของนักศึกษา คณาจารย์ ข้าราชการและพนักงานของสถาบัน ตลอดจนบุคคลทั่วไป
          กลยุทธ์ของสำนักหอสมุดกลาง คือ การพัฒนาการบริการไปสู่ Electronics Library  การจัดบริการและสภาพแวดล้อมไปสู่ Living Library และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งภารกิจการบริการของสำนักหอสมุดกลางได้เปลี่ยนแปลงจากเดิม จึงมีแนวคิดที่จะปรับเปลี่ยนชื่อสำนักหอสมุดกลาง
          ขอความร่วมมือบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันเสนอชื่อสำนักหอสมุดกลางใหม่ (คำภาษาไทย และคำภาษาอังกฤษ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Featured List (รายชื่อหนังสือใหม่ที่ออกให้บริการ ที่แสดงบน WebOPAC)

Featured List (รายชื่อหนังสือใหม่ที่ออกให้บริการ ที่แสดงบน WebOPAC)
ผมทำลิ้งค์ไว้ 2 ที่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตตวจกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน  สิงหาคม 2554
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 94  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 78
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
          ข้อดีที่พบ
         – มีการปรับปรุงพื้นที่ในการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
        – บุคลากรในกลุ่มมีความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5 สเป็นอย่างมาก
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- วารสารเย็บเล่มที่อยู่โซนด้านหลัง ควรมีป้ายบอกรายละเอียดด้วย
-ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบในส่วนของชุดรับแขก,ชั้นหนังสือที่เพิ่มมาใหม่,โต๊ะคอมพิวเตอร์ของคุณอนุชา      รวมทั้งป้ายรายละเอียดขั้นตอนการเปิด-ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์
-โต๊ะวางโมเดลควรมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
-ตู้เหล็กที่ลงทะเบียนวารสาร ยังไม่ได้ดำเนินการมาไว้ด้านหน้า
-ห้องเอนกประสงค์ควรมีการจัดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยกว่าเดิม
-ฝุ่น คราบสกปรก มีมาก ควรแจ้งแม่บ้านให้ทำความสะอาดด้วย
             ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ  มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

หนังสือหายากทรงคุณค่า : ห้องสมุดดิจิทัลกับการให้บริการอย่างยั่งยืน

รายงานการเข้าร่วมสัมมนา
เรื่อง “หนังสือหายากทรงคุณค่า : ห้องสมุดดิจิทัลกับการให้บริการอย่างยั่งยืน
วันที่ 8- 9 สิงหาคม 2554
ณ ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 2 คน คือ

นางสาวนิภารัตน์  ศรีสุชาติ
นางสาวศรีวรรณ  เกิดศิริ

ตามมาดูไฟล์ข้อมูลกันเลยนะค่ะRare book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

5 บัญญัติ จัดการ e-Book

สวัสดีสมาชิกชาวบล๊อกหอสมุดทุกท่าน
มีเรื่องดีๆ มาฝากชาวบล๊อกกันเช่นเคยคะ วันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ” 5 บัญญัติ จัดการ e-Book”

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »