Archive for มกราคม, 2012

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕

กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ตรวจ  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๕

………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เปลี่ยนวันอบรมคอมพิวเตอร์

งานเทคโนโลยีสารนิเทศ ขอเปลี่ยนวันจัดอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office version 2010 เดิมวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 เป็น วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา และสถานที่เดิม ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมได้ที่งานเทคโนโลยีสารนิเทศ ได้เลยค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2555

กลุ่ม En งานบริการตึกเมโมเรียลฮอลล์ วิศว ฯ
ผลการตรวจ ได้คะแนน 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.16 อยู่ในระดับพอใช้
วันที่ตรวจ 30 ม.ค55
ผู้ตรวจ Supranee

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน  มกราคม 2555
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 91  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
          ข้อดีที่พบ
-         พื้นที่ส่วนใหญ่และพื้นที่ใช้สอยและทางเดินมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการจัดเก็บและปรับปรุงอยู่เสมอ
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
-         สิ่งที่พบเห็นจะมีขวดน้ำดื่มของผู้ใช้บริการวางทิ้งไว้ที่ช่องว่างของข้างตู้ล็อคเกอร์เก็บของ
-         สายไฟที่ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของ อนุชา ยังเก็บสายไม่เรียบร้อยเท่าที่ควร จะดำเนินการปรับปรุงต่อไป
            ผู้ตรวจ นายอนุชา   เกิดวิบูลย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด

        จากการที่นิตยสาร Fortune  ได้มีการสำรวจบริษัทของอเมริกา  ในเรื่อง “บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด”  หรือ Best companies to work for เป็นประจำทุกปี  ซึ่งในการประกาศผลล่าสุด เมื่อต้นปี 2012  ปรากฏว่า บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด  5 อันดับแรก คือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เที่ยวไกล นอนอย่างไรไม่เสียสุขภาพ

  ..เที่ยวไกล นอนอย่างไรไม่เสียสุขภาพ  ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวแสนเบิกบานใจ หลายๆ คนจำเป็นต้องนอนในรถยนต์ หรือรถทัวร์ขณะเดินทาง ควรระวังภัยจากอาการกระดูกคอเคลื่อน ปวดหลัง และมือเท้าชาด้วยกระดูกคอเคลื่อน หากรถหยุดกะทันหันขณะวิ่ง…

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุม
กิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 1/2555
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องปฏิบัติงาน งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การประกันคุณภาพ

เมื่อวันที่  19  มกราคม  2555  ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง  “การจัดทำประกันคุณภาพแนวคิดขั้น พื้นฐาน 9 องค์ประกอบ” จัดโดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี สจล. โดยมีอาจารย์ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นวิทยากร
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เทคนิคการตรวจ 5ส

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555  ได้เข้ารับการอบรมเรื่อง “เทคนิคการตรวจกิจกรรม 5ส”  จัดโดยส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  สจล.  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร  อดีตรองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นวิทยากร  สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ภายในกลุ่มไอที เดือน มกราคม 2554
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 64.1 อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง
ข้อเสนอแนะ
1. อุปกรณ์ด้าน IT แฟ้มเอกสารควรมีที่เก็บเฉพาะหรือมีห้องฝากอุปกรณ์เก็บเป็น Store
2. โต๊ะหรือกล่องเก็บอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ยังเยอะในห้องทำงานมีความเป็นระเบียบแต่แน่นมาก
ข้อดีที่พบ
1. บอร์ด 5ส มีการปรับปรุงที่ดีขึ้น สวยงามเป็นระเบียบ
2. เรื่องความสะอาดเอกสารต่างๆในห้องทำงานมีการปรับปรุงดีขึ้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »