Archive for พฤษภาคม, 2012

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 5/2555
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องปฏิบัติงาน งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕
………………………………………………………………………………………………………………………….

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

BAR and AAR กลุ่มสถาปัตย์

ขอส่งรายงานการทำ  BAR  and  AAR จากการจัดทำกิจกรรม 5 ส  ใน วัน  Big cleaning day  เมื่อวันที่ 22- 24  พฤษภาคม 2555  ของกลุ่มสถาปัตย์ 
ตามไฟล์แนบค่ะBAR2555    AAR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน  พฤษภาคม 2555
                คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 90  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 75
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
          ข้อดีที่พบ
-         มีการปรับปรุงและจัดเก็บภายในห้องเอนกประสงค์โดยจัดเก็บสิ่งของที่ไม่จำเป็นและไม่เกี่ยวข้องออก ทำให้พื้นที่ในห้องเอนกประสงค์เป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น
            ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
-         เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับบริการอินเตอร์เน็ตเครื่องที่ 1 ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
            ผู้ตรวจ นายอนุชา  เกิดวิบูลย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Workshop Benchmarking Group No. 2

ตามที่สำนักหอสมุดกลาง สจล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับห้องสมุดอุดมศึกษาและการนำมาประยุกต์ใช้” เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 ณ โถงบริการชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อให้แต่ละกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตัวบ่งชี้ เพื่อจะนำไปวัดเปรียบเทียบกับสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รายละเอียดสามารถอ่านได้จากไฟล์ที่แนบมา
Workshop Benchmarking – Group No.2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับห้องสมุดอุดมศึกษาและการนำมาประยุกต์ใช้

ผลสรุปเรื่อง การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับห้องสมุดอุดมศึกษาและการนำมาประยุกต์ใช้
กลุ่มที่ ๕
วันจันทร์ที่   ๒๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๕

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สิ่งที่ได้จาก CoP งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า

จากการเข้าร่วมกิจกรรม CoP งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งได้จัดมาแล้ว 2 ครั้ง สิ่งที่ได้จากกลุ่มบุคลากรที่เข้าร่วม ดังนี้

แบบฟอร์มบันทึกคำถามและคำตอบ ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงบางส่วนให้เหมาะสม เพื่อใช้งานร่วมกันต่อไป
การบันทึกคำถามและคำตอบควรชัดเจน เพื่อรองรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554
คู่มือรวบรวมวิทยานิพนธ์ สจล. ปี พ.ศ. 2543 สำหรับใช้แนะนำการเขียนเอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรมแก่ผู้ใช้บริการ พิจารณาทำสำเนาคู่มือให้กับบรรณารักษ์ทุกห้องสมุด และเห็นควรเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันต่อไป
การสืบค้น WebOPAC และการใช้เมนู Material Type เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกประเภทของทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในห้องสมุดได้ละเอียดมากขึ้น ร่วมกันพิจารณาเลือกประเภทของทรัพยากรสารนิเทศ เพื่อเสนองานเทคนิคดำเนินการกำหนดในระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม Millennium ต่อไป
แหล่งข้อมูลที่ใช้สำหรับค้นคว้าหาคำตอบได้แก่ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สกอ.บอกรับ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและสืบค้นผ่านเว็บไซต์ห้องสมุดที่เผยแพร่ฉบับเต็ม ได้แก่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Workshop Benchmarking…Group no.6

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การวัดเปรียบเทียบสมรรถนะสำหรับห้องสมุดอุดมศึกษาและการนำมาประยุกต์ใช้
วันที่ 21 พฤษภาคม 2555
สถานที่ ณ โถงบริการ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ งดบริการ 30-31 พ.ค.และ 1 มิ.ย.55

ประกาศ ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมทัศนศึกษาของคณะ ประจำปี 2555   งดให้บริการตั้งแต่วันที่ 30 – 31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 2555 ด้วยคณะฯ ได้จัดโครงการทัศนศึกษาประจำปี 2555 ให้กับ   ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 30 – 31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 2555 ติดต่อได้อีกครั้งในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2555 (ห้องสมุดเปิดบริการตามปกติค่ะ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เล่าสู่กันฟัง”ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร”

จากที่เคยลง blog ไฟล์เอกสารการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับต้อนรับชาวต่างชาติ ได้มาจากพี่พร และพี่พร พี่อ๋อ ก็ได้เล่าเพิ่มเติมในส่วนแสดงความคิดเห็นไปแล้ว แต่เห็นว่าน่าจะนำมารวมไว้ด้วยกันเป็นอีก 1 เรื่องเล่าหลังการเข้าร่วมกิจกรรมและมีประโยชน์ต่อชาวหอสมุดกลาง…ติดตามที่นี่อีกครั้ง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »