Archive for ธันวาคม, 2012

โทรฟรีผ่าน Gmail

กูเกิลขยายบริการโทรฟรีผ่าน Gmail ต่อเนื่องไปจนสิ้นปี 2013
กูเกิลใจป้ำ เปิดโอกาสให้สามารถโทรภายในสหรัฐฯและแคนาดาฟรี ผ่านฟังก์ชั่นแชทใน Gmail โดยการใช้ปลั๊กอิน calling ตลอดปีใหม่นี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กูเกิลเตรียมเปิดตัว ‘X phone’

กูเกิลเตรียมเปิดตัว ‘X phone’ แข่งกับแอปเปิ้ลและซัมซุง ปีหน้า

ตัวแทนจากกูเกิลกล่าว ได้มอบหมายให้บริษัทย่อย โมโตโรล่า รับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่ในการสรรสร้างสมาร์ทโฟนเพื่อเข้าแข่งขันกับ ไอโฟน และสมาร์ทโฟนจากซัมซุง โดยจะเปิดตัวในปี 2013 นี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖

สุขภาพแข็งแรงมีพลัง
ยิ่งคิดยิ่งสมดั่งหวังดังฝันใฝ่
ทั้งลาภลอยคอยลุ้นเป็นทุนใจ
สมความสุขสดใส..ปีใหม่เทอญ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ธันวาคม 2555
      คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 109  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 90.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก
      ข้อดีที่พบ
          -  มีการปรับปรุงพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ
          -  สมาชิกทุกท่าน ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ 5ส ของคณะกรรมการ  
ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส ธันวาคม 2555

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เตือนภัย แอนดรอยด์บอทเน็ต

เตือนภัย แอนดรอยด์บอทเน็ต เปลี่ยนโทรฯที่ตกเป็นเหยื่อ ให้กลายเป็นเครื่องส่งสแปม SMS
โทรจันตัวใหม่ที่ชื่อว่า SpamSolider ซึ่งแพร่กระจายอยู่ในอุปกรณ์แอนดรอยด์ เป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้มีจำนวนข้อความสแปมเพิ่มมากขึ้นในสหรัฐฯ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ปรับชีวิตให้อยู่อย่างสมดุลและทรงคุณค่า

๒. การคิดดี สมาธิคู่ความสุขุม ไตร่ตรอง ไม่มองคนด้านร้ายเกินไปรู้จักการ
ปล่อยวางอยู่กับปัจจุบันในทุกขณะ ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมีสติ ทำ พูด คิด
รอบคอบ ไม่บ่มเพาะความเครียด ควรฝึกฝนสมาธิวันละอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

๓. การรักษาสุขภาพดี คนที่ไม่ใส่ใจสุขภาพตนเองคือคนไม่รักตนเอง การ
ออกกำลังกายวันละแค่ครึ่งชั่วโมง ช่วยทำให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรง เป็น
กำลังสำคัญต่อสังคมประเทศชาติ เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพต่อครอบครัว
สังคม องค์กร การงาน การออกกำลังกายทำให้เราไม่เหนื่อยง่าย
ใส่ใจต่อสุขภาพตนเองอย่างมีคุณค่า การออกกำลังกาย การกิน
การนอน ความเครียด สร้างวินัยตนเองให้เต็มที่

๔. มีมิตรภาพดี เหมือนกับการได้อยู่ในสังคมที่ดี ใครที่เคยโกรธ
เกลียด ข่มใจใส่ความเมตตา หากพอสร้างมิตรภาพร่วมกันปรับความ
บาดหมาง ปรับมุมมองเข้าหากันทำความเข้าใจ การสร้างสังคมเพื่อ
มิตรภาพที่ดีเป็นมงคลของชีวิต โดยเฉพาะที่ทำงาน ที่บ้านสำคัญต้องให้
เวลาคนในบ้าน ญาติพี่น้อง เพื่อนทุกระดับต้องสร้างสรรค์ร่วมกัน การมี
มิตรภาพยั่งยืนย่อมทำให้เราก้าวหน้าในชีวิต

๕. ทำจิตใจดี คนมีเสน่ห์มักเป็นคนจิตใจดีมีความเมตตา จะคิด พูด กระทำ
หากกลั่นมาด้วยความเมตตา ย่อมทำให้เกิดความสงบสุข ทำงาน ธุรกิจ
ใดๆ ย่อมสัมฤทธิผล การมีความเมตตาย่อมส่งผลออกมาซึ่งความจริงใจ
ไม่เสแสร้ง มีทัศนคติที่ดีต่อทุกคนทุกเรื่อง สร้างจิตใจที่ดี งดงาม ไม่หลง
ตนเอง ไม่ดูถูกผู้อื่น มีใจให้เกียรติผู้อื่น พร้อมดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า

๖. สร้างความคิดเชิงบวกที่ดี การสร้างความคิดบวกไม่ง่าย แต่ไม่ยาก ต้อง
ข่มอารมณ์ความรู้สึกอย่างยิ่ง แต่ผลสัมฤทธิ์ของการคิดบวกคือความสบาย
ใจ ความไม่เครียด รู้จักปล่อยวาง เหตุร้ายเกิดรับสถานการณ์ได้อย่างดี
การสร้างความคิดบวก ต้องเริ่มจากถ้า…. เช่นถ้า ถ้าคนนินทา ทำให้ ถือว่า
เราเป็นคนมีความสำคัญ ถ้า มีเจออุบัติเหตุ ให้คิดบวก ทำให้เรามีสติ และ
ไม่ประมาทอีกเป็นอันขาด

๗. สร้างความน่าเชื่อถือดี คนที่จะน่าเชื่อถือดี คือคนรักษาเวลา มีวินัย ใส่ใจ
คนรอบข้าง มีปัญญา ดำรงตนเพื่อส่วนรวม ให้เกียรติ ไม่มองคนด้านร้าย
การที่ดำรงตนเป็นคนคบได้คือ ความเข้าใจปรับตนให้กับสังคม องค์กร
ผู้อื่นเสมอ มีมาตรฐานในการทำงานรักษาอุดมการณ์ และมีวิธีคิดเพื่อส่วนร่วม
หนักแน่น ให้คุณมากกว่าให้โทษ

๘. จัดเวลาดี การจัดเวลาเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เวลามีเท่ากัน แต่คนเราใช้ไม่
เหมือนกัน หากเรารู้สึกการเสียเวลาเหมือนกับการเสียเงินจะรู้สึกเห็นคุณค่า
เวลาได้ดีแน่ การใช้เวลาต้องไตร่ตรอง ควรแบ่งเวลาให้สมดุล ด้าน
ครอบครัว สุขภาพ สังคม การงาน ควรจัดระบบการแบ่งเวลาให้ดีมีคุณค่า
เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตสืบต่อไป

๙. ขยันดี การวางแผนดีในทุกมิติ การมีวินัยคือการวางแผนในทุกวัน ทุก
อาทิตย์ เดือน ปี และหลายปีข้างหน้า การมียุทธศาสตร์ตนเองทำง่าย
บันทึกช่วยจำ ก่อนไปทำงาน ก่อนกลับบ้าน ใช้เวลาดูคิดไตร่ตรอง
แผนงาน หรือประเมินตนเองให้เหมาะสม

๑๐. จริยธรรมดี การดำรงตนให้มีทัศนคติที่ดีเชิงจริยธรรม เป็นการสร้าง
ความน่าเชื่อถือ การดำรงไว้ซึ่งการมีคุณธรรม และทัศนคติเชิงบวกอย่างมี
คุณค่า การวางกรอบความคิดเพื่อสร้างจริยธรรมคุณธรรมถือเป็นส่วนสำคัญ
ในการวางกรอบชีวิตที่ดีมีคุณค่าอยู่อย่างสมสง่าน่าเชื่อถืออย่างดีมีคุณค่า
ตลอดไปนะ
อย่าโกรธใครจนเป็นความเคียดแค้น ปล่อยวางจากสิ่งสมมุติบ้าง
อาจจะดูไม่ง่ายในการฝืนใจกิเลส แต่สิ่งที่ทรงคุณค่า ความสุข
ปล่อยใจกับเสียงเรียกร้องภายในตนเองอย่างมีสติ สุขกาย สุขใจ จริงใจต่อกัน
ที่มา ท่าน ว. วชิรเมธ๊

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 12/2555
วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ณ ห้องปฏิบัติงาน งานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

จะมี ‘IPHONE’ ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

ฮือฮา จะมี ‘IPHONE’ ที่ใช้งานระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

บริษัทอิเล็กทรอนิคส์สัญชาติบราซิล IGB Eletronica ได้เปิดตัวสายการผลิตของอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า ‘IPHONE’ แต่ไม่ใช่ไอโฟนที่มาจากค่ายยักษ์ใหญ่ผลไม้ เพราะ ‘IPHONE’ ที่ว่านี้ จะรันด้วยระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Dell ลั่นถอนตัวออกจากธุรกิจ

Dell ลั่นถอนตัวออกจากธุรกิจสมาร์ทโฟนถาวร เพื่อเน้นไปที่ Windows 8 แทน

หลังจากที่ใช้ความพยายามอันน้อยนิดในการบุกเข้าตลาดสมาร์ทโฟนในช่วงสามถึงสี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ล่าสุด วันนี้ เดลล์ ได้ออกมายืนยันแน่ชัดแล้วว่า จะออกจากธุรกิจสมาร์ท์โฟนทั่วโลกอย่างถาวรและไม่มีความคิดที่จะหวนกลับเข้าไปในตลาดซ้ำในอนาคตอันใกล้นี้ และจะโฟกัสไปที่การพัฒนาอุปกรณ์ Windows 8 แทน เนื่องจากมีอนาคตที่ไกลกว่า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »