Archive for มีนาคม, 2013

การผนวกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการสั่งซื้อ(Attach Order Records)หนังสือ

ขั้นตอนการผนวกข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของการสั่งซื้อ  (Attach Order Records) หนังสือ   ในฐานข้อมูล Millennium Acquisition
order

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การเตรียมความพร้อม “งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สู่ประชาคมอาเซียน”

การเตรียมความพร้อม “งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สู่ประชาคมอาเซียน”
Acquisition for AEC

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (เจ้าคุณทหาร)

เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์  (เจ้าคุณทหาร)
สายเจ้าคุณพระราชพันธุ์นวล ชั้นที่ ๔  สายเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์  (วร  บุนนาค)
ขอเกริ่นอย่างคร่าวๆ ว่า ท่านเจ้าคุณทหาร  ท่านมีวิสัยทัศน์ทางการศึกษาหวังจะให้ชาวบ้านในเขตลาดกระบังมีความรู้มีชีวิตที่ดีขึ้น ท่านตั้งใจที่จะมอบที่ดินของท่าน จำนวน ๑,๐๔๑ ไร่  เป็นที่ตั้งสถานศึกษาด้านวิชาชีพ ยังไม่ทันได้ดำเนินการดังที่ตั้งใจไว้ ท่านถึงแก่อสัญกรรมเสียก่อน  ที่ดินผืนนี้จึงตกเป็นของท่านเลี่ยม  พรตพิทยพยัต ซึ่งเป็นลูกสาว ท่านเลี่ยมได้สืบสานเจตนารมย์ตามวัตถุประสงค์ ของท่านเจ้าคุณทหาร โดยมอบที่ดินแก่กระทรวงศึกษา เมื่อพ.ศ.๒๕๐๐   
 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ  Chaokhuntaharn

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

        สถานที่สำคัญ อนุสรณ์สถาน ในสถาบันฯ แห่งนี้ ส่วนมากก็เคยพบเห็นและรู้จักคุ้นตากันเป็นอย่างดี  สถานที่สำคัญที่อยู่ในบริเวณ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีความเป็นมาและส่วนประกอบเป็นอย่างไร มาทำความรู้จักกัน เพื่อเป็นความรู้เล็กๆ น้อยๆ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
King Mongkut
      

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

คู่มือสำรวจหนังสือประจำปี

ถึงฤดูกาลสำรวจหนังสือประจำปีกันแล้ว จึงขอนำวิธีการโหลดข้อมูลเพื่อมาสำรวจหนังสือกันค่ะSurvay Book

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน 15 มีนาคม 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 87 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 72.5 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
1. บนโต๊ะยังมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางอยู่ ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
2. ใต้โต๊ะมีของที่ไม่จำเป็นวางอยู่
3. เก้าอีมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางอยู่
ข้อดีที่พบ
1. มีการอัพเดทข่าวสารบอร์ดอเนกประสงค์ และบอร์ดกิจกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เสนอ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส มีนาคม 2556

กลุ่ม En      งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ (วิศว ฯ)
ผลการตรวจ  ได้คะแนน 89 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.1 อยู่ในระดับพอใช้
วันที่ตรวจ         27 มี.ค.56
ผู้ตรวจ              Kosum

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

IUG ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มีความคืบหน้า/รายละเอียดของการจัดประชุม IUG ครั้งที่ 17 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

บัตรสมาชิกห้องสมุดของบุคลากร

สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากเดิมที่มีการเปิดการเรียน การสอน ทั้งหมด 7 คณะ ได้แก่
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
4. คณะวิทยาศาสตร์
5. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. คณะอุตสาหกรรมเกษตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of SouthEast Asian Librarians หรือ CONSAL) ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ.๒๕๕๘

การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Congress of SouthEast Asian Librarians – CONSAL) หรือ คอนซาล จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกที่ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อพ.ศ.๒๕๑๓  วัตถุประสงค์เพื่อ ความร่วมมือและเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างบรรณารักษ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประเทศสมาชิก ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ สิงคโปร์  ประเทศสมาชิกได้ตกลงหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CONSAL  ทุก ๓ ปี สมาชิกของคอนซาล ประกอบด้วย
๑. สมาชิกแห่งประเทศ คือ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศของแต่ละประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หอสมุดแห่งชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
๒. สมาชิกสมทบ สมาชิกจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของคอนซาล ประกอบด้วย สมาคมห้องสมุดของประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และ หอสมุดแห่งชาติของประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
๓. สมาชิกกิตติมศักดิ์ คือ สมาชิกบุคคล ห้องสมุด และองค์กรที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกคอนซาล 
การประชุมสภาบรรณารักษ์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  จัดประชุมมาแล้ว ๑๕ ครั้ง สำหรับประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »