Archive for เมษายน, 2013

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  29  / เมษายน /2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๙  เมษายน  ๒๕๕๖
******************************************

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 สกลุ่มสถาปัตย์

ผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือน เมษายน 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 84  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
ข้อดีที่พบ
-         มีการปรับปรุงพื้นที่บางส่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจกิจกรรม 5ส
ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ  มะปราง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

9 สิ่งที่บรรณารักษ์ควรรู้

….ยุคปัจจุบันถือกันว่าเป็นยุคแห่งสังคมสารสนเทศ ที่ข้อมูล ข่าวสารมีมากมายหลากหลาย ข้อมูลเหล่านี้มีทั้งในรูปที่จับต้องได้เช่น หนังสือ วีดีโอ เทปเสียง ภาพถ่าย แผนที่ และที่เป็นดิจิทัล เช่น อินเทอร์เน็ท  ฐานข้อมูล ฯลฯ  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ เกิดขึ้นทุกวัน วันละมากๆ มีทั้งคุณภาพ และด้อยคุณภาพ บางครั้งมีระเบียบแบบแผน      บางทีก็กระจัดกระจายไม่เป็นระบบ ทั้งๆที่ข้อมูลเหล่านี้มีคุณค่าต่อการตัดสินใจ ในชีวิตประจำวัน การศึกษาวิจัย และการดำเนินธุรกิจ  แต่บางครั้งเราก็ไม่สามารถนำเอาทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณค่าเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ ดังนั้น บรรณารักษ์ (Librarian)  และนักสารสนเทศ (Information Specialist) จึงเป็นวิชาชีพ หรือ อาชีพ ที่ทำหน้าที่ในด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารให้เกิดระบบ     ตั้งแต่การแสวงหาสารสนเทศ การจัดเก็บ การนำออกมาใช้และการให้บริการ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนะนำการให้บริการสื่อโสตฯ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา

ขอแนะนำการให้บริการสื่อโสตฯเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา มีการดำเนินการตามเอกสารแนบ CD

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน 17 เมษายน 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 88 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 73 อยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ
1. ใต้โต๊ะมีของที่ไม่จำเป็นวางอยู่
2.ลิ้นชักมีของที่ไม่จำเป็นวางอยู่
3. ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ เริ่มชำรุด ควรปรับปรุง
ข้อดีที่พบ
1. บนโต๊ะทำงานมีการจัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบมากขึ้น
2.มีการอัพเดทข่าวสารลงบอร์ดอเนกประสงค์ และบอร์ดกิจกรรมเทคโนโลยีสารนิเทศอยู่เสมอ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กิจกรรม KS Time เรื่อง หนังสือเดินทาง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หนังสือเดินทาง ถ่ายทอดความรู้ โดย คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ   เป็นคุณกิจ
คุณวิภาส อ่อนน้อม รับหน้าที่เป็นคุณอำนวย และสุกัญญา ดำชมทรัพย์ รับหน้าที่เป็นคุณลิขิต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 27 ท่าน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Skype

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม KS-Time และ CoP ปี 2556

คลิกลิงค์ได้เลยค่ะ
https://docs.google.com/presentation/d/14nKVsNasikGF8BImtsHJeaYDnEBO53DjpimK7lB5IWA/present#slide=id.p

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลกิจกรรมแนะกันนอยด์ ครั้งที่ 2

จากการจัดกิจกรรมแนะกันนอยด์ ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 – 10 มีนาคม 2556
โดยให้ผู้ใช้บริการเขียนแนะนำวิธีการเตรียมตัวสอบ รวมทั้งเทคนิคต่าง ๆ ลงการ์ด
นำไปติดบอร์ดซึ่งมีทุกห้องสมุดและให้บรรณารักษ์โพสต์ลงบนเพจ Facebook
ของสำนักหอสมุดกลาง
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกดถูกใจข้อความ นอกจากนั้นครั้งนี้ได้เพิ่มการติ๊กถูกใจไว้ที่การ์ดด้วย
จึงได้ผลการจัดกิจกรรมดังนี้ (กดลิงค์ได้เลยค่ะ)
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtnS3JUKeIpPdEpjUy03MDUxM0NaUjIyTmN2alpMOEE#gid=0

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »