Archive for กรกฎาคม, 2013

ขอโทษครับช้าไป นี๊ส! ครับ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KS-Time (ครั้งที่ 3 ของงานไอที)
เรื่อง การ Remote โดยโปรแกรม Team Viewer จากภายนอกสถาบันฯ
งานเทคโนโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
KS-TIME-B
สิ่งที่เป็น File เอกสาร ที่จะ Upload ลงเว็บ Blog@CL ห้ามเกิน 2 Mb

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS-Time เรื่อง เมื่อถึงเวลาปลดเกษียณ : หมดวาระของสิ่งพิมพ์รัฐบาลแล้ว

เมื่อวันที่ 17 กรกฏาคม 2556 ได้เข้าร่วมกิจกรรม KS-Time เรื่อง เมื่อถึงเวลาปลดเกษียณ : หมดวาระของสิ่งพิมพ์รัฐบาลแล้ว โดยมีคุณกิจ คือ นางกมลรัตน์ตัณฑ์เกยูรคุณอำนวย คือ นางสาวศิริกรจำปาทิวและคุณลิขิต คือ นางปิยาธิดา อุทัยธรรม
สิ่งพิมพ์รัฐบาล หรือ Government Publications เป็นสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์โดยหน่วยงานราชการ และหน่วยราชการอิสระ เช่น รายงานประจำปี รายงานการดำเนินงาน รายงานการปฏิบัติงาน รายงานผลการวิจัย รายงานการประชุม รายงาน (การ) สัมมนา รายงานสถิติ สถิติ ทำเนียบนาม พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย และครบรอบปี เป็นต้นการกำหนดหมวดหมู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล เลขหมู่ประกอบด้วย อักษรย่อประจำกระทรวง/หน่วยราชการอิสระ ตัวเลข 2 หลักของหน่วยงานระดับกรม/รัฐวิสาหกิจ ตัวเลขบอกประเภทสิ่งพิมพ์ และตัวเลข 3 ตัวหลังของปี พศ. ของสิ่งพิมพ์ (รายงานประจำปี สถิติข้อมูลประจำปี) ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ks time และ
ks-time [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กรกฎาคม 2556

กลุ่ม En     พื้นที่งานบริการทรัพยากรสารนิเทศ (วิศว ฯ)
ผลการตรวจ     ได้คะแนน 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในระดับดี
วันที่ตรวจ   29 ก.ค. 56
ผู้ตรวจ  Sirikorn

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือนกรกฏคม 2556
ผลการตรวจประจำเดือนกรกฏคม 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้  90  คะแนน  คิดเป็นร้อยละได้  75   ระดับเกณฑ์
การประเมินได้ ดี

ข้อเสนอแนะ
Suggestion

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

English Course#10 : การรับโทรศัพท์ที่สำนักงาน

เชิญคลิกลิงค์ PDF ค่ะ phone

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๖
******************************************

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2556

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา
ครั้งที่ 7/2556
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสมพร มั่งนาค และนางสุวรรณ พรมุลา ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ผลการตรวจได้ 87.5 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 72.9
เกณฑ์การประเมิน = พอใช้
ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ข้อดีที่พบ
-  บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
-  ควรจัดทำป้ายติดกล่องใส่พลาสติกหุ้มปกหนังสือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ภายในกลุ่มไอที เดือน 16 กรกฏาคม 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.6 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์มีของนอกเหนือมาตรฐานควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
2.ใต้โต๊ะปฏิบัติงาน มีแบตเตอรี่สํารองวางอยู่อยู่ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
3.คอมพิวเตอร์มีฝุ่นเล็กน้อย ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย
4.ควรจัดทำบอร์ดภาพกิจกรรม 5ส ให้แล้วเสร็จ
ข้อดีที่พบ
1.บุคลากรร่วมมือกันจัดทำบอร์ดกิจกรรม 5ส

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

English Course#9 : เกี่ยวกับอาหารและรายการไข่

ศัพท์คำชมว่าอร๊อย อร่อย รสชาิติอาหาร และรายการอาหารไข่

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »