Archive for กันยายน, 2013

อู๊ฟฟฟฟ! Ctrl+Alt+Del

บิล เกตส์ เผยปุ่ม Ctrl+Alt+Del คือความผิดพลาด ทั้งที่ควรจะกดเพียงปุ่มเดียวเพื่อเข้าคีย์ลัดดังกล่าว
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 เว็บไซต์ยาฮู รายงานว่า บิล เกตส์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ เปิดเผยเป็นครั้งแรกว่า คำสั่งยอดฮิต Ctrl-Alt-Del  ในวินโดว์สเพื่อเข้าสู่ระบบทาสก์ เมแนเจอร์ (Task Manager) ในการปิดโปรแกรมที่ค้าง เกิดจากความผิดพลาด ทั้ง ๆ ที่จริง ๆ แล้วเขาต้องการออกแบบให้กดเพียงปุ่มเดียวเท่านั้น

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ทบทวน Status (สถานภาพ) ทรัพยากรสารนิเทศห้องสมุด

เนื่องจากมีการเพิ่มเติม Status จึงขอทบทวนเพื่อการใส่สถานภาพทรัพยากรสารนิเทศให้ตรงกัน เมื่อมีการขอใช้บริการจะได้ไม่สับสนค่ะ
ที่เพิ่มใหม่มี 4 สถานภาพ คือ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖
******************************************

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เอกสาร / คู่มือชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จัดเรียงฯ

คู่มือการจัดเรียง  books collection
แบบประเมินคู่มือการจัดเรียง evaluation collection
แบบฟอร์มส่งแก้ไขหนังสือ Edit Resource
คู่มือการคัดแยกหนังสือเป็น Store room   https://drive.google.com/file/d/0B9nS3JUKeIpPek5sU2Iya1J4elE/edit?usp=sharing
หลักเกณฑ์การคัดแยกทรัพยากรสารนิเทศเพื่อจัดเก็บ Store room  Rule of Storeroom
รูปแบบแถบสันหนังสือเพื่อจัดเก็บ Storeroom พิมพ์บนกระดาษสติ๊กเกอร์สีส้ม   store room tag

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการสำรวจ การนำความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) ไปใช้งาน

จากผลสำรวจการเข้าร่วมกิจกรรม  การนำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้งาน และข้อคิดเห็น ในปี พ.ศ. 2556
คณะทำงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รวบรวมเป็นเล่มและจัดแสดงในงาน K-Sharing Day ประจำปีที่ผ่านมา
หากท่านที่ยังไม่มีโอกาสได้เปิดอ่านอย่างละเอียด คณะทำงานฯ จึงขอแสดงเป็นไฟล์ PDF เพื่อให้พิจารณาอีกครั้งค่ะ
พบกันใหม่ปีงบประมาณ 2557 เร็ว ๆ นี้ค่ะ
reserch56

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอแจ้งการทำ Data Exchange ของดรรชนีวารสารภาษาไทย

ช่วงนี้หากท่านใดพบrecord ในฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Millennium ที่เป็นภาษาเครื่องที่อ่านไม่ได้ ไม่ต้องตกใจนะคะ สืบเนื่องจากการทดลองนำเข้าดรรชนีวารสารภาษาไทย ของงานวารสาร มีน้องธีรพงษ์ พิเภก เป็นพี่เลี้ยง พี่สุรีย์ บุหงามงคล และพี่กฤษณา ธรรมปาโล เป็นที่ปรึกษา โดยเป็นการแชร์ข้อมูลดรรชนีวารสาร ของคณะทำงานฯวารสารฯ ที่ทำจากวารสารที่มหาวิทยาลัยตนเองเป็นผู้ผลิต ซึ่งได้ทำการโหลดข้อมูลของห้องสมุดที่ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่แตกต่างกัน แต่การสร้างระเบียนทุกที่ใช้มาตรฐาน Marc 21 ในการทำระเบียน ขณะนี้ปัญหาที่พบคือ เมื่อโหลดมาแล้วการแสดงภาษาไทยเป็นสัญลักษณ์ที่อ่านไม่ได้ ซึ่งได้แจ้งปัญหาและส่งตัวอย่างให้ทางพี่กฤษณา ประกอบการตรวจสอบ และ/หรือแก้ไขระบบแล้วค่ะ
ตัวอย่างระเบียน         Load Table KMITL

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส
กลุ่มแคแสด
เดือน  สิงหาคม  2556
ผลการตรวจประจำเดือนสิงหาคม 2556  คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 71.6  ระดับการประเมินได้ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1

ตู้จุลสารที่ว่างอยู่ควรติดป้าย “ว่าง” หรือ “ระหว่างดำเนิน”
ควรทำที่วางอุปกรณ์ส่วนกลางในห้องวารสาร
แจ้งแม่บ้านปัดฝุ่นหลังชั้นวารสาร
ควรเคลียตู้ล็อคเกอร์ให้พร้อมใช้
ม่านชั้นลอยมีฝุ่นและคราบสกปรก
ตู้สองบานในห้องหลังเคาน์เตอร์ควรจัดให้เป็นระเบียบ

ชั้น 2

ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ปลั๊กไฟชำรุด มีครบฝุ่น
ห้อง 206 มีกลิ่น

ชั้น 3
ห้องวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นให้พร้อมใช้งาน

ห้องหนังสือทั่วไป

แจ้งซ่อมฝ้า
ตู้โชว์หนังสือใหม่ชำรุดควรแจ้งซ่อม
ส่งคืนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้ว
แจ้งแม่บ้านทำความสะอาดระเบียง
ชั้นหนังสือชำรุดทำให้ต้องวางหนังสือบนพื้นควรหาวิธีแก้ไข

ผู้ตรวจ
1. นางศรีไพร เกษดี
2. นางสายใจ วัลลิภากร
3. นายสำราญ อ่อนชุ่ม
4. นางสาวดาราวรรณ พูลเพิ่ม
5. นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 สประจำเดือน กันยายน 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.มีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในการทำ 5ส อยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.ยังมีสิ่งของที่ไม่จำเป็นวางปะปนอยู่บนโต๊ะในห้องเอนกประสงค์และสิ่งของที่วาง วางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร
2.มีถังผ้าทำความสะอาดของแม่บ้านวางไม่เป็นที่
ผู้ตรวจ นายอนุชา  เกิดวิบูลย์

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

4 คำถาม คุณทำงาน มีความสุขหรือไม่

หลังจากไปตรวจสุขภาพจิตที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยามา ได้กรอกข้อมูลส่วนตัวไป 2 หน้า (ลืมประวัติการเรียนตั้งแต่อนุบาล) ต่อ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มไอที ครั้งที่ 9/2556

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มไอที ครั้งที่ 9/2556 โดยนายธีรพงษ์ พิเภก แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มไอที เมื่อพุธที่ 18 กันยายน 2556
โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นายธีรพงษ์ พิเภก และนายพริษฐ์กวินท์ ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มไอที ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 101 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 84
เกณฑ์การประเมิน   ดี

ข้อดีที่พบ
- บอร์ดกิจกรรม 5ส มีการนำสิ่งของเหลือใช้มาปรับปรุงพัฒนาบอร์ดกิจกรรม 5ส ทำให้บอร์ดมีคุณค่ามากขึ้น
- มีการนำสีสันใส่ลงไปในบอร์ดกิจกรรม 5ส ทำให้บอร์ดดูสะดุดตา เป็นจุดน่าสนใจมากขึ้น
ข้อเสนอแนะ
- บนโต๊ะปฏิบัติงานยังมีเอกสารที่ใช้งานและไม่ใช้งานปะปนกันอยู่ ควรแยกประเภทเอกสาร ที่ใช้งานและไม่ใช้งานออกจากกัน
ขอบคุณครับ : งานเทคโนโลยีสารนิเทศ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »