Archive for ตุลาคม, 2013

สรุปผลการตรวจ 5ส กลุ่มโยทะกา เดือนกันยายน 2556

กลุ่มโยทะกาขอรายงานสรุปผลการตรวจ 5ส เดือนกันยายน 2556 โดยทำการตรวจเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2556 โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุจินต์ พุ่มพวง และคุณสายสุณี โพธิ์กระเจน ได้ผลการตรวจ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็น 75% อยู่ในเกณฑ์ ดี และ
ข้อดีที่พบ
-  บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม 5ส ได้เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
-  ลิ้นชักโต๊ะปฏิบัติงานมีของเกินมาตรฐาน
-  ลิ้นชักโต๊ะอเนกประสงค์มีกระป๋องสีอยู่ ควรเก็บไว้ในที่จัดเก็บ
-  ตู้บัตรรายการมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านหรือผู้ที่รับผิดชอบดูแล
-  ที่ใต้ตู้บัตรรายการมีมูลหนู ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด
-  ที่วาง CPU ของเครื่อง RFID มีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด
-  ตู้ CB-3 ชั้น 3 กล่องใส่ CD มีของเกินมาตรฐาน (แฟ้มใส่บาร์โคด) ควรทำป้ายเพิ่มหรือแยกไปจัดเก็บที่อื่น
-  พลาสติกหุ้มปกหนังสือมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด
-  ป้ายหนังสือใหม่ “ชุมพร รอลงทะเบียน” เสร็จแล้วควรเก็บป้ายออก

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Info Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ส  ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๕ ตุลาคม  ๒๕๕๖

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ตุลาคม 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 103  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 83.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.สมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.บางพื้นที่ยังมีของปะปนบนโต๊ะ ควรจัดให้เป็นระเบียบ
ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มไอที ครั้งที่ 10/2556

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มไอที ครั้งที่ 10/2556 โดยนายธีรพงษ์ พิเภก แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มไอที เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556
โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นายธีรพงษ์ พิเภก และนายพริษฐ์กวินท์ นาควะรี ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มไอที ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 101 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 84
เกณฑ์การประเมิน   ดี
ข้อดีที่พบ
- บอร์ดกิจกรรม 5ส มีการปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ตามที่กรรมการตรวจ 5สได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องรูปภาพ กิจกรรม 5ส ต้องมีก่อนทำ – หลังทำ มีข่าวสารแจ้งสถานะการปฏิบัติงาน รวมถึงแผนที่วางไว้ล่วงหน้า
ข้อเสนอแนะ
- ถ้าพื้นที่ในห้องเก็บของไม่พอสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ อาจจะเก็บไว้ในห้องปฏิบัติงานได้ แต่ควรเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบเรียบร้อย(เก็บไว้ชั่วคราว)
ขอบคุณครับ : งานเทคโนโลยีสารนิเทศ อยู่เคียงข้างคุณทุกที่ ทุกเวลา!

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฟอร์มแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีงบประมาณ 2557

เรียน พี่ๆ น้องๆ ชาวสำนักหอสมุดกลาง ทุกท่านนะคะ
ตอนนี้ได้ดำเนินการนำฟอร์มแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ประจำปีงบประมาณ 2557 ขึ้นไว้บนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในเว็บไซต์สำนักหอสมุดกลางเรียบร้อยแล้วนะคะ ถ้าอย่างไรฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆ กันด้วยนะคร้าา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Edutainment

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Edutainment  ประจำเดือน กันยายน 2556
วันที่ตรวจ  27 กันยายน 2556
ผลการตรวจ
1. คะแนนเต็ม 120 คะแนน
2. ผลการตรวจได้ 88 คะแนน
3. คิดเป็นร้อยละได้ 73.3
4. ผลตรวจได้ระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1. พื้นห้อง บริเวณหน้าบริเวณเคาร์เตอร์บริการโสตทัศนศึกษา มีรอยคราบสกปรก
2. หน้าจอของเครื่องเล่นทีวียังมีคราบฝุ่นติดอยู่ ควรเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อย
3. ชั้นหลังตู้เย็นมีคราบฝุ่น ติดอยู่ ควรทำความสะอาดให้เรียบร้อย
นางสาวพรวริน จันทร์แช่มช้อย ผู้ตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

World University Rankings 2013

ในปี 2020  สจล. ของเรา จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 ใน 10 ของภูมิภาคอาเซียน  ก็เลยนำข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ปี 2013  ของ QS และ THE  มาบอกต่อ   ดูที่  Maneer6

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แนะนำเว็บไซต์เพื่อการฝึกภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ VOA Lerning English เป็นเว็บไซต์ที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยข่าวประจำวัน
สนใจคลิก http://learningenglish.voanews.com/

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด ประจำเดือน กันยายน 2556
วันที่ตรวจ  4 ตุลาคม 2556
ผลการตรวจ
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ได้ 93 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 77.50
ผลการประเมินระดับ  ดี
ข้อเสนอแนะ
ชั้นที่ 1
   ห้องอ่านหนังสือ 1 ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปิดฝ้าบริเวณแอร์ 1 จุด
   ห้องอ่านหนังสือโซนร้านกาแฟพื้นห้องเป็นรอยคราบจากการลากเก้าอี้
   ห้องรับฝากสิ่งของควรเคลียร์ของในตู้ล็อคเกอร์ให้พร้อมใช้
ชั้นที่ 2
   ห้องหอเทิดพระเกียรติฯ ที่ปรับอุณหภูมิแอร์ชำรุด
   ห้องบริการอินเทอร์เน็ต 3 ปลั๊กไฟสำหรับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พื้น บริเวณด้านหลังห้องฝาครอบปลั๊กหายไป
ชั้นที่ 3
ห้องหนังสือทั่วไป
   ฝ้าตรงหน้าประตูเปิดไว้ 1 ช่อง เนื่องจากมีน้ำหยดลงมารอการซ่อมแซม
   อุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานไม่ได้แล้วอยู่ระหว่างดำเนินการส่งคืน
   ระเบียงรอทำความสะอาดช่วงปิดเทอม
ห้องหนังสืออ้างอิง วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์
   คอมพิวเตอร์สำหรับสืบค้นอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อม
ข้อดีที่พบ
ทุกพื้นที่พยายามดำเนินปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจกิจกรรม 5ส ทุกๆ ครั้ง
ผู้ตรวจ
นางสาว รัตนา  เลิศสุกสว่าง
นางรุ่งฟ้า อ่อนชุ่ม
นางอรทัย  ศรีทอง
นางพิจิตรา  ครองตน
นางปราณี  อยู่คง
นางสาวอัญชลี  พิจารณา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม แก้วเจ้าจอม

ผลการตรวจกิจกรร 5ส ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ.2556
งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  19  / กันยายน /2556
ผลการตรวจ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »