Archive for พฤศจิกายน, 2013

รายงานการเข้าประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร

รายงานการเข้าประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2556
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มีผู้เข้าร่วมอบรม และประชุม 3 ท่าน ได้แก่ นางวิภารัตน์ สุวรรณศรี นางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย และนางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

การดำเนินการขนย้ายหนังสือทั่วไป(อาคารเฉลิมพระเกียรติ)

จากที่ทราบกันโดยทั่วกันว่า อาคารใหม่ ได้สร้างสำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งงานต่อไป
คืองานใหญ่ ที่ต้องขนย้ายทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ  ไป  เพื่อออกให้บริการ ณ อาคารใหม่
โดยผู้ประสานงานงานบริการสารนิเทศ ได้จัดทำแผนการย้าย   plan_move56 เพื่อกำหนด
ระยะเวลาการทำงานของแต่ละส่วน
ส่วนที่ได้ขนย้ายไปบ้างแล้ว ก็จะมี เครื่องคอมพิวเตอร์ จากห้องบริการ Internet 3
ไปอยู่ที่ชั้น 2 โซนอาคาร 5 ชั้น และ ห้องบริการโสตทัศนศึกษา ก็ได้ดำเนินการขนย้ายไปบ้างแล้ว
ทรัพยากรสารนิเทศ ต่อไปที่ต้องย้ายไป คือหนังสือทั่วไป ซึ่งจากการประชุม พูดคุย ปรึกษาหารือกัน ก็ได้มีแนวคิดว่าจะขนย้ายหนังสือโดยแบ่งเป็นหมวดๆ โดยเริ่มที่ หนังสือทั่วไป หมวด M – P ก่อน
โดยมีข้อจำกัด ในการขนย้าย คือ จำนวนคน ระยะเวลา ซึ่งต้องดำเนินการไปพร้อมๆ กับการเปิดให้บริการไปด้วย
ซึ่งก็ได้รับมอบหมายจากผู้ประสานงานให้จัดทำตารางการปฏิบัติงานดำเนินการขนย้าย
เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการขนย้าย และนำขึ้นจัดเรียงบนชั้น  ตาม file แนบค่ะ move_m_p

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

รายงานการศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556
สิ่งที่น่าสนใจและประทับใจ จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คือ
1. หลายๆมุมในห้องสมุด มีถังขยะอยู่เป็นระยะ
2. มีป้ายประกาศเตือนความประพฤติของนักศึกษา ติดให้ผู้ใช้บริการทราบได้อย่างชัดเจน เช่น ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ของนิสิตมก.

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

ผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 105  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 87.5
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.มีการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.บางพื้นที่ยังมีฝุ่นและมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานวางปะปนกันอยู่
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เก็บมาฝากจากห้องสมุดม.เกษตรศาสตร์ บางเขน

ศึกษาดูงานห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5 ส. กลุ่มแคแสด เดือน ตค. 56

Summary

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »