Archive for มิถุนายน, 2014

ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำข้อมูล Export จากโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ช่วยงานจัดเรียงหนังสือ กรณีขนย้ายห้องสมุด

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง
คุณปราณี สุขดีศรีสวัสดิ์ โทร.5092

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แอนดรอยด์ แอพพลิเคชั่น อันนี้เอาไว้อ่านทบทวน ครับ

http://blog.lib.kmitl.ac.th/wp-content/uploads/2014/06/android_app.pdf

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มิถุนายน 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 80.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อดีที่พบ
1.บุคลากรร่วมมือร่วมใจในการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ
ผู้ตรวจ นางจักกรี มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

KS Time เรื่อง “ทรัพยากรสารนิเทศแบบได้เปล่า”

สวัสดีค่ะ สมาชิกชาวสำนักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 คณะทำงานจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของสำนักหอสมุดกลาง ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : KS Time ในหัวข้อ “ทรัพยากรสารนิเทศแบบได้เปล่า” ซึ่งKS Time ในครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2557 มีผู้สนใจเข้าร่วม จำนวน 19 ท่าน
ถ่ายทอดประสบการณ์ (คุณกิจ) โดย นางสาวกัญญาณัฐ อยู่สุข บรรณารักษ์งานเทคนิค(การพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ)
ผู้ดำเนินรายการ(คุณอำนวย) และบันทึกการแลกเปลี่ยน(คุณลิขิต) โดย นางศรีเพ็ญ เทนอิสสระ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.2
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
ชั้น 1
ฝ้าบริเวณห้องอ่าน 1 โซนร้านกาแฟ และบริเวณชั้นลอย ชำรุด
ชั้น 3
หนังสือที่วางอยู่หลังห้องอ้างอิงควรมีป้ายกำกับ

ข้อดีที่พบ
1. มีการปรับปรุงพื้นที่โดยการคิดป้ายในทุกพื้นที่
2. บุคลากรพร้อมใจกันทำ 5 ส ให้ความร่วมมือในการปรับปรุง แก้ไขพื้นที่ตามข้อเสนอแนะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 5/2557

ตรวจเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ คุณกมลรัตน์ ตัณฑ์เกยูร และคุณวาสน์ ไชยณรงค์
ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี

ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้
ข้อดีที่พบ
1.     มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผลการตรวจเดือนเมษายน 2557 เรียบร้อยแล้ว (รถเข็นสำรองอยู่บริเวณหลังห้อง 1 คัน โดยได้ดำเนินการนำไปเก็บเรียบร้อยแล้ว)
2.     บุคลากรทุกคนมีความพยายามและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.     ควรทำป้ายหนังสือห้องสมุดคณะที่ชั้น CF-12, CF-13, CF-14 (ในห้องพักหนังสือ)
2.     มู่ลี่มีฝุ่น ควรทำความสะอาด

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เอกสารอบรม ThaiLIS ปี 2557

บริษัท Book Promotion & Service Co.,Ltd. ได้จัดส่งเอกสารการอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของปี 2557 ในรูปแบบของ PDF ไฟล์ จำนวน 1 แผ่น หากสนใจเอกสารสามารถติดต่องานเทคโนโลยีสารนิเทศได้ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

งานเทคโนโลยีสารนิเทศ จัดอบรมคอมพิวเตอร์

ขอเชิญเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ระบบปฏิบัติการ Windows 8 และการแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ส่งรายชื่อได้ที่งานเทคโนโลยีสารนิเทศ โทร.5087-5090 ค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

5S@Home

” การทำความสะอาด ทำให้คนมีความสุขและนำพาช่วงเวลาดี ๆ มาให้เรา “
5ส ที่บ้าน  สำหรับผู้เขียนซึ่งเป็นครอบครัวใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย…   ดูที่ Maneer10

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »