Archive for กรกฎาคม, 2014

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2557 เดือนกรกฎาคม 2557

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 โดยมีกรรมการผู้ตรวจ 2 คนคือ นางสุวรรณ พรมุลา และนางสาวสมพร มั่งนาค ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 92 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 76.6 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
1.  สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.   ข่าวสาร 5ส ไม่เป็นปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม 2557)
2.   มีกล่องกระดาษหลังตู้ CE-1, CE-2, ตู้ดับเพลิง ในห้องพักหนังสือ
3.   ติดต่องานพัสดุเพื่อนำกล่องหมึกที่หมดแล้วเพื่อจำหน่าย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 6/2557 เดือนมิถุนายน 2557

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 โดยมีกรรมการผู้ตรวจ 3 คนคือ นายจำนงค์ ศรีษะเกษ และนายวิภาส อ่อนน้อม และนางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ (ลาป่วย) ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 96 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.3 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
1.  บุคลากรมีความตั้งใจร่วมใจในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.   งานเทคโนโลยีสารนิเทศ นำคอมพิวเตอร์ของ นางนิศาภัทร์ ยิ่งเฮงพูลศิริ และนางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ ไปซ่อมบำรุง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Best practice ของงานเทคนิค (การปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ)

วิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ งานเทคนิค (การปฏิบัติงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ)
Best practice Acquisition

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการจัดกิจกรรม KS-Time เรื่อง การนำข้อมูล Export จากโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ช่วยงานจัดเรียงฯ

ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2557  มีการกิจกรรม KS-Time ครั้งสุดท้ายของปีนี้ขึ้น
โดยมีคุณศรีไพร เกษดี และคุณอัญชลี พิจารณา เป็นคุณกิจ คุณสุปราณี สอนเจริญ รับหน้าหน้าที่เป็นคุณอำนวย
โดยคุณศรีไพรได้กล่าวเกริ่นนำที่มาของเรื่องและคุณอัญชลีได้อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติโดยการเปิดโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติสาธิตให้ดู
ช่วงท้ายมีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความรู้ รายละเอียดติดตามได้ตามเอกสารแนบ https://drive.google.com/file/d/0B9nS3JUKeIpPOG4yV3VCUkdNWG8/edit?usp=sharing
สุกัญญา ดำชมทรัพย์
คุณลิขิต

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

เรียนภาษาอังกฤษกัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5สประจำเดือนกรกฏาคม 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 107  คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 89
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะทำงานมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางปนอยู่
2. มีผงฝุ่นตามชั้นต่าง ๆ
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจ 5 ส ของกลุ่มแคแสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557

สรุปผลการตรวจ  5 ส  ของกลุ่มแคแสด ประจำเดือน มิถุนายน 2557  ดังนี้
ผลการตรวจได้   96 คะแนน  จาก  120  คะแนแ
คิดเป็นร้อย   80 ระดับเกณฑ์การประเมิน   ดี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ฝ่าบริเวณหลังห้องวิทยาพิพนธ์ ชั้น 3 มีช่องโหว่ 1 ช่องควรแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

ข้อดีที่พบ
1. สมาชิกกลุ่ม  5 ส  ทุกคนมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรม 5 ส อย่างสม่ำเสมอ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ฐานข้อมูลระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

ฐานข้อมูลระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย (UCTAL) คืออะไร??? uctal

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขออนุญาตสำรองข้อมูล

งานเทคโนโลยีสารนิเทศ ขออนุญาตสำรองข้อมูล ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557
ในเวลา 15.30 น. เนื่องจากเป็นวันหยุดต่อเนื่องค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมเขียน Blog เพื่อเปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »