Archive for สิงหาคม, 2014

การบริการนำชมห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

เรียนแจ้ง พีๆ น้องๆ สำนักหอสมุดกลาง ทุกๆ ท่านค่ะ หลังจากที่ได้รับกำหนดการฝึกอบรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 จากพี่รัตนา
ก็ได้ดำเนินการจัดทำตารางกำหนดการเพื่อขอความอนุเคราะห์ พี่ๆ น้อง ๆ ในงานบริการทุกๆ งาน เพื่อร่วมเป็น วิทยากรนำชม (ไกด์)
ตาม file แนบนะคะ tour 57 โดยกำหนดการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2557 –  27 พ.ย. 2557
และจากการจัดชุมชนนักปฏิบัติ  Cop นำชม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา พี่ศรีไพรได้มอบหมายให้จัดทำแยกเป็นรายบุคคล ตาม file แนบ tour 57_nameและเส้นทางการนำชม ที่ปรับปรุงใหม่ ตาม file แนบ ontour รวมถึง ข้อมูลที่ต้องแนะนำในการนำชมห้องสมุด script57 และตัวอย่าง passport ด้านหน้า และด้านหลังของ passport ที่ให้นศ. ประเมินการนำชมด้วย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจพื้นที่กิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสดประจำเดือนสิงหาคม 2557

สรุปผลการตรวจพื้นที่กิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสดประจำเดือนสิงหาคม 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.50
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
คณะกรรมการผู้ตรวจ กลุ่มที่ 4
1. นางศรีเพ็ญ  เทนอิสสระ
2. นางรุ่งฟ้า  อ่อนชุ่ม
3. นางสาวศรีวรรณ  เกิดศิริ
4. นายรุ่งเรือง  ผุดผ่อง
5. นางสาวดาราวรรณ  พูลเพิ่ม
ข้อเสนอแนะ kaesad..August 2014

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม5ส ประจำเดือน สิงหาคม 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะทำงานมีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานรวมอยู่ด้วย วางไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. มีผงฝุ่นตามชั้นหนังสือ
3. [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

รายงานการประชุม และศึกษาดูงาน ของคณะทำงานฯ วารสารและเอกสาร

รายงานการประชุมคณะทำงานฝ่ายวารสารและเอกสาร
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ครั้งที่ 2/2557
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม – วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุม 707 อาคารเทพรัตนราชสุดา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
แนบLink ประกอบคะ
serial report 2_57
BU_57
KU_57
 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกในประเทศไทย

ห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกในประเทศไทย
ห้องสมุดอาเซียน แห่งแรกของไทย นั่นก็คือ ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ที่ตั้งอยู่ชั้น 21 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RDA

มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศด้วย RDA
สรุปสาระสำคัญ
มาตรฐาน RDA (Resource Description and Access) เป็นมาตรฐานการลงรายการรูปแบบใหม่ที่รองรับรูปร่าง โครงสร้าง และเนื้อหา หรือ กลุ่มคำแนะนำในการเลือกและลงรายการ (New Content Standards) ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อแทนที่มาตรฐานการลงรายการ AACR2

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปสัมมนาวิชาการเรื่อง “จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ…เข้าถึง Gens”

                    สรุปสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 เรื่อง จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ เข้าถึง Gens           
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทลัยมหิดล ศาลายา
เอกสารเพิ่มเติม
Gen Y-Z

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปสัมมนาวิชาการเรื่อง จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ เข้าถึง Gens

สรุปสัมมนาวิชาการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2557 เรื่อง จัดบริการห้องสมุดอย่างไร เข้าถึงใจ เข้าถึง Gens
วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทลัยมหิดล ศาลายา
 ผู้เข้าร่วม         1. นางสาวเบญญาภรณ์ ชุติกาญจน์
                        2. นางสาวพรทิพย์ แยงคำ
รายละเอียดตามเอกสารแนบนะคะ… Seminar_MU 

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2557

สวัสดีค่ะ พี่น้องและผองเพื่อนชาวสำนักหอสมุดกลางทุกท่าน วันนี้งานเทคนิค (พัฒนาฯ) โดยพี่สุรีย์ บุหงามคล ขอเชิญชวนท่านแจ้งชื่อเพื่อเข้าร่วมอบรมฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ ช่วงบ่ายวันที่ 18 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. จัดอบรม เรื่อง “Scopus & Brief Introduction in How to Write a Good Research Paper to Get Published” และช่วงบ่ายวันที่ 19 สิงหาคม เรื่อง “ScienceDirect & Mendeley” กำหนดการตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้นะคะ  schedule-18-19-08-57 โทรแจ้งได้ที่ 5098, 5071-5075

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขอเชิญร่วมงาน K-Sharing Day และกรอกแบบสำรวจ KS ปี 2557

ตามลิงค์เข้าไป แล้วกรอกเพียง 1 ครั้งเท่านั้นค่ะ https://docs.google.com/forms/d/10U8eQz40bQMicuOUnl1KRFnIAiagujkGn7A-WSzAP_Q/viewform

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »