Archive for กันยายน, 2014

สรุปรายงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day)

สรุปรายงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (K-Sharing Day)
ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557
ของสำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ตารางทัวร์ห้องสมุด

สืบเนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557  งานบริการสารนิเทศ ได้จัดบริการฝึกอบรมและนำชมการใช้ห้องสมุดแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะและวิทยาลัย

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน กันยายน 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.ยังมีขวดน้ำพลาสติกที่แม่บ้านเก็บใส่ถุงดำไว้วางอยู่และไม่ค่อยเป็นระเบียบอยู่ในหอ้งเอนกประสงค์ รวมถึงโต๊ะวางภาชนะยังมีของวางไม่เป็นระเบียบเช่นกัน
2. มีน้ำแอร์หยดเป็นบางครั้งเนื่องจากแอร์มีสภาพที่เก่าและใช้งานมานาน
[...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน กันยายน 2557

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้  93 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อเสนอแนะ

ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ก่อนทำหลังทำให้เป็นปัจจุบัน
มีของใช้ส่วนตัวของ นางปิยาธิดา อุทัยธรรม บางส่วนวางไว้บนโต๊ะทำงาน

ข้อดีที่พบ
1.  สมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สมรรถนะ กับ การบริหารทรัพยากรบุคคล

สมรรถนะ กับ การบริหารทรัพยากรบุคคล
วิทยากรโดย นางสาววลัยลักษณ์ เศขรฤทธิ์ (สำนักงานก.พ.)
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557
จัดโดย ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สจล.
 
              ขอสรุปประเด็นที่น่าสนใจ และ หรือ ที่วิทยากรขยายความไว้นอกเหนือจากในเอกสารแนบ ดังนี้
             กรอบแนวคิดเรื่องสมรรถนะ ส่วนที่อยู่เหนือน้ำ “ทักษะ” (Skills) : ความเชี่ยวชาญ ชำนาญพิเศษในด้านต่างๆ วิทยากรได้ขยายความ “แล้วแต่job ทักษะจะไม่เหมือนกัน”
ส่วนที่อยู่ใต้น้ำ “บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม “ “ภาพลักษณ์ภายใน” อุปนิสัย” “แรงผลักดันเบื้องลึก” ทั้ง 4 ตัวนี้ วิทยากรบอกว่า วัดและประเมินได้ยากถ้าบุคคลไม่แสดงออกมา

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2557

สรุปการประชุมคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2557

———————————————————

ตามที่ได้มีการจัดประชุมคณะคณะทำงานความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีสารนิเทศ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 -17.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นั้นสรุปผลการประชุมได้ดังนี้
1.  ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวเปิดการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะทำงานฯ
2.  นายจีระพล คุ่มเคี่ยม ประธานคณะทำงานฯ ดำเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ
3.  เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธานคณะทำงานฯ และผู้แทนจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่าง ๆ
4.  รายงานการเงินของคณะทำงานฯ
5.  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555
6.  ประธานคณะทำงานฯ นำเสนอผลงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ WUNCA เรื่อง คลังความรู้กับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่าน OAI PMS2
7.  เลือกประธานคณะทำงานฯ วาระปี 2558-2559 คือผู้แทนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
8.  จัดทำแผนการดำเนินงานของคณะทำงานฯ วาระปี 2558-2559
9.  การนำเสนอผลงานของคณะทำงานฯ [...]

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 8/2557

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา คร้้งที่ 8/2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557
นางยุภาพร เศษจันทร์ แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวยุพิน ยังเศษ และนางยุภาพร เศษจันทร์
ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุงดังนี้
ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 77.5
เกณฑ์การประเมิน = ดี
ข้อดีที่พบ
1.     บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี
ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง
1.     ปลั๊กเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น เสียบยาก
* ที่ประชุมเสนอให้ขยับที่ตั้งเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น และปีบขาปลั๊กเข้าหากัน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

แบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบ (Update)

แบบฟอร์มคำร้องแจ้งรายการทรัพยากรที่หาไม่พบ (update) ลองใช้ก่อนนะคะ ถ้ามีแก้ไขเพิ่มเติมแจ้งด้วยค่ะ
FORM-BOOK-NO

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »