Archive for ตุลาคม, 2014

Hashtag คืออะไร และ วิธีการใช้ Hashtag

ในยุคนี้ผู้ที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คคงไม่มีใครที่ไม่เคยเห็นสัญลักษณ์ # ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แฮชแท็ก (Hashtag) หลายคนคงจะเคยเห็นหรือใช้เป็นประจำ
Hashtag

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน 16 ตุลาคม 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 86 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71.6 อยู่ในเกณฑ์  พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1.ควรจัดทำบอร์ดแผนผังคอมพิวเตอร์ให้แล้วเสร็จ
2. บอร์ด กิจกรรม 5 ส (หน้าห้อง) ควรมีรายละเอียดให้ครบถ้วน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำมาซ่อมบำรุงควรมีป้ายบอกว่าทำอะไร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
ภายในกลุ่มไอที เดือน 16 กันยายน 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ได้ 83 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 69อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะมีอุปกรณ์สำหรับซ่อมคอมพิวเตอร์วางอยู่ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย
2.ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบชำรุด
3.บอร์ด 5ส ยังไม่เรียบร้อย ข้อมูลยังไม่ครบ

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน ตุลาคม 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 103 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.บางพื้นที่ยังมีฝุ่นตามมุมและซอกมุมตู้
ข้อดีที่พบ
1.มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ
ผู้ตรวจ นางจักกรี มูลจิตร

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มแคแสด

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแคแสด
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือน กันยายน 2557

วันที่ตรวจ วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2557
คะแนนที่ได้  93 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ 77.5
เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ  ดี

ข้อเสนอแนะ
ชั้น 3
ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบควรปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
ข้อดีที่พบ
มีป้ายกำกับขอบเขตของหนังสือ Store Room ที่วางอยู่บนพื้นอย่างชัดเจน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

ขั้นตอนปฏิบัติงาน DD & Book Return

ขั้นตอนปฏิบัติงาน Book Return & DD ฉบับย่อ
DD&BR

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Update แบบฟอร์มจอง

Update แบบฟอร์มจอง แก้ไข Location ค่ะ
From_Hold

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »