Archive for พฤศจิกายน, 2014

ทุกวันนี้! สังคมเปลี่ยนไป บางครั้งก็เป็นภัยใกล้ตัว แม้กระทั่งบน Internet ครับ

Google cafe เผยการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ด้วยขั้นตอนง่ายๆ
PDF DOWNLOAD :  Prevention internet
Link อ้างอิง : http://news.thaiware.com/5173.html

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา
ของเดือน   พฤศจิกายน  2557
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้  98 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 81.67  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ

โต๊ะทำงาน น.ส. กัญญาณัฐ อยู่สุข และน.ส.สุกันยา ตวนกู จัดเก็บโต๊ะทำงานเรียบร้อย

ดูสวยงาม
ลงชื่อกรรมการผู้ตรวจ
นางลำดวน  มีใจดี
นางสุรีย์  จงทอง
21  /  พฤศจิกายน  /  2557

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน พฤศิจกายน 2557
คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 103 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 85.83
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี
ข้อเสนอแนะ
1.บนโต๊ะทำงานมีสิ่งของวางอยู่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย
2.ตามชั้นต่างๆ มีฝุ่นและขยะ
ข้อดีที่พบ
1.มีการปรับปรุงป้ายที่มีการชำรุด
ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »

Delivery (DD) New version

Delivery (DD) New version บริการรับ-ส่งทรัพยากรสารนิเทศภายในสถาบันได้ปรับปรุงโปรแกรมการใช้งานใหม่ให้สามารถรองรับได้ทุก Browser ทดลองใช้หรือแนะนำผู้ใช้บริการได้นะคะ : พัฒนาโดย ธีรพงษ์ พิเภก (น้องบี) งานเทคโนโลยีสารนิเทศ หากมีข้อเสนอแนะแจ้งได้นะคะ…ขอบคุณค่ะ
DD New version for User (bee)
DD New version for Staff (bee)

 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark
อ่านต่อ »